31 شهریور 1395

بررسی عوامل مؤثر بر تمکین (پذیرش و اجرا) انسولین درمانی دردیابتی های نوع 2 در تهران

انسولین درمانی به عنوان یک درمان موثر در کنترل قند خون شناخته می شود، به رغم این موضوع میزان استفاده از آن کمتر از حد انتظار است و بیماران مدت های طولانی در وضعیت هایپرگلایسمی می مانند که این موضوع از سه جنبه قابل بررسی است،  دلایل مرتبط با بیماران ،ارائه کنندگان خدمت سلامت و سیستم بهداشتی. روش اجرا: یک مطالعه مقطعی کیفی و کمی در 151 بیمار دیابتی نوع دو که اندیکاسیون انسولین درمانی داشتند و به مراکز درمانی سطح تهران مراجعه می کردند و 30 پزشک عمومی که در درمانگاه های عمومی غیر دانشگاهی مشغول فعالیت بودند؛ انجام گرفت؛ بیماران بر اساس پرسشنامه هایی که اجزای مختلف SDT را در آن ها میسنجید PCDSوshort form HCCQو فرم ویرایش شده TSRQ و پرسشنامه ITAS ویرایش شده؛ و پزشکان هم با پرسشنامه طراحی شده جهت بررسی موانع انسولین درمانی که روایی آن ها با روش تحلیل محتوا و پایایی آن با روش همبستگی درونی (آلفای کرونباخ ) تایید شدند؛ تحت بررسی قرار گرفتند. نتایج: تنها 17.2% از بیماران از متوسط به بالا خود را در معرض عوارض می دانستند. PCDS از مقدار قابل توجهی برخوردار است (14.44 ) هرچند که با افزایش سن همبستگی منفی داشت و HCCQ از مقدار پایینی برخوردار بود در حدود 15.63 (6-30) که نشان از رابطه نامناسب میان پزشک و بیمار داشت. انگیزه های درونی افراد به مراتب کمتر از انگیزه های بیرونی آنان بود. علاوه بر آن تنها 33.6% از پزشکان اهداف درمانی خود را براساس گایدلاین های معتبر تعیین می کردند. و 54.3% از بیماران از موثر بودن انسولین اطلاعی نداشتند و 19.9% از بیماران آن را ناکارآمد میدانستند. و از دلایل عمده عدم پذیرش انسولین درمانی از سوی بیماران "عدم پذیرش وخامت بیماری" 67.5% و "ناراحت کننده بودن تزریق مطرح گردید" 51.7%. اما ازدید پزشکان "وحشت و ترس بیماران از سوزن و تزریق" 83.3% و "دردناک بودن تزریق"  با 46.7% ، از دلایل اصلی عدم پذیرش انسولین درمانی از سوی بیماران هستند. جمعبندی: عدم شکل گیری رابطه مناسب میان پزشکان و بیماران و در نتیجه آن عدم درک متقابل؛ از عوامل مهم در عدم پذیرش و اجرا انسولین درمانی است. كليد واژه ها : دیابت نوع دو، انسولین درمانی، کمپلیانس مشخصات دانشجو: نام: آرمین رجب  رشته تحصيلي: پزشکی       مقطع: دکتری عمومی      گروه آموزشي : داخلی (بیمارستان امام خمینی-امیراعلم)          پست الكترونيك دانشجو: mcra1989@gmail.com اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما: دکتر منوچهر نخجوانی استاد راهنما(دانشکده بهداشت): دکتر سیدرضامجدزاده استاد مشاور: دکتر اسداله رجب  اساتيد داور: دکتر جواد بهجتی اردکانی ؛ دکتر فاطمه اصفهانیان زمان دفاع :    روز دوشنبه تاريخ   29اردیبهشت 1395   ساعت 10:30 مكان دفاع به آدرس: مجتمع بیمارستانی امام خمینی-بیمارستان ولیعصر-بخش غدد اطلاعات به زبان انگليسي Title:    Causes of low compliance to insulin therapy in type 2 diabetes mellitus patient in Tehran Abstract: Introduction: Insulin therapy as an effective treatment in controlling blood sugar levels is known. Despite this less than expected and the use of long patients remain in a state of hyperglycemia. This is from three aspects. With patients, health service providers and health systems. Method: A qualitative and quantitative study in 151 patients with type II diabetes had an indication for insulin therapy and rehabilitation centers in Tehran, and 30 non-academic general practitioners working in public clinics was performed.  Patients on different components of SDT in the improvement PCDS and short form HCCQ and form edited TSRQ and questionnaires ITAS edited were studied .physicians with a questionnaire designed to assess barriers to insulin therapy were studied. All questionaries’ validity with content analysis method and reliability by internal consistency (Cronbach Cronbach) were confirmed. Result: But only 17.2% of patients sense moderate to high risk of complications for themselves. PCDS of considerable value (14.44), however, had a negative correlation with age. HCCQ the amount was low at around 15.63, which shows the relationship between doctor and patient was inappropriate. Also results show that Inner motivation of people far less than their extrinsic motivations. In addition, only 33.6% of doctors your health goals set by guidelines were valid. And 54.3% of patients were unaware of the effectiveness of insulin. And the main barriers to the acceptance of insulin therapy on the patients' severity of illness rejection "67.5% and" uncomfortable being proposed injection "51.7%. But doctors feel that “fear of needles” 83.3% of the patients is the main reasons for non-acceptance of insulin therapy. Conclusion: Absence of proper relationship between doctors and patients result in their mutual misunderstanding of each other. It is an important reason affecting non-acceptance of insulin therapy. Keywords: type2 Diabetes, Insulin therapy, Compliance فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين: برومند بهروز. پر فشاری خون شریانی در دیابت. مجله پیام دیابت.1393 شماره 65   Stumvoll M, Goldstein BJ, van Haeften TW. Type 2 diabetes: principles of pathogenesis and therapy. Lancet 2005; 365:1333.   IDF Diabetes atlas; 7th edition 2015   برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت نوع 2- اجرا در مناطق شهری. وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی؛ معاونت بهداشت؛ مرکز مدیریت بیماری ها؛ پاییز 1391Hadaegh F, Bozorgmanesh M, Harati H, Saadat N, Azizi F. High Prevalence Of Diabetes And Abnormal Glucose Tolerance in Urban Iranians Aged Over 20 Years: Determining an Effective Screening Strategy for Un-diagnosed Diabetes. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2008; 9 (4) :383-391   Eslami M, Fesharaki M, Farmhinye Farahani B, Haji Esmaeilpoor A. Relationship of Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 2011; 10(3): 313-8.2   Shiran M, Anousheh M, Rajab A. The effect of self care program education through group discussion method on knowledge and practice in diabetic adolescent girls referring to Iranian Diabetes Society. Iranian Journal of Medical Education. 2011; 10(5): 982-93.   pour J, Jafari M, Asgar M, Dardashti H, Teymoor zadeh E. The impact of self-care education on life quality of diabetic patients. Journal of Health Administration) JHA). 2013; 16(52): Pe26-Pe36.   Rezasefat Balesbaneh A, Mirhaghjou N, Jafsri Asl M, Kohmanaee S. Kazemnejad Leili E. Monfared A. Correlation between self-care and selFefficacy in adolescents with type 1 diabetes. Holistic Nursing And Midwifery Journal. 201424(2): 18-24   http//www. behdasht. gov. irlnews.   FarhadMolashahi L, Kadeh H, Saravani S, Dashipoor A. Level of Glycemic Control in Diabetic Patients Reffering to Zahedan Dental School (Iran) in 2005. JOUrnal of Mashhad Dental School 2011; 35)3.(   Ghotbi N, Seyed Bagher Maddah S. Dalvandi A, Arsalani N, Farzi M. The effect of education of self care behaviors based on family-centered empowerment model in type II diabetes. Journal of Shahid Beheshti School ofNursing&Midwifery. 2014; 23(83): 7027.   Beck-Nielsen H, Groop LC. Metabolic and genetic characterization of prediabetic states. Sequence of events leading to non-insulin-dependent diabetes mellitus. J Clin Invest 1994; 94:1714.   Kahn CR. Banting Lecture. Insulin action, diabetogenes, and the cause of type II diabetes. Diabetes 1994; 43:1066.   Robertson RP. Antagonist: diabetes and insulin resistance--philosophy, science, and the multiplier hypothesis. J Lab Clin Med 1995; 125:560.Li Y, Xu W, Liao Z, et al. Induction of long-term glycemic control in newly diagnosed type 2 diabetic patients is associated with improvement of beta-cell function. Diabetes Care 2004; 27:2597.   DeFronzo RA, Ferrannini E. Insulin resistance. A multifaceted syndrome responsible for NIDDM, obesity, hypertension, dyslipidemia, and atherosclerotic cardiovascular disease. Diabetes Care 1991; 14:173.   Chen KW, Boyko EJ, Bergstrom RW, et al. Earlier appearance of impaired insulin secretion than of visceral adiposity in the pathogenesis of NIDDM. 5-Year follow-up of initially nondiabetic Japanese-American men. Diabetes Care 1995; 18:747.   Dennis L. Kasper et al. Harrison's Principles of Internal Medicine 19th Edition; Mc-Graw hill 2016Andreoli and Carpenter. CECIL essential of Medicine 9th edition; Elsevier 2015Brian R. Walker et al. Davidson's Principles and Practice of Medicine, 22nd Edition. Elsevier 2014Global Guideline for Type 2 Diabetes; IDF 2012   TYPE 2 DIABETES ADA-EASD TREATMENT GUIDELINE 2015راهنمای بالینی دیابت؛ مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ 1393Shojaeezadeh D, Tol A, Sharifirad G, Alhani F. Effect of education program based on empowerment model in promoting self-care among type 2 diabetic patients in Isfahan. Razi  Journal of Medical Sciences. 2013; 20(]07): 18-31.   Cordova CM. The Lived Experience of Spirituality among Type 2 Diabetic Mellitus Patients with Macrovascular and/or Microvascular Complications. 2012.   Weaver RR, Lemonde M, Payman N, Goodman WM. Health capabilities and diabetes self- management: The impact of economic, social, and cultural resources. Social Science & Medicine. 2014; 102:58-68.   Bazzazian S. Self-efficacy, social support, and self care behaviors of patients with type II diabetes. Applied Psychological Research Quarterly. 2013; 4(4): 33-44.   Grey M, Schulman-Green D, Knafl K, Reynolds NR. A Revised Self-and Family Management Framework. Nursing Outlook. 2014.   28-Saeidinejat S, Chahipour M, Esmaily Hv, Ghonche H, Fathalizadeh S, Omidbakhsh R. Role Of Family Support In Self Care Of Type Ii Diabetic Patients. 2014. Baghaei P, Zandi M, Vares Z, Masoudi Alavi N, Adib-Hajbaghery M. Self care situation in diabetic patients referring to Kashan Diabetes Center, in 2005. KAUMS Journal (FEYZ). 20081 q 118893.   Morovati Sharifabad M, Rowhani Tonkaboni N. Model determinants of self care of diabetes in patients referred to Yazd Diabetes Research Center.. Medical Scholar 2009; 16(81): 29-36.   Nikogoftar M. The Role of Attachment Style and health Iocus of control on SelFCare Behaviors in Patients with Diabetes. I ranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 2013; 12(4): 309-16.   Baghiani Moghadam M, Taheri G, Fallah Zadeh H, Parsa M. The effect of [nstructiona] designed SMS based on Health Belief Model (HBM) on adoption of self-care behavior of patients with type II diabetes. Modern Care Journal. 2014; 11(1): 10-8.   Didarloo A, Shojaeizadeh D, Eftekhar Ardebili H, Niknami S, Hajizadeh E, Alizadeh M. Assessment of factors affecting selFcare behavior among women with type 2 diabetes in Khoy City Diabetes Clinic using the extended theory of reasoned action. JOUrnal of School of public Health and Institute of Public Health Research. 2011; 9(2): 79-92.   Cockram CS. The epidemiology of diabetes mellitus in the Asia-Pacific region. Hong Kong Med J 2000; 6:43.   Rajabi.M .Payam-e-Diabet,vol6,Nr21-22,2003-04   دانايي نويد,تمدن‌ محمدرضا,مونسان‌ محمدرضا؛ بررسي‌ ميزان‌ كنترل‌ ديابت‌ و برخي عوامل مرتبط با آن در بيماران‌ مراجعه‌ كننده‌ به‌ كلينيك ‌ديابت‌ بيمارستان‌ فاطميه‌ سمنان‌؛ نشریه كومش شماره: پاييز 1383 , دوره  6 , شماره  1 ; صفحه 31 تا صفحه 36.   احمدي علي, حسن زاده جعفر, رجايي فرد عبدالرضا؛ كنترل متابوليك و ارزيابي مراقبت ها و درمان در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 استان چهارمحال و بختياري در سال 1386 ؛ مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران :   ارديبهشت 1388 , دوره  11 , شماره  1 (مسلسل 43) ; از صفحه 33 تا صفحه 39   Silvio E. Inzucchi, Richard M. Bergenstal, John B. Buse, Michaela Diamant, Ele Ferrannini, Michael Nauck, Anne L. Peters, Apostolos Tsapas,Richard Wender and David R. Matthews; Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2015: A Patient-Centered Approach; Diabetes Care 2015;38:140–149 | DOI: 10.2337/dc14-2441   The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N Engl J Med 1993; 329:977.   United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS). 13: Relative efficacy of randomly allocated diet, sulphonylurea, insulin, or metformin in patients with newly diagnosed non-insulin dependent diabetes followed for three years. BMJ 1995; 310:83.   Ohkubo Y, Kishikawa H, Araki E, et al. Intensive insulin therapy prevents the progression of diabetic microvascular complications in Japanese patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus: a randomized prospective 6-year study. Diabetes Res Clin Pract 1995; 28:103.   ADVANCE Collaborative Group, Patel A, MacMahon S, et al. Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2008; 358:2560.   Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group, Gerstein HC, Miller ME, et al. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008; 358:2545.   Global Guideline for Type 2 Diabetes; IDF 2012   راهنمای بالینی دیابت؛ مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ 1393   Peyrot M, Rubin RR, Lauritzen T, et al. Resistance to insulin therapy among patients and providers: results of the cross-national Diabetes Attitudes, Wishes, and Needs (DAWN) study. Diabetes Care 2005; 28:2673.   Evans ML, Sharplin P, Owens DR, Chamberlain GH, Longman AJ, McEwan P. Insulin usage in type 2 diabetes mellitus patients in UK clinical practice: a retrospective cohort-based analysis using the THIN database.Br J Diabetes Vasc Dis 2012;12:146-51.Pimazoni-Netto, A. and M. T. Zanella (2014). "Diabetes guidelines may delay timely adjustments during treatment and might contribute to clinical inertia." Diabetes Technol Ther 16(11): 768-770.Paul, S. K., et al. (2015). "Delay in treatment intensification increases the risks of cardiovascular events in patients with type 2 diabetes." Cardiovasc Diabetol 14: 100.   Strain, W. D., et al. (2014). "Time to do more: addressing clinical inertia in the management of type 2 diabetes mellitus." Diabetes Res Clin Pract 105(3): 302-312.   Shah BR, Hux JE, Laupacis A, Zinman B, Walraven CV. Clinical inertia in response to inadequate glycemic control: do specialists differ from primary care physicians? Diabetes Care 2005;28(3):600-06.   Calvert MJ, McManus RJ, Freemantle N. Management of type 2 diabete with multiple oral hypoglycaemic agents or insulin in primary care: retrospective cohort study. Br J Gen Pract 2007;57(539):455-60.   Khunti K, Wolden ML, Thorsted BL, Andersen M, Davies MJ. Clinical inertia in people with type 2 diabetes: A retrospective cohort study of more than 80,000 people. Diabetes Care 2013;36(11):3411-17.Haque, M., et al. (2005). "Barriers to initiating insulin therapy in patients with type 2 diabetes mellitus in public-sector primary health care centres in Cape Town." S Afr Med J 95(10): 798-802.   Lee, Y. K., et al. (2012). "A qualitative study on healthcare professionals' perceived barriers to insulin initiation in a multi-ethnic population." BMC Fam Pract 13: 28.   Krall, J., et al. (2015). "Current perspectives on psychological insulin resistance: primary care provider and patient views." Diabetes Technol Ther 17(4): 268-274.Lovshin, J. A. and B. Zinman (2013). "Diabetes: Clinical inertia--a barrier to effective management of T2DM." Nat Rev Endocrinol 9(11): 635-636.LINDA M. HUNT, PUD MIGUEL A. VALKNZUELA, BA JACQUELINE A. PUGH, NIDDM Patients' Fears and Hopes About Insulin Therapy; DIABETES CARE, VOLUME 20, NUMBER 3, MARCH 1997Peyrot, M., et al. (2012). "Insulin adherence behaviours and barriers in the multinational Global Attitudes of Patients and Physicians in Insulin Therapy study." Diabet Med 29(5): 682-689.   عليزادجهاني سايه, مجدزاده سيدرضا, قرباني مصطفي, خسروي سميه, باجوري آرزو, اردشيرلاريجاني محمدباقر؛ بررسي عوامل موثر در عدم تمايل بيماران ديابتي به انسولين درماني در مراجعين به مراکز ديابت کشور در سال 1389-1390: يک مطالعه کيفي؛ مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) :   خرداد و تير 1390 , دوره  10 , شماره  5 (پياپي 39) ; از صفحه 520 تا صفحه 527 .   Subhash K. Wangnoo , Debasish Maji , Ashok Kumar Das , P. V. Rao , Anand Moses , Bipin Sethi , Ambika Gopalakrishnan Unnikrishnan , Sanjay Kalra , V. Balaji , Ganapathi Bantwal , Jothydev Kesavadev , Sunil M. Jain , and Mala Dharmalingam; Barriers and solutions to diabetes management: An Indian perspective; Indian J Endocrinol Metab. 2013 Jul-Aug; 17(4): 594–601.   حبيبي رحيم, سلطاني منصور, حبيبي غلامرضا; بررسي عوامل موثر بر عدم پذيرش انسولين درماني توسط بيماران ديابتي; مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) فروردين و ارديبهشت 1391 , دوره  11 , شماره  4 (پياپي 44) ; از صفحه 366 تا صفحه 376 .   Pimazoni-Netto, A. and M. T. Zanella (2014). "Diabetes guidelines may delay timely adjustments during treatment and might contribute to clinical inertia." Diabetes Technol Ther 16(11): 768-770.Zafar, A., et al. (2015). "Acknowledging and allocating responsibility for clinical inertia in the management of Type 2 diabetes in primary care: a qualitative study." Diabet Med 32(3): 407-413.   Avignon, A., et al. (2012). "Clinical inertia: viewpoints of general practitioners and diabetologists." Diabetes Metab 38 Suppl 3: S53-58.   Carratala-Munuera, M. C., et al. (2013). "Barriers associated with poor control in Spanish diabetic patients. A consensus study." Int J Clin Pract 67(9): 888-894.Harris, M.I., Klein, R., Welborn, T.A., & Knuiman, M.W. (1992). Onset of NIDDM occurs at least 4 to 7 years before clinical diagnosis. Diabetes Care, 15, 815-819.   Anderson, R.J., Freeland, K.E., Clouse, R.E., & Lustman, P.J. (2001). The prevalence ofcomorbid depression in adults with diabetes: A meta-analysis. Diabetes Care, 24(6), 1069-1078.   Alberti, G. (2002). The DAWN (Diabetes Attitudes, Wishes and Needs) study. Practical Diabetes International, 19, 22-24.   U.K. Prospective Diabetes Study [UKPDS] Group (1998). Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS33)Lancet,352(9131), 837-853.   Norris, S.L., Engelau, M.M., & Narayan, K.M. (2001). Effectiveness of self-management training in type 2 diabetes: A systematic review of the literature. Diabetes Care,24(3), 561-587.     Steed, L., Cooke, D., & Newman, S. (2003). A systematic review of psychosocial outcomes following education, self-management and psychological interventions in diabetes mellitus. Patient Education and Counseling, 51(1), 5-15.   Peyrot, M., Rubin, R.R., Lauritzen, T., Skovlund, S.E., Snoek, F.J., Matthews, D.R., Landgraf, R. Kleinebreil, L. (2005). Resistance to insulin therapy among patients and providers: Results of the cross-national Diabetes, Attitudes, Wishes, and Needs (DAWN) study. Diabetes Care, 28(11), 2673-2679.   Perlin, J.B., & Pogach, L.M. (2006). Improving the outcomes of metabolic conditions: Managing momentum to overcome clinical inertia. Annals of Internal Medicine,144, 525-527.   Riddle, M.C., Rosenstock, J., Gerich, J., & the Insulin Glargine 4002 Study Investigators (2003). The treat-to-target trial: Randomized addition of glargine or human NPH insulin to oral therapy of type 2 diabetic patients. Diabetes Care, 26(11), 3080-3086.   Brietzke, S.A. (2007). Use of insulin in type 2 diabetes: When maximal oral therapy fails. In D. Dreger & T. Faggioli (Eds.), Hospital physician: Endocrinology board review manual (pp. 1-12). Wayne, PA: Turner White Communications, Inc.   Nakar, S., Yitzhaki, G., Rosenberg, R., & Vinker, S. (2007). Transition to insulin in type 2 diabetes: Family physicians’ misconceptions of patients’ fears contributes to existing barriers. Journal of Diabetes and Its Complications, 21, 220-226.   Cobble, M.E. (2009). Initiating and intensifying insulin therapy for type 2 diabetes: Why,when, and how. American Journal of Therapeutics, 32(1), S1-S3.   Riddle, M.C. (2002). The underuse of insulin therapy in North America. Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 18(3), S42-S49.   Grant, R.W., Adams, A.S., Trinacty, C.M., Zhang, F., Kleinman, K., Soumeral, S.B.,  Ross-Degnan, D. (2007). Relationship between patient medication adherence and subsequent clinical inertia in type 2 diabetes glycemic management. Diabetes Care, 30, 807-812.   Drass, J., Kell, S., Osborn, M., Bausell, B., Corcoran, J., Moscowitz, A., & Fleming, B. (1998). Diabetes care for Medicare beneficiaries: Attitudes and behaviors of primary care physicians. Diabetes Care, 21, 1282-1287.   Grant, R.W., Buse, J.B., & Meigs, J. (2005). Quality of diabetes care in U.S. academic medical centers: Low rates of medical regimen change. Diabetes Care, 28(2), 337-442.   Anderson, R.M., & Funnell, M.M. (2000). Compliance and adherence are dysfunctional concepts in diabetes care. The Diabetes Educator, 26(4), 597-604.   Anderson, R.M., & Funnell, M.M. (2005). Patient empowerment: Reflections on the challenge of fostering the adoption of a new paradigm. Patient Education and Counseling, 57, 153-157.   Merican Diabetes Association [ADA] (2003). Standards for outcomes measurement of diabetes self-management education. The Diabetes Educator, 29(4), 804-816.   Funnell, M.M., & Anderson, R.M. (2004). Empowerment and self-management of diabetes. Clinical Diabetes, 22(3), 123-127.   Weinger, K. (2007). Psychosocial issues and self-care. American Journal of Nursing, 107(6), 34-38.   Anderson, R.M., Funnell, M.M., Fitzgerald, J.T., & Marrero, D.G. (2000). The diabetes empowerment scale: A measure of psychosocial self-efficacy. Diabetes Care, 23(6), 739-743.   Anderson, R.M., Funnell, M.M., Aikens, J.E., Krein, S.L., Fitzgerald, J.T., Nwankow, R., Tannas, C.L., & Tang, T.S. (2009). Evaluating the efficacy of an empowerment-based self-management consultant intervention: Results of a two-year randomized controlled trial. Therapeutic Patient Education, 1(1), 3-11.   Barlow, J., Wright, C., Sheasby, J., Turner, A., & Hainsworth, J. (2002). Self-management approaches for people with chronic conditions: A review. Patient Education and Counseling, 48(2), 177-187.   Conner, M., & Norman, P. (2005). Predicting health behavior: A social cognition approach. In M. Conner & P. Norman (Eds.), Predicting health behaviors (2nd ed.) (pp. 1-27). New York, NY: Open University Press.   Harvey, J.N., & Lawson, V.L. (2009). The importance of health belief models in determining self-care behaviors. Diabetic Medicine, 26, 5-13.   Becker, M.H., & Maiman, L.A. (1975). Sociobehavioral determinants of compliance with health and medical care recommendations. Medical Care, 13, 10-23.   Leventhal, H., & Cameron, L. (1987). Behavioral theories and the problem of compliance. Patient Education and Counseling, 10, 117-138.   Fiske, S.T., & Taylor, S.E. (1991). Social cognition (2nd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.   Rothman, A.J. (2000). Toward a theory-based analysis of behavioral maintenance. Health Psychology, 19(1), 64-69.   Rosenstock, I.M., Strecher, V.J., & Becker, M.H. (1988). Social learning theory and the health belief model. Health Education Quarterly, 15, 175-183.   Abraham, C., & Sheeran, P. (2005). The health belief model. In M. Conner & P. Norman (Eds.), Predicting health behaviors (2nd ed.) (pp. 28-80). New York, NY: Open University Press.   Wooldridge, K.L., Wallston, K.A., Graber, A.L., Brown, A.W., & Davidson, P. (1992). The relationship between health beliefs, adherence, and metabolic control of diabetes. The Diabetes Educator, 18(6), 495-500.   Dietrich, U.C. (1996). Factors influencing the attitudes held by women with type 2 diabetes: A qualitative study. Patient Education and Counseling, 29, 13-23.   Bond, G.G., Aiken, L.S., & Somerville, S.C. (1992). The health belief model and adolescents with insulin-dependent diabetes mellitus. Health Psychology, 11, 190-198   Brownlee-Duffeck, M., Peterson, L., Simonds, J.F., Goldstein, D., Kilo, C. & Hoette, S. (1987). The role of health beliefs in the regimen adherence and metabolic control of adolescents and adults with diabetes mellitus. Journal of Consulti and Clinical Psychology, 55, 139-144.   Lawson, V.L., Bundy, C., Lyne, P.A., & Harvey, J.N. (2004). Using the IPQ and PMDI to predict regular diabetes care-seeking among patients with type 1 diabetes. British Journal of Health Psychology, 9, 241-252.   Ziemer, D.C., Miller, C.D., Rhee, M.K., Doyle, J.P., Watkins, C., et al. (2005). Clinical inertia contributes to poor diabetes control in a primary care setting. The Diabetes Educator, 31(4), 564-571.   Brietzke, S.A. (2007). Use of insulin in type 2 diabetes: When maximal oral therapy fails. In D. Dreger & T. Faggioli (Eds.), Hospital physician: Endocrinology board review manual (pp. 1-12). Wayne, PA: Turner White Communications, Inc.   Wallace, T.M., & Matthews, D.R. (2000). Poor glycaemic control in type 2 diabetes: A conspiracy of disease, suboptimal therapy and attitude. Quarterly Journal of Medicine, 93, 69-74.   Ciechanowski, P.S., Katon, W.J., Russo, J.E., & Hirsch, I.B. (2003). The relationship of depressive symptoms on symptom reporting, self-care and glucose control in diabetes. General Hospital Psychiatry, 25(4), 246-252.   Lin, E.H.B., Katon, W.J., Von Korff, M., Rutter, C., Simon, G.B., et al. (2004). Relationship of depression and diabetes self-care, medication, adherence, and preventive care. Diabetes Care, 27(9), 2154-2160.   Polonsky, W.H., Fisher, L., Earles, J., Dudl, R.J., Lees, J., Mullan, J., & Jackson, R.A. (2005). Assessing psychosocial distress in diabetes: Development of the Diabetes Distress Scale. Diabetes Care, 28, 626-631.   Azjen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.   Azjen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 32, 1-20.   Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.   Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52(1), 1-26. Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37, 122-137.   Whittemore, R. (2000). Strategies to facilitate lifestyle change associated with diabetes mellitus. Journal of Nursing Scholarship, 32(3), 225-232.   Shankar, A., Conner, M., & Bodansky, H.J. (2007). Can the theory of planned behavior maintenance of a frequently repeated behavior? Psychology, Health and Medicine, 12(2), 213-224.   de Weert, I., Visser, A., Kok, G., & van der Veen, E. (2007). Determinants of active self-care behavior of insulin treated patients with diabetes: Implications for diabetes education. Social Science & Medicine, 30(5), 605-615   Deci, E.L., Eghrari, H., Patrick, B.C., & Leone, D.R. (1994). Facilitating internalizations: The self-determination theory perspective. Journal of Personality, 62, 119-142.7   Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52(1), 1-26.   Kirchbaum, K., Aarestad, V., & Buethe, M. (2003). Exploring the connection between self-efficacy and effective diabetes management. The Diabetes Educator, 29(4), 653-662.   Wallston, B.S.. Wallston, K.A., & DeVellis, R. (1978). Development of the multidimensional health locus of control (MHLC) scale. Health Education Monographs, 6, 5-25.   Anderson, R.M., Funnell, M.M., Butler, P.M., Arnold, M.S., Fitzgerald, J.T., & Feste, C.C. (1995). Patient empowerment: Results of a randomized controlled trial. Diabetes Care, 18(7), 943-949.   Williams, G.C., Freedman, Z.R., & Deci, E.L. (1998). Supporting autonomy to motivate patients with diabetes for glucose control. Diabetes Care, 21(10), 1644-1651.   Williams, G.C., Patrick, H., Niemiec, C.P., Keoki-Williams, L., Divine, G., Lafata, J.E., Pladevall, M. (2009). Reducing the health risks of diabetes: How self-determination theory may help improve medication adherence and quality of life. The Diabetes Educator, 35(3), 484-492.   Anderson, S.M., Chen, S., & Carter, C. (2000). Fundamental human needs: Making social cognition relevant. Psychological Inquiry, 11(4), 269-318.   Williams, G.C., Rodin, G.C., Ryan, R.M., Grolnick, W.S., & Deci, E.L. (1998). Autonomous regulation and adherence to long-term medical regimens in adult outpatients. Health Psychology, 17, 269-276.   Vallerand, R.J. (2001). Deci and Ryan’s self-determination theory: A view from the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. Psychological Inquiry, 12(5), 312-318.   Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78.   Heisler, M., Vijan, S., Makki, F., & Piette, J.D. (2010). Diabetes control with reciprocal peer support versus nurse care management. Annals of Internal Medicine, 153(8), 507-515.   Heisler, M., Vijan, S., Anderson, R.M., Ubel, P.A., Bernstein, S.J., & Hofer, T.P. (2003). When do patients and their physicians agree on diabetes treatment goals and strategies, and what difference does it make? Journal of General Internal Medicine, 18, 893-902.   Williams, G.C., McGregor, H.A., Zeldman, A., Freedman, Z.R., & Deci, E.L. (2004). Testing a self-determination theory process model for promoting glycemic control through diabetes self-management. Health Psychology, 23(1), 58-66.   Rosenstock, J., & Riddle, M.C. (2004). Insulin therapy in type 2 diabetes. In W.T. Cefalu, J.E. Gerich & D. LeRoith (Eds.), The CADRE handbook of diabetes management (pp. 145-168). New York, NY: Medical Information Press.   van der Ven, N.C.W., Weinger, K., Yi, J., Pouwer, F., Adèr, H., van der Ploeg, H.M., & Snoek, F.J. (2003). The Confidence in Diabetes Self-Care scale. Diabetes Care, 26(3), 713-718.   Makine, C., Karşidağ, C., Kadioğlu, P., Ilkova, H., Karşidağ§, S.E., Skovlund, S.E., Snoek, F.J., & Pouwer, F. (2009). Symptoms of depression and diabetes-specific emotional distress are associated with a negative appraisal of insulin therapy in insulin naïve patients with type 2 diabetes mellitus: A study from the European Depression in Diabetes (EDID) Research Consortium. Diabetic Medicine, 26(1), 28-33   Snoek, F.J., Skovlund, S.E., & Pouwer, F. (2007). Development and validation of the insulin treatment appraisal scale (ITAS) in patients with type 2 diabetes. Health and Quality of Life Outcomes, 5, 69-75.   Hunt, L.M., Valenzuela, M.A., & Pugh, J.A. (1997). NIDDM patients’ fears and hopes about insulin therapy: the basis for patient reluctance. Diabetes Care, 20, 291-298   Dewitt, D.E., & Hirsch, J.B. (2003). Outpatient insulin therapy in type 1 and type 2 diabetes mellitus: a scientific review. Journal of the American Medical Association, 289, 2254-2264.   Barag, S.H. (2011). Insulin therapy for management of type 2 diabetes mellitus: Strategies for initiation and long-term adherence. Journal of the American Osteopathic Association, 111(7), S13-S19.   American Diabetes Association [ADA] (2011). Executive summary: Standards of medical care in diabetes, 2011. Diabetes Care, 34 (suppl. 1), S11-S16.   Brunton, S. (2009). Implementing treatment guidelines for type 2 diabetes in primary care. Postgraduate Medicine, 121(2), 125-138.   Brown, J.B., Nichols, G.A., & Perry, A. (2004). The burden of treatment failure in type 2 diabetes. Diabetes Care, 27(7), 1535-1540.   Pearson, J., & Powers, M.A. (2006). Systematically initiating insulin: the staged diabetes management approach. Diabetes Educator, 32(Suppl 1), 19S-28S.   Parchman, M.L., Pugh, J.A., Romero, R.L., & Bowers, K.W. (2007). Competing demands or clinical inertia: the case of elevated glycosylated hemoglobin. Annals of Family Medicine, 5(3), 196-201.   Fleming, B.B., Greenfield, S., Engelgau, M.M., Pogach, L.M., Clauser, S.B. & Parrott, M.A. (2001). The Diabetes Quality Improvement Project: Moving science into health policy to gain an edge on the diabetes epidemic. Diabetes Care, 24(10), 1815-1820.   Grant, R.W., Buse, J.B., & Meigs, J.B. (2005). Quality of diabetes care in U.S. academic medical centers. Diabetes Care, 28(2), 337-442.   Giangola, J., Olohan, K., Longo, J., Goldstein, J.M., & Gross, P.A. (2008). Barriers to hyperglycemia in hospitalized patients: a descriptive epidemiologic study. Endocrine Practice, 14(7), 813-819.   Bernard, A.M., Anderson, L., Cook, C.B., & Phillips, L.S. (1999). What do internal medicine residents need to enhance their diabetes care? Diabetes Care, 22, 661-666   Larme, A.C., & Pugh, J.A. (1998). Attitudes of primary care providers toward diabetes: Barriers to guideline implementation. Diabetes Care, 21(9), 1391-1396.   Drass, J., Kell, S., Osborn, M., Bausell, B., Corcoran, J., Moscowitz, A., & Fleming, B. (1998). Diabetes care for Medicare beneficiaries: Attitudes and behaviors of primary care physicians. Diabetes Care, 21(8), 1282-1287.   Grant, R.W., Adams, A.S., Trinacty, C.M., Zhang, F., Kleinman, K., Soumeral, S.B., … Ross-Degnan, D. (2007). Relationship between patient adherence and subsequent clinical inertia in type 2 diabetes glycemic management. Diabetes Care, 30(4), 807-812.   Hsu, W.C. (2009). Consequences of delaying progression to optimal therapy in patients with type 2 diabetes not achieving glycemic goals. Southern Medical Journal, 102(1), 67-76.   de Sonnaville, J.J., Bouma, M., Colly, L.P., Deville, W., Wijkel, D., & Heine, R.J. (1997). Sustained good glycaemic control in NIDDM patients by implementation of structured care in general practice: 2-year follow-up study. Diabetologia, 40, 1334-1340.   Aubert, R.E., Herman, W.H., Waters, J., Moore, W., Sutton, D., Peterson, B.L., Koplan, J.D. (1998). Nurse case management to improve glycemic control indiabetic patients in a health maintenance organization. Annals of Internal Medicine, 129(8), 605-612.   Benjamin, E.M., Schneider, M.S., & Hinchey, K.T. (1999). Implementing practice guidelines for diabetes care using problem-based learning. Diabetes Care, 22(10), 1672-1678.   Phillips, L.S., Ziemer, D.C., Doyle, J.P., Barnes, C.S., Kolm, P., Branch, W.T., Watkins, C. (2005). An endocrinologist-supported intervention aimed atproviders improves diabetes management in a primary care site. Diabetes Care, 28(10), 2352-2360.   Graber, A.L., Elasy, T.A., Quinn, D., Wolff, K., & Brown, A. (2002). Improving glycemic control in adults with diabetes mellitus: Shared responsibility in primary care practices. Southern Medical Journal, 95(7), 684-690.   Heisler, M., Bouknight, R.R., Hayward, R., Smith, D.M., & Kerr, E.A. (2002). The relative importance of physician communication, participatory decision making, and patient understanding in diabetes self-management. Journal of General Internal Medicine, 17, 243-252.   de Grauw, W. J., et al. (2001). "Insulin therapy in poorly controlled type 2 diabetic patients: does it affect quality of life?" Br J Gen Pract 51(468): 527-532.   Korytkowski, M. (2002). "When oral agents fail: practical barriers to starting insulin." Int J Obes Relat Metab Disord 26 Suppl 3: S18-24.   Martinez, L., et al. (2007). "Studying the Hurdles of Insulin Prescription (SHIP): development, scoring and initial validation of a new self-administered questionnaire." Health Qual Life Outcomes 5: 53.   Harris, S., et al. (2008). "Can family physicians help patients initiate basal insulin therapy successfully?: randomized trial of patient-titrated insulin glargine compared with standard oral therapy: lessons for family practice from the Canadian INSIGHT trial." Can Fam Physician 54(4): 550-558.   Ahmed, U. S., et al. (2010). "Barriers in initiating insulin therapy in a South Asian Muslim community." Diabet Med 27(2): 169-174.SOOHYUN NAM, et al, Factors Associated With Psychological Insulin Resistance in Individuals With Type 2 Diabetes; Diabetes Care 33:1747–1749, 2010   Hermanns, N., et al. (2010). "Barriers towards insulin therapy in type 2 diabetic patients: results of an observational longitudinal study." Health and Quality of Life Outcomes 8(1): 1-6.   Ratanawongsa, N., et al. (2012). "Getting under the skin of clinical inertia in insulin initiation: the Translating Research Into Action for Diabetes (TRIAD) Insulin Starts Project." Diabetes Educ 38(1): 94-100.   Lakkis, N. A., et al. (2013). "Insulin therapy attitudes and beliefs of physicians in Middle Eastern Arab countries." Fam Pract 30(5): 560-567.   Farsaei, S., et al. (2014). "Insulin adherence in patients with diabetes: risk factors for injection omission." Prim Care Diabetes 8(4): 338-345.Krall, J., et al. (2015). "Current perspectives on psychological insulin resistance: primary care provider and patient views." Diabetes Technol Ther 17(4): 268-274.   Sachin Khunti, Melanie J Davies, Kamlesh Khunti; Clinical inertia in the management of type 2 diabetes mellitus: a focused literature review; The British journal of diabetes; Vol 15, No 2 (2015).   Heisler, M., Bouknight, R.R., Hayward, R., Smith, D.M., & Kerr, E.A. (2002). The relative importance of physician communication, participatory decision making, and patient understanding in diabetes self-management. Journal of General Internal Medicine, 17, 243-252.   Nanbakhsh Jaleh. Educational Need about Insulin Therapy in Uromian Diabetic Patient. Congress of Nursing Care in Special Disease. Kermanshah Faculty of Nursing and Midwifery; 2005. p. 86. [Full Text in Persian]   Moridi Golrokh, Esmailnasab Kambiz. Iimpact of Education on Knowledge, Attitude and Practice in Type 2 Diabetes. Journal of Kordestan Medical Science University 1998;3(9):13-17. [Full Text in Persian]   Rezai Jahangir, Rezai Mansur. Adherence to Insulin Therapy in Type 2 Diabetes. Journal of Kermanshah Medical Science University 2002;6(4):47-54. [Full Text in Persian]


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0