31 شهریور 1395

بررسی عوارض شیر خوارگی و وضعیت رشد و تکامل در 1 سالگی در نوزادان متولد شده به روش سزارین الکتیو در سنین حاملگی های 38 هفته تمام و 39 و40 هفته در بیمارستان جامع زنان تهران طی سال 94-1393

:  تشخیص زودرس تاخیرروند تکاملی در کودکان پر خطرمساله اي مهم است. کودکان با یک یا چند عامل خطردر قبل یا حوالی زایمان در معرض خطر تأخیر تکامل بیشتري می باشند ویکی از عوامل خطر در این مورد زایمان سزارین است. هدف از این مطالعه بررسی تعیین وضعیت تکامل کودکان با زایمان به روش سزارین انتخابی در هفته های 38 تا 40 بارداری بود. روش بررسی:  در این مطالعه گوهورت آینده نگر، تکامل 952 نوزادان تک قلوی زنده متولد شده در فاصله زماني فروردین 1393 تا اردیبهشت 1394، در مرکز آموزشی درمانی جامع زنان تهران را مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ی استاندارد ASQ و فرم تکمیلی دیگري بود که اطلاعات ضروري مطالعه در آن  ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي کاي دو وشاخص هاي میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در این مطالعه  952 کودک تحت بررسی قرار گرفتند.که تمامی این موارد با سن حاملگی 38, 39 یا 40 هفتگی به دنیا آمده بودند. از این میان 314 کودک با سن حاملگی 38 هفته , 409 کودک با سن حاملگی 39 هفته و مابقی(229) نفر دارای سن حاملگی 40 هفته بودند. در این مطالعه تقریبا هیچ نوزدای در یک سالگی در تمام حیطه های تکاملی تاخیر نشان ندادند. نتیجه گیري:  در مطالعه ی ما نشان داده شد که در زایمان در هفته های بین 38 تا 40 سزارین انتخابی منجر به افزایش عوارض نوزادی نمی شود همانطور که در سایر مطالعات نشان داده شده است که عوارض در هفته های پایین تر از 38 بیشتر می باشد.   كليد واژه ها : نوزاد تک قلو، تاخیر تکامل، هفته های 38 تا 40 بارداری، زایمان به روش سزارین انتخابی، پرسش نامه ASQ ، رشد یک سالگی، تکامل یک سالگی مشخصات دانشجو: نام: نفیسه باوقار رشته تحصيلي:پزشکی  مقطع:   دکتری عمومی                 گروه آموزشي:زنان            پست الكترونيك دانشجو: Baveghar_n@hotmail.com اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما :خانوم دکتر شیرازی   اساتيد مشاور :خانوم دکتر نیرومنش/شریعت،آقای دکتر زرکش  اساتيد داور:خانوم دکتر یارندی،خانوم دکتر محسنی زمان دفاع :    روز دوشنبه  تاريخ 29/6/1395 ساعت12 مكان دفاع به آدرس: آمفی تیاتر بیمارستان محب یاس   اطلاعات به زبان انگليسي Title: The timing of elective caesarean deliveries and early neonatal outcomes in singleton infants born 37–41 weeks’ gestation   Abstract: Background: Births by elective caesarean section (CS) are rising, particularly before 39 weeks’ gestation, which may be associated with unacceptably high risk of adverse neonatal outcomes. The optimal timing of these deliveries needs to be determined with recent recommendations to delay births by elective CS until 39 weeks. Aims: To evaluate the association between gestational age (GA) at delivery and neonatal outcomes after elective CS between 38 and 40 weeks. Materials and Methods: Proospective cohort study of viable singleton neonates delivered by elective CS at … Hospitals. The primary outcome examined was serious respiratory morbidity; secondary outcomes included depression at birth, nursery admission and assisted ventilation. Results: 952 singleton births delivered at our hospital between 1394 and 1395, 314 of total deliveries were at the gestational age of 38 week; and 409 viable singleton pregnancies were at 38 weeks of gestation and 229 of total were at the gestational age of 40 week. No adverse neonatal outcomes according to the gestational age were seen. Conclusion: Elective CS performed at 38 week is associated with poorer neonatal outcomes compared to those delivered at 39–416 weeks. This study supports recent recommendations to delay delivery by elective CS until week 39 if possible.   Keywords: caesarean section, elective, infant, morbidity, neonatal mortality, newborn, surgical procedures.     فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين: son DJ, Rivera HV, Ahmed Y, Heilig CM. Risk factors for cesarean delivery among Puerto Rican women. Obstetrics & Gynecology. 2007;109(6):1351-7. 5.       Obstetrics CFW. Translated by Ghazi Jahani. Golban Publications; 2005. 6.       Hong X. Factors related to the high cesarean section rate and their effects on the" price transparency policy" in Beijing, China. The Tohoku journal of experimental medicine. 2007;212(3):283-98. 7.       Ganji F, Raeisi R, KHOSRAVI S, Soltani P, KASIRY K, Jafarzadeh L, et al. Effect of a participatory intervention to reduce the number of unnecessary cesarean sections performed in Shahrekord, Iran. 2006. 8.       Shariat M, Majlesi F, Azari S, Mahmoudi M. CESAREN SECTION IN MATERNITY HOSPITALS INTEHRAN, IRAN. 2002. 9.       Tatari F AF, Afshari P, Haghighizadeh MH. the comparison suryey of ferequency and cuses of cesarean in reffered pregnant women to privental and educational hospital of mashhad. J IR University of Medical Sciences [Persian]. 2004;43-42(12): 25-31. Persian. 10.     Matias JP, Parpinelli MA, Cecatti JG. Factors associated with mode of delivery among primipara women with one previous cesarean section and undergoing a trial of labor. Revista da Associação Médica Brasileira. 2007;53(2):109-15. 11.     Cunningham FG, Gant N, Leveno K, Gilstrap L, Hauth J, Wenstrom K. Cesarean Section and Post partum hysterectomy. Williams Obstet From McGRAW-Hill company, Newyork. 2001:537-63. 12.     Lukanova M, Popov I. [Effect of some factors on obstetrical care of women with previous cesarean section]. Akusherstvo i ginekologiia. 2001;41(6):44-8. 13.     EFC FRM. Social issues in cesarean section rates. reproductive medicine Socioeconomic factors and int J Gynecol Obstet. 2002:76:87-8. 14.     Ofili‐Yebovi D, Ben‐Nagi J, Sawyer E, Yazbek J, Lee C, Gonzalez J, et al. Deficient lower‐segment Cesarean section scars: prevalence and risk factors. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2008;31(1):72-7. 15.     H J. Pregnancy and labor. 1997. Tehran, Nashr publications. 16.      Wirakusumah FF. Maternal and perinatal mortality/morbidity associated with cesarean section in Indonesia. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1995;21(5):475-81. 17.     Belizán JM, Showalter E, Castro A, Bastian H, Althabe F, Barros FC, et al. Rates and implications of caesarean sections in Latin America: ecological studyCommentary: all women should have a choiceCommentary: increase in caesarean sections may reflect medical control not women's choiceCommentary:“health has become secondary to a sexually attractive body”. Bmj. 1999;319(7222):1397-402. 18.     Hannah ME. Planned elective cesarean section: A reasonable choice for some women? Canadian Medical Association Journal. 2004;170(5):813-4. 19.     Mobaraki A, Zadehbagheri G, Zandi Ghashghaie K. Prevalence of cesarean section and the related causes in Yasuj city in 2003. Armaghane danesh. 2005;10(3):67-73. 20.     ALI MM, Shariat M, Mahmoudi M, Ramazanzadeh F. THE INFLUENCE OF MATERNAL REQUEST ON THE ELECTIVE CESAREAN SECTION RATE IN MATERNITY HOSPITALS IN TEHRAN, IRAN. 2003. 21.     ET. A. Health and disease prevention. Out look1996. 22.     م. د. آموزش بهداشت، تهران: دانشگاه تهران; 1370. 23.     Ryding EL. Investigation of 33 women who demanded a cesarean section for personal reasons. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1993;72(4):280-5. 24.     محبوبه ف, افسانه ب, طاهره ن. بررسي شيوع و علل سزارين در شهرستان بابل، 1377. 25.     Melender HL. Fears and coping strategies associated with pregnancy and childbirth in Finland. Journal of Midwifery & Women’s Health. 2002;47(4):256-63. 26.      DeCherney A, Nathan L, Goodwin TM, Laufer N. Current diagnosis and treatment obstetrics and gynecology: McGraw-Hill Medical; 2012. 27.     Fisk NM, Glover V. Association between maternal anxiety in pregnancy and increased uterine artery resistance index: cohort based study. Bmj. 1999;318(7177):153-7. 28.     Ryding E, Wijma B, Wijma K, Rydhström H. Fear of childbirth during pregnancy may increase the risk of emergency cesarean section. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 1998;77(5):542-7. 29.     Waldenström U, Hildingsson I, Ryding E-L. Antenatal fear of childbirth and its association with subsequent caesarean section and experience of childbirth. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2006;113(6):638-46. 30.     Schuitemaker N, Roosmalen J, Dekker G, Dongen P, Geijn H, Gravenhorst JB. Maternal mortality after cesarean section in The Netherlands. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 1997;76(4):332-4. 31.     Behrman R, Vaughan V, Nelson W. Textbook of Pediatrics. 15. Ed, WB Saunders Philadelphia, Pennsylvania. 1996:1254-7. 32.     مرضيه فس. بررسي رابطه نوع زايمان با موفقيت در شيردهي. 33.     Gale S, Harlow B. Postpartum mood disorders: a review of clinical and epidemiological factors. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2003;24(4):257-66. 34.     RutaNonacs M, Cohen LS. Postpartum mood disorders: diagnosis and treatment guidelines. J Clin Psychiatry. 1998;59:2134-40. 35.     Petrou S, Cooper P, Murray L, Davidson LL. Economic costs of post-natal depression in a high-risk British cohort. The British Journal of Psychiatry. 2002;181(6):505-12. 36.      Adewuya AO, Fatoye FO, Ola BA, Ijaodola OR, Ibigbami S-MO. Sociodemographic and obstetric risk factors for postpartum depressive symptoms in Nigerian women. Journal of Psychiatric Practice®. 2005;11(5):353-8. 37.     ليلي ص. بررسي مقايسه اي شيوع افسردگي پس از زايمان در دو گروه زنان نخست زا و چندزا. 38.     زهرا بم. بررسي ميزان شيوع افسردگي بعد از زايمان و عوامل مؤثر بر آن در خانم هاي مراجعهكننده به مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. تهران: دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی; 1380. 39.     ماهرخ د, پونه م, حميد عم, محسن ي. بررسي رابطه نوع زايمان با افسردگي پس از زايمان. 40.     Stalburg CM. Doctor, . I want a c-section. How should you respond? (accessed on Feb 2009). Available from: http//www. Obgmanagement. Com/pdf/2005/2005OBGM-Article. Pdf. 41.     Nilstun T, Habiba M, Lingman G, Saracci R, Da Frè M, Cuttini M. Cesarean delivery on maternal request: Can the ethical problem be solved by the principlist approach? BMC Medical Ethics. 2008;9(1):11. 42.     Chervenak FA, McCullough LB. An ethically justified algorithm for offering, recommending, and performing cesarean delivery and its application in managed care practice. Obstetrics & Gynecology. 1996;87(2):302-5. 43.     BW H. Elective cesarean: an Potion for primiparas? OBG Management2002. 38-44 p. 44.     Villar J, Valladares E, Wojdyla D, Zavaleta N, Carroli G, Velazco A, et al. WHO 2005 global survey on maternal and perinatal health research group. Caesarean delivery rates and pregnancy outcomes: the 2005 WHO global survey on maternal and perinatal health in Latin America. Lancet. 2006;367(9525):1819-29. 45.     Tranquilli A, Giannubilo S. Cesarean delivery on maternal request in Italy. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2004;84(2):169-70. 46.      Liu S, Liston RM, Joseph K, Heaman M, Sauve R, Kramer MS, et al. Maternal mortality and severe morbidity associated with low-risk planned cesarean delivery versus planned vaginal delivery at term. Canadian medical association journal. 2007;176(4):455-60. 47.     Marwick JC, Lynn R. High caesarean section rates among women over 30: Effect of age is continuous and international. BMJ: British Medical Journal. 2001;323(7307):284. 48.     Villar J, Valladares E, Wojdyla D, Zavaleta N, Carroli G, Velazco A, et al. Caesarean delivery rates and pregnancy outcomes: the 2005 WHO global survey on maternal and perinatal health in Latin America. The Lancet. 2006;367(9525):1819-29. 49.     Spong CY, Mercer BM, D’Alton M, Kilpatrick S, Blackwell S, Saade G. Timing of indicated late-preterm and early-term birth. Obstetrics and gynecology. 2011;118(2 Pt 1):323. 50.     Wen SW, Smith G, Yang Q, Walker M, editors. Epidemiology of preterm birth and neonatal outcome. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine; 2004: Elsevier. 51.     Beck S, Wojdyla D, Say L, Betran AP, Merialdi M, Requejo JH, et al. The worldwide incidence of preterm birth: a systematic review of maternal mortality and morbidity. Bulletin of the World Health Organization. 2010;88(1):31-8. 52.     Lindström K. Long-term Consequences of Preterm Birth: Swedish National Cohort Studies: Inst för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset/Dept of Clinical Science and Education, Södersjukhuset; 2011. 53.     Flood K, Malone FD, editors. Prevention of preterm birth. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine; 2012: Elsevier. 54.     Aarnoudse-Moens CSH, Weisglas-Kuperus N, van Goudoever JB, Oosterlaan J. Meta-analysis of neurobehavioral outcomes in very preterm and/or very low birth weight children. Pediatrics. 2009;124(2):717-28. 55.     Ward RM, Beachy JC. Neonatal complications following preterm birth. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2003;110(s20):8-16. 56.      Swamy GK, Østbye T, Skjærven R. Association of preterm birth with long-term survival, reproduction, and next-generation preterm birth. Jama. 2008;299(12):1429-36. 57.     Bastek JA, Sammel MD, Paré E, Srinivas SK, Posencheg MA, Elovitz MA. Adverse neonatal outcomes: examining the risks between preterm, late preterm, and term infants. American journal of obstetrics and gynecology. 2008;199(4):367. e1-. e8. 58.     Raju TN, Higgins RD, Stark AR, Leveno KJ. Optimizing care and outcome for late-preterm (near-term) infants: a summary of the workshop sponsored by the National Institute of Child Health and Human Development. Pediatrics. 2006;118(3):1207-14. 59.     Oshiro BT, Henry E, Wilson J, Branch DW, Varner MW. Decreasing elective deliveries before 39 weeks of gestation in an integrated health care system. Obstetrics & Gynecology. 2009;113(4):804-11. 60.      Caughey AB, Washington AE, Laros RK. Neonatal complications of term pregnancy: rates by gestational age increase in a continuous, not threshold, fashion. American journal of obstetrics and gynecology. 2005;192(1):185-90. 61.      Engle WA, Kominiarek MA. Late preterm infants, early term infants, and timing of elective deliveries. Clinics in perinatology. 2008;35(2):325-41. 62.      Bailit JL, Gregory KD, Reddy UM, Gonzalez-Quintero VH, Hibbard JU, Ramirez MM, et al. Maternal and neonatal outcomes by labor onset type and gestational age. American journal of obstetrics and gynecology. 2010;202(3):245. e1-. e12. 63.      Clark SL, Frye DR, Meyers JA, Belfort MA, Dildy GA, Kofford S, et al. Reduction in elective delivery at< 39 weeks of gestation: comparative effectiveness of 3 approaches to change and the impact on neonatal intensive care admission and stillbirth. American journal of obstetrics and gynecology. 2010;203(5):449. e1-. e6. 64.      Houweling LM, Bezemer ID, Penning-van Beest FJ, Meijer WM, van Lingen RA, Herings RM. First year of life medication use and hospital admission rates: premature compared with term infants. The Journal of pediatrics. 2013;163(1):61-6. e1. 65.      McIntire DD, Leveno KJ. Neonatal mortality and morbidity rates in late preterm births compared with births at term. Obstetrics & Gynecology. 2008;111(1):35-41. 66.      Tita AT, Landon MB, Spong CY, Lai Y, Leveno KJ, Varner MW, et al. Timing of elective repeat cesarean delivery at term and neonatal outcomes. New England Journal of Medicine. 2009;360(2):111-20. 67.      Lindström K, Lindblad F, Hjern A. Preterm birth and attention-deficit/hyperactivity disorder in schoolchildren. Pediatrics. 2011:peds. 2010-1279. 68.      Lobo MA, Galloway JC. Assessment and stability of early learning abilities in preterm and full-term infants across the first two years of life. Research in developmental disabilities. 2013;34(5):1721-30. 69.      Romeo DM, Di Stefano A, Conversano M, Ricci D, Mazzone D, Romeo MG, et al. Neurodevelopmental outcome at 12 and 18 months in late preterm infants. European Journal of Paediatric Neurology. 2010;14(6):503-7. 70.     P. K. Global Developmental Delay. University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran. 2006. (Persian)   71.     Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BM. Nelson textbook of pediatrics: Elsevier Health Sciences; 2007. 72.     Amir Ali Akbari S, Torabi F, Soleimani F, Alavi Majd H. Correlation between high risk pregnancy and developmental delay in children 4-60 months in Isfahan, Iran 2010-2011. Journal of Rehabilitation. 2011;11(5):40-9. 73.     Wang ML, editor Near Term Infants. 中华医学会第十四次全国儿科学术会议论文汇编; 2006. 74.     Wilmink FA, Hukkelhoven CW, Lunshof S, Mol BWJ, van der Post JA, Papatsonis DN. Neonatal outcome following elective cesarean section beyond 37 weeks of gestation: a 7-year retrospective analysis of a national registry. American journal of obstetrics and gynecology. 2010;202(3):250. e1-. e8. 75.     Vanderhoeven JP, Peterson SE, Gannon EE, Mayock DE, Gammill HS. Neonatal morbidity occurs despite pulmonary maturity prior to 39 weeks gestation. Journal of perinatology: official journal of the California Perinatal Association. 2014;34(4):322. 76.      Glavind J, Kindberg SF, Uldbjerg N, Khalil M, Møller AM, Mortensen BB, et al. Elective caesarean section at 38 weeks versus 39 weeks: neonatal and maternal outcomes in a randomised controlled trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2013;120(9):1123-32. 77.     Zhang X, Kramer MS. Variations in mortality and morbidity by gestational age among infants born at term. The Journal of pediatrics. 2009;154(3):358-62. e1. 78.     Clark SL, Miller DD, Belfort MA, Dildy GA, Frye DK, Meyers JA. Neonatal and maternal outcomes associated with elective term delivery. American journal of obstetrics and gynecology. 2009;200(2):156. e1-. e4. 79.     Voigt B, Pietz J, Pauen S, Kliegel M, Reuner G. Cognitive development in very vs. moderately to late preterm and full-term children: Can effortful control account for group differences in toddlerhood? Early Human Development. 2012;88(5):307-13. 80.     Foster-Cohen S, Edgin JO, Champion PR, Woodward LJ. Early delayed language development in very preterm infants: evidence from the MacArthur-Bates CDI. Journal of child language. 2007;34(3):655. 81.     Quigley MA, Poulsen G, Boyle E, Wolke D, Field D, Alfirevic Z, et al. Early term and late preterm birth are associated with poorer school performance at age 5 years: a cohort study. Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition. 2012:fetalneonatal-2011-300888. 82.     McLaurin KK, Hall CB, Jackson EA, Owens OV, Mahadevia PJ. Persistence of morbidity and cost differences between late-preterm and term infants during the first year of life. Pediatrics. 2009;123(2):653-9. 83.     Gollenberg A, Lynch C, Jackson LW, McGuinness B, Msall M. Concurrent validity of the parent‐completed Ages and Stages Questionnaires, with the Bayley Scales of Infant Development II in a low‐risk sample. Child: care, health and development. 2010;36(4):485-90. 84.     Kerstjens JM, Bos AF, ten Vergert EM, de Meer G, Butcher PR, Reijneveld SA. Support for the global feasibility of the Ages and Stages Questionnaire as developmental screener. Early human development. 2009;85(7):443-7. 85.     Elbers J MA, McLeod E, Gagnon F. . The Ages and Stages Questionnaires: feasibility of use as a screening tool for children in Canada. . Can J Rural Med 2008 winter;13(1):9-14. 86.      Lindsay NM, Healy GN, Colditz PB, Lingwood BE. Use of the Ages and Stages Questionnaire to predict outcome after hypoxic‐ischaemic encephalopathy in the neonate. Journal of paediatrics and child health. 2008;44(10):590-5. 87.     Vameghi R, Sajedi F, Shahshahani Pour S, HatamiZadeh N. Early detection diagnosis and an introduction to early intervention in childhood developmental problems. University Of Social welfare and Rehabilitation Science Tehran. 2005. 88.     Martin JA, Hamilton BE, Sutton PD, Ventura SJ, Menacker F, Kimeyer S, et al. Births: Final data for 2006. National vital statistics reports. vol. 57, no 7. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2009. 89.     Martin JA, Hamilton BE, Sutton PD, Ventura SJ, Menacker F, Kirmeyer S, et al. Births: final data for 2005. National vital statistics reports. 2007;56(6):1-103. 90.     Robinson CJ, Villers MS, Johnson DD, Simpson KN. Timing of elective repeat cesarean delivery at term and neonatal outcomes: a cost analysis. American journal of obstetrics and gynecology. 2010;202(6):632. e1-. e6. 91.     Ramachandrappa A, Jain L. Elective cesarean section: its impact on neonatal respiratory outcome. Clinics in perinatology. 2008;35(2):373-93. 92.     Wax JR, Cartin A, Pinette MG, Blackstone J. Patient choice cesarean: an evidence-based review. Obstetrical & gynecological survey. 2004;59(8):601-16. 93.     Obstetricians ACo, Gynecologists. ACOG Practice bulletin no. 115: Vaginal birth after previous cesarean delivery. Obstetrics and Gynecology. 2010;116(2 Pt 1):450. 94.     Hansen AK, Wisborg K, Uldbjerg N, Henriksen TB. Risk of respiratory morbidity in term infants delivered by elective caesarean section: cohort study. Bmj. 2008;336(7635):85-7. 95.     Kolås T, Saugstad OD, Daltveit AK, Nilsen ST, Øian P. Planned cesarean versus planned vaginal delivery at term: Comparison of newborn infant outcomes. American journal of obstetrics and gynecology. 2006;195(6):1538-43. 96.      Zanardo V, Simbi A, Franzoi M, Solda G, Salvadori A, Trevisanuto D. Neonatal respiratory morbidity risk and mode of delivery at term: influence of timing of elective caesarean delivery. Acta pædiatrica. 2004;93(5):643-7. 97.     Morrison JJ, Rennie JM, Milton PJ. Neonatal respiratory morbidity and mode of delivery at term: influence of timing of elective caesarean section. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 1995;102(2):101-6. 98.     Ashton DM. Elective delivery at less than 39 weeks. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology. 2010;22(6):506-10. 99.     Ersch J, Roth‐Kleiner M, Baeckert P, Bucher HU. Increasing incidence of respiratory distress in neonates. Acta Paediatrica. 2007;96(11):1577-81. 100.    Gerten KA, Coonrod DV, Bay RC, Chambliss LR. Cesarean delivery and respiratory distress syndrome: does labor make a difference? American journal of obstetrics and gynecology. 2005;193(3):1061-4. 101.    Obstetricians ACo, Gynecologists. ACOG Committee Opinion No. 394, December 2007. Cesarean delivery on maternal request. Obstetrics and gynecology. 2007;110(6):1501. 102.    Robson S, Carey A, Mishra R, Dear K. Elective caesarean delivery at maternal request: A preliminary study of motivations influencing women's decision‐making. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2008;48(4):415-20. 103.    Thomas J, Paranjothy S. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Clinical Effectiveness Support Unit. National Sentinel Caesarean Section Audit Report. London: RCOG press; 2001. 104.    Salim R, Shalev E. Health implications resulting from the timing of elective cesarean delivery. Reproductive Biology and Endocrinology. 2010;8(1):1. 105.    Ertuğrul S, Gün İ, Müngen E, Muhçu M, Kılıç S, Atay V. Evaluation of neonatal outcomes in elective repeat cesarean delivery at term according to weeks of gestation. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2013;39(1):105-12. 106.    Janson H, Squires J. Parent‐completed developmental screening in a Norwegian population sample: a comparison with US normative data. Acta paediatrica. 2004;93(11):1525-9. 107.    Kapci EG, Kucuker S, Uslu RI. How applicable are Ages and Stages Questionnaires for use with Turkish children? Topics in Early Childhood Special Education. 2010;30(3):176-88. 108.    BASKABADI H, BAGHERI F, ASKARI HZ. DEVELOPMENTAL DISORDERS IN PRETERM NEONATES DURING THE FIRST TWO YEARS OF LIFE USING THE AGES AND STAGES QUESTIONNAIRE. 2016. 109.    Dorre F, Fattahi Bayat G. Evaluation of children’s development (4-60mo) with history of NICU admission based on ASQ in Amir kabir Hospital, Arak. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2011;11(2):143-50. 110.    De Luca R, Boulvain M, Irion O, Berner M, Pfister RE. Incidence of early neonatal mortality and morbidity after late-preterm and term cesarean delivery. Pediatrics. 2009;123(6):e1064-e71. 111.    Tracy SK, Tracy MB, Sullivan E. Admission of Term Infants to Neonatal Intensive Care: A Population‐Based Study. Birth. 2007;34(4):301-7. 112.    Liston FA, Allen VM, O’Connell CM, Jangaard KA. Neonatal outcomes with caesarean delivery at term. Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition. 2008;93(3):F176-F82. 113.    Villar J, Carroli G, Zavaleta N, Donner A, Wojdyla D, Faundes A, et al. Maternal and neonatal individual risks and benefits associated with caesarean delivery: multicentre prospective study. Bmj. 2007;335(7628):1025. 114.    Alkiaat A, Hutchinson M, Jacques A, Sharp MJ, Dickinson JE. Evaluation of the frequency and obstetric risk factors associated with term neonatal admissions to special care units. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2013;53(3):277-82. 115.    Morris JM, Algert CS, Falster MO, Ford JB, Kinnear A, Nicholl MC, et al. Trends in planned early birth: a population-based study. American journal of obstetrics and gynecology. 2012;207(3):186. e1-. e8. 116.    Yee W, Amin H, Wood S. Elective cesarean delivery, neonatal intensive care unit admission, and neonatal respiratory distress. Obstetrics & Gynecology. 2008;111(4):823-8. 117.    Chiossi G, Yinglei L, Landon MB, Spong CY, Rouse DJ, Varner MW, et al. Timing of delivery and adverse outcomes in term singleton repeat cesarean deliveries. Obstetrics and gynecology. 2013;121(3):561. 118.    Madar J, Richmond S, Hey E. Surfactant‐deficient respiratory distress after elective delivery at ‘term’. Acta Paediatrica. 1999;88(11):1244-8. 119.    Karimi M, Fallah R, Dehghanpoor A, Mirzaei M. Developmental status of 5-year-old moderate low birth weight children. Brain and Development. 2011;33(8):651-5. 120.    FALLAH R, ISLAMI Z, MOSAVIAN T. Developmental status of NICU admited low birth weight preterm neonates at 6 and 12 months of age using Ages and Stages Questionaire. Iranian Journal of Child Neurology. 2011;5(1):21-8. 121.    Gressens P, Rogido M, Paindaveine B, Sola A. The impact of neonatal intensive care practices on the developing brain. The Journal of pediatrics. 2002;140(6):646-53. 122.    Grossman DS, Mendelsohn AL, Tunik MG, Dreyer BP, Berkule SB, Foltin GL. Screening for developmental delay in high-risk users of an urban pediatric emergency department. Pediatric emergency care. 2010;26(11):793-7.  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0