امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
16 آبان 1395

بررسی فراوانی عوامل خطر ایجاد باکتریمی در کودکان زیر 15 سال به تفکیک گروههای سنی در بیمارستان بهرامی در طی سال های 1392 تا 1395

 سپسیس یکی از جدی ترین بیماریهای عفونی اطفال است که می تواند بالقوه تهدید کننده حیات باشد.سپسیس ممکن است توسط طیف وسیعی از از میکروارگانیسم های گرم مثبت ،گرم منفی ، قارچ ها و...ایجاد شود.و می تواند با یا بدون سایت خاص عفونی باشد.عوامل تعیین کننده عفونت شامل فاکتورهای مربوط به میزبان شامل ناهنجاری های آناتومیک ، آسیب به پوست . اختلال عملکرد اعضاء، سوء تغذیه و بیماری های زمینه ای یا بیماری های همزمان باشد.بیماری ها و درمان هایی که ایمنی را تغییر می دهند ، بیش از همه زمینه ساز عفونت هستند. کاتترها دفاع میزبان را دور می زنند و دسترسی مستقیم به نواحی استریل را فراهم می کنند و می توانند باعث عفونت های سیستمیک (باکتریمی و فونگمی) شوند.سپسیس شدید همچنان یکی از علل مرگ در کودکان است که هزینه ملی زیادی را در بر می گیرد.با توجه به اهمیت سپسیس و شناسایی شایعترین عوامل خطر ساز آن با هدف کاهش در موربیدیتی و مورتالیتی و هزینه های درمانی مطالعه اخیر طراحی گردید. روش اجرا: دراين مطالعه توصيفی-مقطعی،پس از تهیه لیست بیماران بستری با تشخیص سپسیس در بیمارستان بهرامی مربوط به سالهای 95-92تمام مواردی که دارای سن 1 ماه تا 15 سال بودند (84 بیمار) جدا و سپس پرونده های پزشکی آنها در بایگانی مورد مطالعه قرار گرفت، اطلاعات مربوط به سن ، جنس، بیماری زمینه ای ، میکروارگانیسم عامل سپسیس ، وسایل پزشکی به کار برده شده برای بیمار (کاتترهای عروقی، ادراری ، شالدون و...)بخش بستری بیمار ، سابقه واکسیناسیون و سابقه مصرف آنتی بیوتیک و داروهای ایمونوساپرسیو و علایم بالینی و آزمایشگاهی در فرم جمع آوری اطلاعات بدون ذکر نام و نام خانوادگی و حفظ اسرار بیماران ثبت شد و در نهایت اطلاعات توسط نرم افزار SPSS آنالیز گردید. یافته ها: کودکان مورد مطالعه، 46 مورد پسر(54.2%) و از نظر سنی؛ (41) 49.4% سه ماهه تا سه سال سن داشتند. میانگین مدت بستری بیماران در بیمارستان برابر 8.75± 15.30 روز مشاهده شد. 63.6% موارد بیماری زمینه ای داشتند و بیماری های نورولوژیک با 34.1% در صدر قرار داشتند و کمتر از یک چهارم بیماران اختلال رشد (وزن زیر منحنی 5%) داشتند. کاتتر وریدی محیطی 98%و کاتتر ادراری در 88.8% بیماران به کار برده شده بود. سابقه ی دریافت خون در 11.2% وجود داشت. در 35.7% موارد کشت مثبت گزارش شده بود. فراوانی میکروارگانیسم های گزارش شده از کشت های مثبت خون، انتروباکتر 81.48% و اشریشیا کولی 11.11%و کلبسیلا 3.70% بوده و 50 درصد از بیماران در بخش داخلی بستری بودند، 12% موارد داروی سرکوبگر ایمنی دریافت کرده بودند و 96.4%بیماران سابقه  واکسیناسیون داشتند. نتیجه گیری: اکثریت بیماران سن 3 ماه تا 3 سال داشتند. شیوع مختصری در جنس پسر بیشتر بود(10%). حدود نیمی از بیماران در بخش داخلی بستری بودند. بیشترین بیماری زمینه ای بیماریهای عصبی و سپس بدخیمی ها بود.  شایعترین ارگانیسم عامل کشت خون مثبت انتروباکتر و سپس Ecoli گزارش شد. کاتتر ورید محیطی و سپس کاتتر ادراری شایعترین وسایل پزشکی به کار برده شده بود.شایعترین علامت کلینیکی تب بود.مورتالیتی در 11.9% موارد گزارش شد که در سن 3 ماه تا 3 سال بیشتر و انتروکوک شایعترین عامل مرگ ناشی از سپسیس گزارش شد. که در مقایسه با بررسی قبلی در این مرکز افزایش قابل توجهی داشته و نشان می دهد سپسیس شدید یک مشکل بهداشت عمومی مهم، حتی در کودکان است. در مجموع با توجه به یافته های این مطالعه در بیمارستان بهرامی کودکان مبتلا به بیماری های عصبی در خطر بالاتری برای ابتلا به سپسیس قرار دارند واحتمال ایجاد سپسیس با باکتری های گرم منفی بیشتر است. كليد واژه ها سپتی سمی، عوامل خطر، کشت خون، سپسیس کودکان مشخصات دانشجو: نام: صبا نجفی کاکاوند  رشته تحصيلي :پزشکی   مقطع:  عمومی                  گروه آموزشي: اطفال           پست الكترونيك دانشجو: saba.najafi.k@gmail.com اساتيد راهنما و داور: اساتید راهنما: دکتر علی اکبر رهبری منش-دکتر آناهیتا ایزدی  اساتيد داور: دکتر محسن جعفری-دکتر پیمانه علیزاده طاهری زمان دفاع تاریخ  17/7/95 ساعت 11:30 مكان دفاع به آدرس بیمارستان بهرامی اطلاعات به زبان انگليسي Title: Bacteriologic Study of Blood Culture in Children and Neonates With Bacteremia and Septicemia   Abstract:   Background: Pediatric sepsis syndrome is a leading source of morbidity, mortality, and health care costs in infants and children. Accurate and consistent estimates of the national prevalence of and outcomes from pediatric sepsis are critical for distribution of limited health care resources, assignment of research priorities, and uniform benchmarking of publicly reported quality metrics across geographic regions and hospital systems. The objective of this study was to evaluate the prevalence of pediatric patients with severe sepsis and septic shock. Methods: This study was carried out with 84 children aged 3 months’ to15 years old Hospitalized in pediatrics ward and the PICU of Bahrami Hospital in 2012 2016. All patients were evaluated based on many items such as: BC (blood culture)/sex/age/admission date/weight/type of birth/admission ward/clinical findings/predisposing factors. All of this information acquired from patients’ profile. Results: There were 84 patients that, 54.2% of them were male. 49.4 percent were 3 months to 3 years old. The average of hospitalization duration were 15.30 ± 8.75 days. 63.4 percent were diagnosed with a history of the medical disease. In almost 82%, the etiological agent was detected with Gram-negative bacteria being the most frequent and of highest mortality. Around 52.4% of the patients had IV line catheterization.  50% percent of patients were hospitalized in general ward. 12% of all patients received immunosuppressive drugs. Among all patients had the history of vaccination. Conclusions: Pediatric severe sepsis remains a burdensome public health problem, with prevalence, morbidity, and mortality rates similar to those reported in critically ill adult populations. International clinical trials targeting children with severe sepsis are warranted.     Keywords: children, risk factor, septicemia, Sepsis, Septic shock, Systemic inflammatory response Syndrome (SIRS),     فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:     1.       Gray J, Gossain S, Morris K. Three-year survey of bacteremia and fungemia in a pediatric intensive care unit. The Pediatric infectious disease journal. 2001;20(4):416-21. 2.       Watson RS, Carcillo JA, Linde-Zwirble WT, Clermont G, Lidicker J, Angus DC. The epidemiology of severe sepsis in children in the United States. American journal of respiratory and critical care medicine. 2003;167(5):695-701. 3.       NORTON EB, ARCHIBALD LK, NWANYANWU OC, KAZEMBE PN, DOBBIE H, RELLER LB, et al. Clinical predictors of bloodstream infections and mortality in hospitalized Malawian children. The Pediatric infectious disease journal. 2004;23(2):145-51. 4.       Elward AM, Fraser VJ. Risk factors for nosocomial primary bloodstream infection in pediatric intensive care unit patients: a 2-year prospective cohort study. Infection Control. 2006;27(06):553-60. 5.       Pound CM, Johnston DL, Armstrong R, Gaboury I, Menon K. The morbidity and mortality of pediatric oncology patients presenting to the intensive care unit with septic shock. Pediatric blood & cancer. 2008;51(5):584-8. 6.       Aiken AM, Mturi N, Njuguna P, Mohammed S, Berkley JA, Mwangi I, et al. Risk and causes of paediatric hospital-acquired bacteraemia in Kilifi District Hospital, Kenya: a prospective cohort study. The Lancet. 2011;378(9808):2021-7. 7.       Area CGftSoSiPiB. Clinical study on sepsis in 2 pediatric intensive care units in Beijing. Zhonghua er ke za zhi Chinese journal of pediatrics. 2012;50(3):178. 8.       Tiwari DK, Golia S, Sangeetha K, Vasudha C. A study on the bacteriological profile and antibiogram of bacteremia in children below 10 years in a tertiary care hospital in Bangalore, India. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR. 2013;7(12):2732. 9.       BASS JW, STEELE RW, WITTLER RR, WEISSE ME, BELL V, HEISSER AH, et al. Antimicrobial treatment of occult bacteremia: a multicenter cooperative study. The Pediatric infectious disease journal. 1993;12(6):466-73. 10.     McCarthy P. CONTROVERSIES IN PEDIATRICS-WHAT TESTS ARE INDICATED FOR THE CHILD UNDER 2 WITH FEVER. Pediatrics. 1979;64(2):PR51-PR6. 11.     Smith A. FEBRILE INFANT. AMER ACAD PEDIATRICS 141 NORTH-WEST POINT BLVD, ELK GROVE VILLAGE, IL 60007-1098; 1979. 12.     Shapiro ED, Wald ER, Nelson KA, Spiegelman KN. Broviac catheter-related bacteremia in oncology patients. American Journal of Diseases of Children. 1982;136(8):679-81. 13.     Gonzalez BE, Teruya J, Mahoney DH, Hulten KG, Edwards R, Lamberth LB, et al. Venous thrombosis associated with staphylococcal osteomyelitis in children. Pediatrics. 2006;117(5):1673-9. 14.     Baraff LJ, Schriger DL, Bass JW, Fleisher GR, Klein JO, McCracken GH, et al. Practice guideline for the management of infants and children 0 to 36 months of age with fever without source. Pediatrics. 1993;92(1):1-12. 15.     Lagu T, Rothberg MB, Shieh M-S, Pekow PS, Steingrub JS, Lindenauer PK. Hospitalizations, costs, and outcomes of severe sepsis in the United States 2003 to 2007. Critical care medicine. 2012;40(3):754-61. 16.      Ranieri VM, Thompson BT, Barie PS, Dhainaut J-F, Douglas IS, Finfer S, et al. Drotrecogin alfa (activated) in adults with septic shock. New England Journal of Medicine. 2012;366(22):2055-64. 17.     Vincent J-L, Rello J, Marshall J, Silva E, Anzueto A, Martin CD, et al. International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units. Jama. 2009;302(21):2323-9. 18.     Abraham E, Reinhart K, Opal S, Demeyer I, Doig C, Rodriguez AL, et al. Efficacy and safety of tifacogin (recombinant tissue factor pathway inhibitor) in severe sepsis: a randomized controlled trial. Jama. 2003;290(2):238-47. 19.     Opal SM, Garber GE, LaRosa SP, Maki DG, Freebairn RC, Kinasewitz GT, et al. Systemic host responses in severe sepsis analyzed by causative microorganism and treatment effects of drotrecogin alfa (activated). Clinical infectious diseases. 2003;37(1):50-8. 20.     Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, Clermont G, Carcillo J, Pinsky MR. Epidemiology of severe sepsis in the United States: analysis of incidence, outcome, and associated costs of care. Critical Care Medicine-Baltimore-. 2001;29(7):1303-10. 21.     Angus DC, Wax RS. Epidemiology of sepsis: an update. Critical care medicine. 2001;29(7):S109-S16. 22.     Mayr FB, Yende S, Linde-Zwirble WT, Peck-Palmer OM, Barnato AE, Weissfeld LA, et al. Infection rate and acute organ dysfunction risk as explanations for racial differences in severe sepsis. Jama. 2010;303(24):2495-503. 23.     Sørensen TI, Nielsen GG, Andersen PK, Teasdale TW. Genetic and environmental influences on premature death in adult adoptees. New England Journal of Medicine. 1988;318(12):727-32. 24.     Chung LP, Waterer GW. Genetic predisposition to respiratory infection and sepsis. Critical reviews in clinical laboratory sciences. 2011;48(5-6):250-68. 25.     Namath A, Patterson AJ. Genetic polymorphisms in sepsis. Critical care nursing clinics of North America. 2011;23(1):181-202. 26.      Gonzalez BE, Martinez-Aguilar G, Hulten KG, Hammerman WA, Coss-Bu J, Avalos-Mishaan A, et al. Severe staphylococcal sepsis in adolescents in the era of community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Pediatrics. 2005;115(3):642-8. 27.     Cherry JD, Harrison GJ, Kaplan SL, Hotez PJ, Steinbach WJ. Feigin and Cherry s textbook of pediatric infectious diseases: Elsevier/Saunders; 2014. 28.     Kliegman R, Behrman RE, Nelson WE. Nelson textbook of pediatrics. 2016. 29.     Bhutta A, Gilliam C, Honeycutt M, Schexnayder S, Green J, Moss M, et al. Reduction of bloodstream infections associated with catheters in paediatric intensive care unit: stepwise approach. British Medical Journal. 2007;334(7589):362-5. 30.     Cortés JA, Reyes P, Gómez C, Buitrago G, Leal AL. Fungal bloodstream infections in tertiary care hospitals in Colombia. Revista Iberoamericana de Micología. 2011;28(2):74-8. 31.     Zaoutis TE, Prasad PA, Localio AR, Coffin SE, Bell LM, Walsh TJ, et al. Risk factors and predictors for candidemia in pediatric intensive care unit patients: implications for prevention. Clinical Infectious Diseases. 2010;51(5):e38-e45. 32.     Kumar S, Singhi S. Role of probiotics in prevention of Candida infection in critically ill children. Mycoses. 2013;56(3):204-11. 33.     Weddle G, Jackson MA, Selvarangan R. Reducing blood culture contamination in a pediatric emergency department. Pediatric emergency care. 2011;27(3):179-81. 34.     Huang Y-C, Lin T-Y, Wang C-H. Community-acquired Pseudomonas aeruginosa sepsis in previously healthy infants and children: analysis of forty-three episodes. The Pediatric infectious disease journal. 2002;21(11):1049-52. 35.     Yang M, Lee J, Choi EH, Lee HJ. Pseudomonas aeruginosa bacteremia in children over ten consecutive years: analysis of clinical characteristics, risk factors of multi-drug resistance and clinical outcomes. Journal of Korean medical science. 2011;26(5):612-8. 36.      Kuo K-C, Kuo H-C, Huang L-T, Lin C-S, Yang S-N. The clinical implications of ABO blood groups in Pseudomonas aeruginosa sepsis in children. Journal of Microbiology, Immunology and Infection. 2013;46(2):109-14. 37.     Gupta A, Kapil A, Lodha R, Kabra S, Sood S, Dhawan B, et al. Burden of healthcare-associated infections in a paediatric intensive care unit of a developing country: a single centre experience using active surveillance. Journal of Hospital Infection. 2011;78(4):323-6. 38.     Kallel H, Dammak H, Bahloul M, Ksibi H, Chelly H, Hamida CB, et al. Risk factors and outcomes of intensive care unit-acquired infections in a Tunisian ICU. Medical Science Monitor. 2010;16(8):PH69-PH75. 39.     Ott E, Saathoff S, Graf K, Schwab F, Chaberny IF. The prevalence of nosocomial and community acquired infections in a university hospital. Dtsch Arztebl Int. 2013;110(31-32):533-40. 40.     Sutter D, Stagliano D, Braun L, Williams F, Arnold J, Ottolini M, et al. Polymicrobial bloodstream infection in pediatric patients: risk factors, microbiology, and antimicrobial management. The Pediatric infectious disease journal. 2008;27(5):400-5. 41.     Ellison AM, Ota KV, McGowan KL, Smith-Whitley K. Epidemiology of bloodstream infections in children with sickle cell disease. The Pediatric infectious disease journal. 2013;32(5):560-3. 42.     Johannsen KH, Handrup MM, Lausen B, Schrøder H, Hasle H. High frequency of streptococcal bacteraemia during childhood AML therapy irrespective of dose of cytarabine. Pediatric blood & cancer. 2013;60(7):1154-60. 43.     Zhang L, Wang X, Ai Y, Guo Q, Huang L, Liu Z, et al. Epidemiological features and risk factors of sepsis-associated encephalopathy in intensive care unit patients: 2008-2011. Chinese medical journal. 2012;125(5):828-31. 44.     رهبری منش, موبدی, طاهری, پیمانه. عوامل خطر سپتی‌سمی در کودکان: گزارش کوتاه. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 2012;70(4):264-9. 45.     Kissoon N. Sepsis in children: A dark cloud with a silver lining. Pediatric Critical Care Medicine. 2014;15(9):899-901. 46.      Randolph AG. The Tremendous Burden of Sepsis on China’s Youngest Children. Pediatric Critical Care Medicine. 2014;15(9):896-7. 47.     Wang Y, Sun B, Yue H, Lin X, Li B, Yang X, et al. An epidemiologic survey of pediatric sepsis in regional hospitals in China. Pediatric Critical Care Medicine. 2014;15(9):814-20. 48.     Thompson GC, Kissoon N. Sepsis in Canadian children: A national analysis using administrative data. Clinical epidemiology. 2014;6:461. 49.     de Souza DC, Shieh HH, Barreira ER, Ventura AMC, Bousso A, Troster EJ, et al. Epidemiology of Sepsis in Children Admitted to PICUs in South America. Pediatric Critical Care Medicine. 2016;17(8):727-34. 50.     Wiens MO. Childhood mortality from acute infectious diseases in Uganda: studies in sepsis and post-discharge mortality: University of British Columbia; 2015. 51.     Gotland N, Uhre ML, Mejer N, Skov R, Petersen A, Larsen AR, et al. Long-term mortality and causes of death associated with Staphylococcus aureus bacteremia. A matched cohort study. Journal of Infection. 2016 10//;73(4):346-57. 52.     Sethaphanich N, Santanirand P, Rattanasiri S, Techasaensiri C, Chaisavaneeyakorn S, Apiwattanakul N. Pediatric extended spectrum β‐lactamase infection: Community‐acquired infection and treatment options. Pediatrics International. 2016;58(5):338-46. 53.     Oda K, Matsuo Y, Nagai K, Tsumura N, Sakata Y, Kato H. Sepsis in children. Pediatrics International. 2000;42(5):528-33. 54.     Schlapbach LJ, Straney L, Alexander J, MacLaren G, Festa M, Schibler A, et al. Mortality related to invasive infections, sepsis, and septic shock in critically ill children in Australia and New Zealand, 2002–13: a multicentre retrospective cohort study. The Lancet Infectious Diseases. 2015;15(1):46-54. 55.     Hartman ME, Linde-Zwirble WT, Angus DC, Watson RS. Trends in the epidemiology of pediatric severe sepsis. Pediatric Critical Care Medicine. 2013;14(7):686-93. 56.      Sano H, Kobayashi R, Iguchi A, Suzuki D, Kishimoto K, Yasuda K, et al. Risk factors for sepsis-related death in children and adolescents with hematologic and malignant diseases. Journal of Microbiology, Immunology and Infection. 57.     Thompson GC, editor Sepsis in Children Admitted to Hospital Following Traumatic Brain Injury. 2014 AAP National Conference and Exhibition; 2014: American Academy of Pediatrics. 58.     Thompson GC, Macias CG. Recognition and Management of Sepsis in Children: Practice Patterns in the Emergency Department. The Journal of Emergency Medicine. 2015 10//;49(4):391-9. 59.     Weiss SL, Fitzgerald JC, Pappachan J, Wheeler D, Jaramillo-Bustamante JC, Salloo A, et al. Global epidemiology of pediatric severe sepsis: the sepsis prevalence, outcomes, and therapies study. American journal of respiratory and critical care medicine. 2015;191(10):1147-57. 60.      Cruz AT, Perry AM, Williams EA, Graf JM, Wuestner ER, Patel B. Implementation of goal-directed therapy for children with suspected sepsis in the emergency department. Pediatrics. 2011;127(3):e758-e66. 61.      Larsen GY, Mecham N, Greenberg R. An emergency department septic shock protocol and care guideline for children initiated at triage. Pediatrics. 2011:peds. 2010-3513. 62.      Paul R, Neuman MI, Monuteaux MC, Melendez E. Adherence to PALS sepsis guidelines and hospital length of stay. Pediatrics. 2012;130(2):e273-e80. 63.      Weiss SL, Fitzgerald JC, Balamuth F, Alpern ER, Lavelle J, Chilutti M, et al. Delayed antimicrobial therapy increases mortality and organ dysfunction duration in pediatric sepsis. Critical care medicine. 2014;42(11):2409.                        


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0