امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
16 آبان 1395

بررسی فراوانی مواجهه کارکنان بیمارستانی با خشونت محل کار و بررسی عوامل موثر بر آن

خشونت محل کار رخدادهایی است که کارکنان مورد سوء استفاده قرار گرفته ، تهدید شده ، مورد حمله قرارگرفته به علت کارشان که سبب آسیب آشکار یا پنهان در ایمنی یا سلامتشان شود. در مطالعات ، مواجهه کارکنان بیمارستانی با خشونت محل کار بالا ذکر شده است. مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی – مقطعی، متد جمع آوری داده به طریقه سرشماری است و ما پرسشنامه مواجهه با خشونت محل کار را به صورت فرد به فرد به کارکنان بیمارستانی دادیم ، سپس آن را جمع آوری کرده و وارد نرم افزار  آماری SPSS کردیم و آن را آنالیز کردیم . نتایج: (%63.1) 246 نفر از کارکنان بیمارستانی ذکر کردند که خشونت در محل کارشان وجود دارد و (%25.6 ) 99 نفر از کارکنان بیمارستانی پاسخ دادند که با خشونت فیزیکی علیه خودشان مواجه شده اند و (%59 ) 230 نفر از آنها مواجهه با خشونت روحی روانی علیه خودشان را ذکر کردند . (% 58.2) 226 از کارکنان بیمارستانی پاسخ دادند که سیستمی برای گزارش خشونت در محل کارشان وجود ندارد . بیشترین تعداد پاسخ ، (% 36.8) 143 از آنها ذکر کردند که اصلا حمایت مسئولین از آنها در برابر خشونت محل کار وجود ندارد . نتیجه­گیری: کارکنان بیمارستانی به میزان قابل ملاحظه ای با خشونت فیزیکی و روحی روانی در محل کارشان  مواجه می شوند و همین امر، سیستم گزارش خشونت بهتر و حمایت بیشتر مسئولین را جهت پیشگیری و مقابله با خشونت محل کار کارکنان بیمارستانی می طلبد. كليد واژه ها : خشونت محل کار، کارکنان بیمارستانی، کارکنان بهداشتی- درمانی مشخصات دانشجو: نام:اعظم انظاری   رشته تحصيلي:طب کار   مقطع: دکترای تخصصی       گروه آموزشي:طب کار            پست الكترونيك دانشجو: dr.a.anzari@gmail.com اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما:دکتر رامین مهرداد    اساتيد مشاور:-   اساتيد داور:دکتر غلامرضا پوریعقوب-دکترامید امینیان-دکتر مریم سرایی-دکتر زهرا بنفشه آل محمد زمان دفاع :    روزچهارشنبه  تاريخ7/11/94  ساعت14:30 مكان دفاع به آدرس:دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده پزشکی-طبقه دوم-کلاس درس گروه طب کار اطلاعات به زبان انگليسي Title: Incidence of Workplace Violence among Health Care Workers   Abstract: Introduction: “workplace violence is incidents where staffs are abused , threated or assaulted in circumstances related ti their work , involving an explicit or implicit challenge to their safety, well – being or  health .” In the studies , health care workers ,s workplace violence exposure is high . Methods: In this cross – sectional descriptive study , the data collection method was census and we gave workplace violence exposure questionnaires to the person – to – person of the health care workers then collected and analyzed them . Results: 246  (63.1 %) of the health care workers mentioned that the existence of violence in their workplace and 99  ( 25.6 % ) of the health care workers answered that they have been exposed to physical  violence and  230 ( 59 % ) of them believed that they have experienced psychological violence.  226 ( 58.2 % ) of the health care workers believed that there was ,t any workplace violence reporting system . Most of the responses, 143 ( 36.8% ) of the health care workers  mentioned that managerial support from the health care workers against exposure to workplace was not at all . Conclusion: The health care workers experience physical and psychological violence in their workplace remarkably and these results cause establishing of better workplace violence reporting system and better managerial support  for prevention and confrontation of workplace violence against the health care workers .   Keywords: workplace violence, health care workers, nurse, physical and psychological violence فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين: 1- Simone Franz et al:”Aggression and violence against health care workers in Germany –a cross sectional retrospective survey”. BMC Healeh services Research 2010, 10:51, 1472-6963/10/51   2- Nicola Magnavita and Tarja Heponiemi:”Violence toward s health care workers in a  Public Health care Facility in ltaly: a repeated cross-sectional study” Magnavita and Heponiemi BMC Health Servicess Research 2012, 12:108, 1472-6963/12/108   3- Tone Morken and H Johansen:”Safety measures to prevent workplace violence in emergency primary care centres-a cross sectional study”. Morken and Johansen BMC Health Services Research 2013/13:384, 1472-6963/13/384   4- Donna M. Gates EDD, RN, FAAN.”violence: Recognition, management and prevention.” Journal of Emergency Medicine. 2006 october; 31(3):331-337.   5- Hibino Y et al:”Exploring Factors associated with the incidence of sexual harassment of hospital nurses by patients”. H nurs scholarsh. 2009;41(2):124-31   6- Maqnavita N, Heponiemi T. “Workplace violence against nursing students and nurses: an Italian experience” J Nurs Scholarsh. 2011 Jun;(43)2:203-10   7- Gates dm:”The epidemic of violence against health care workers”. Occup Environ Med 2004, 61:649-50   8- kuehn BM:”Violence in health care settings on rise”. JAMA 2010,304(5)511-2   9- Celik Y, Celik ss:”Sexual harassment against nurses in Turkey”. S Nurs scholarsh 2006 20(40):41-5.   10- kamchuchat c, chongsuvivatwong v, oncheunjit s, Yip Tw, Sang thong R:”Workplace violence directed at nursing staff at a general hospital in southern Thailenk”J occup Health 2008:201-207   11- Gascon s, Martinez-Jarrenta B, Gonzalez-Andrade JF, Santed MA, Casalod Y, Reda MA:”Aggression towards health care workers in spain: a multifacility study to evaluate the distribution of growing violence among professionals, health Facilities and departu?nts”.  Int J Occup Environ Health 2009,15(1):29-35   12- Hodgson MJ, Reed R, Craig T:”violence healthcare Facilities: lessons from the veterans Health Administration” J OCCUP Environ Med 2004,46(11):1158-65   13- Gerberich SG, Mongin SJ, et al:”An epidemiological study of the magnitude and consequences of work related violence: the Minnesota Nurses study”. Occup Environ Med 2004,61:495-503   14- Beech B, Leather P:”workplace violence in the health sector: a review of staff training and integration of training evaluation models”. Aggress violent Beh 2006,11:27-43   15- Farrel G, Cubit k:”Nurses under threat: a comparison of content of 28 aggression management programs”. Int J Ment Health Nurs 2005,14:44-53   16- Chapman R, Styles I, Perry L, Combs S. Examining the characteristics of workplace violence in one non-tertiary hospital. Journal of Clinical Nursing. 2010; 19(3-4):479-488.   17- Hegney D, Tuckett A, Parker D, Eley R. Workplace violence: Differences in perceptions of nursing work between those exposed and those not exposed: A cross-sector analysis. International Journal of Nursing Practice. 2010; 16(2):188-202.   18- Zamanzadeh V, Soleyman-Nejad N, Abdollah-Zadeh F. [Nature of violence toward nurses working in hospitals of Azerbaijan]. Medical Journal of Tabriz University   19-Magnavita N, Heponiemi T. Workplace Violence against Nursing Students and Nurses: An Italian Experience. Journal of Nursing Scholarship. 2011; 43(2):203-210.   20- Taylor Jl, Rew L. A systematic review of the literature: Workplace violence in the emergency department. Journal of Clinical Nursing. 2010; 20(7-8):1072-1085.   21- Abad M, Rafie Fard SH. [Violence and Security]. 3rd Edition, Tehran: Mehrravash Pub, 2011.  22- مهرداد، ع، طباخ عشقی، ی، مهدیزادگان، ا. (1391). رابطه عدالت سازمانی ادراک ششده با میل به بروز خشونت در محیط کار مجله یافته های نو در روان شناسی، شماره 23 (7).


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0