31 شهریور 1395

بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در همراهان خانوادگی بیماران بستری‌شده در بخش های مراقبت‌ ویژه و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 94-1393.

اعضای خانواده بیماران بستری در بخش‌های بخش‌های مراقبت ویژه واکنش‌های روان‌شناختی زیادی را تجربه می‌کنند. شناخت و برطرف کردن نیازهای روانی اعضای خانواده بیماران یک ضرورت و اولویت غیرقابل‌انکار است. این مطالعه باهدف بررسی شیوع  افسردگی، اضطراب و استرس در همراهان خانوادگی بیماران بستری‌شده در بخش  مراقبت ویژه و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گردید. روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی ۴۰۰ نفر از اعضای درجه اول خانواده بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه جنرال در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال‌های 94- ۱۳۹۳ انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مشخصات بیماران و همراهان و واکنش‌های روان‌شناختی افسردگی، اضطراب و استرس به‌وسیله پرسشنامه استاندارد DASS-21جمع‌آوری گردید. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزار SPSS19 و به کمک شاخص‌های آماری توصیفی، ضریب همبستگی، آزمون‌های آنالیز واریانس، تی مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه (به شیوه همزمان)، با سطح معناداری 05/0=α مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج: بر اساس یافته‌های تحقیق افسردگی، اضطراب و استرس در اعضای درجه اول خانواده بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بالا است، و به ترتیب 52٪، 67.5٪ و 61.2٪ از همراهان، سطح افسردگی، اضطراب و استرس متوسط و بالاتر رادارند. میانگین نمره افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب 8.11 ± 14.38، 7.95 ± 15.13 و 9.96 ± 17.71 بود که با بسیاری از عوامل مرتبط با بیمار، عوامل مرتبط با خانواده بیمار، و عوامل مرتبط با ICU و پرسنل مراقبت ارتباط معناداری دارد. به‌طوریکه متغیرهایی مانند سن و جنس بیمار، سابقه بیماری بستری قبلی بیمار، نان‌آور بودن، وضعیت هوشیاری، سن و جنس همراه، نوع خویشاوندی، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، شغل، محل زندگی، زندگی کردن با بیمار، مسئولیت تصمیم‌گیری، رضایت از وضعیت دسترسی و ملاقات، رضایت از ارتباط پزشکان، رضایت از عملکرد پرستاران، رضایت از ارتباط پرستاران و سایر کارکنان درمانی و رضایت از طراحی و ساختار بخش مراقبت ویژه توانسته‌اند مقدار قابل‌توجهی از واریانس نمره هر یک از متغیرهای افسردگی، اضطراب و استرس در همراهان بیماران بستری در بخش‌ مراقبت ویژه را به‌طور معناداری تبیین کنند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر بیانگر فراوانی واکنش‌های روان‌شناختی در بین در اعضای درجه اول خانواده بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه است. این واکنش‌ها می‌تواند سلامت روانی مراقبین را به مخاطره انداخته و کیفیت مراقبت و نوع ارتباط با فرد بیمار را مختل نماید. باید تدابیری اتخاذ گردد تا عواملی که در بروز واکنش‌های روان‌شناختی مؤثر هستند، کاهش یابند و با شناخت سریع و به‌موقع از عواقب آن پیشگیری شود. كليد واژه ها : افسردگی، اضطراب، استرس، بخش مراقبت ویژه، بیماران بستری، خانواده، اعضای خانواده، همراه بیمار مشخصات دانشجو: نام: رستگار رحمانی تنها  رشته تحصيلي: پزشکی  مقطع:دکترای عمومی   پست الكترونيك دانشجو: Rastegar.rahmani@yahoo.com   اساتيد راهنما و داور: اساتيد راهنما: 1- دکتر مجتبی صداقت سیاهکل    2-دکتر علی اکبری ساری   اساتيد مشاور-----     اساتيد داور: 1- دکتر مژگان کاربخش  2- دکتر فرناز خاتمی زمان دفاع :    روز دوشنبه    تاريخ  29/6/1395      ساعت 10:45 مكان دفاع به آدرس: دانشکده پزشکی – گروه پزشکی اجتماعی اطلاعات به زبان انگليسي Title: Study on Prevalence of Depression, Anxiety, and Stress in Family Caregivers of Patients and Effective Factors, in Intensive Care Units of Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 2015-16. Abstract: Introduction: family members of patients in intensive care units experience high psychological reactions. Identifying and meeting the psychological needs of patients' family members is an undeniable necessity and priority. This study aimed to investigate the prevalence of depression, anxiety, and stress in family caregivers of patients and effective factors, in ICUs of hospitals affiliated to Tehran University of medical sciences. Methods: This cross-sectional study was done on 400 first-degree family members of patients admitted to general ICUs of hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 2015-16. Data were collected from the characteristics questionnaire of patients and their relatives, and psychological reactions, depression, anxiety, and stress were collected by DASS-21 standardized questionnaire. The data were statistically analyzed using SPSS19 by descriptive statistics, correlation, ANOVA, t-tests and multiple regression analysis (ENTER method) with the significance level of α=0.05. Results: The results show that depression, anxiety, and stress among family members of patients admitted to ICUs are high, and respectively 52.0%, 67.5% and 61.2% of the caregivers have a moderate and higher level of depression, anxiety, and stress. The mean score of depression, anxiety, and stress were 14.38±8.11, 15.13±7.95   and 9.96 17.71±9.96   respectively, which were significantly related to many factors associated with the patient, the patient's family, and ICU care personnel. So that variables such as patient's age and gender, history of chronic disease and previous hospitalization, the breadwinner, consciousness statues, caregivers' age and gender, relationship, marital status, education level, occupation, residence, living with the patient, responsibility for the decision, satisfaction with accessing and meeting , performance and communication of physicians, nurses and other medical staff and the design and construction of ICU predicted A significant amount of the variance of score of depression, anxiety, and stress. Conclusion: This study demonstrates a high prevalence of psychological reactions among family members of patients hospitalized in ICUs. These can endanger the mental health statues of caregivers, and limit quality of care and type of communication with the patient. Measures should be taken to reduce factors affecting psychological reactions, and there consequences to be prevented with timely diagnosis.   Keywords: Depression, Anxiety, Stress, Intensive Care Unit, Hospitalized Patients, Family, Family Members, Caregiver of Patient     فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين: 1.      Du Gas, Beverly Witter. Introduction to patient care comprehensive approach to  nursing. 4th ed. ST. Louis: Mosby Inc; 2006. 2.      Lee LY, Lau YL. Immediate needs of adult family members of adult intensive care patients in Hong Kong. J Clin Nurs. 2003 Jul;12(4):490-500. 3.      Hilberman, M.(1975). The evolution of intensive care units. Critical CareMedicine, 3(4), 159-165. 4.      Hall, J. B., Schmidt, A. G., & Wood, L. D.(2005). Principal of Critical Care (3 rd Ed) (pp. 11-13). New York: Mcgraw-Hill. 5.      Kirchhoff KT, Song MK, Kehl K. Caring for the family of the critically ill patient. Crit Care Clin. 2004;20(3):453-466. 6.      Pochard F, Azoulay E, Chevret S: Symptoms of anxiety and depression in family members of intensive care unit patients: ethical hypothesis regarding decision-making capacity . Crit Care Med 29 (10): 1893-1897, 2001. 7.      Arnold RM, Kellum J. Moral justifications for surrogate decision making in the intensive care unit: implications and limitations. Crit Care Med. 2003;31(5 suppl):S347-S353. 8.      Harvey MA: Evolving toward--but not to--meeting family needs . Crit Care Med 26 (2): 206-207, 1998. 9.      Hupcey, J. E.(1999). Looking out for the patient and ourselves - the process of family  integration in the ICU. Journal of Clinical Nursing, 8(3), 253-262. 10.  Azoulay E, Pochard F, Chevret S: Opinions about surrogate designation: a population survey in France . Crit Care Med 31 (6): 1711-1714, 2003. 11.  White DB, Engelberg RA, Wenrich MD, Lo B, Curtis JR. Prognostication during physician-family discussions about limiting life support in intensive care units. Crit Care Med. 2007;35(2):442-448. 12.  Dowling J, Vender J, Guilianelli S, Wang B. A model of family-centered care and satisfaction predictors: the Critical Care Family Assistance Program.  Chest.  2005; 128:81S–92. 13.  Kentish-Barnes N, Lemiale V, Chaize M, Pochard F, Azoulay E. Assessing burden in families of critical care patients. Crit Care Med. 2009;37(10 Suppl):S448–56.  14.  Al-Hassan MA, Hweidi IM. The perceived needs of Jordanian families of hospitalized, critically ill patients. Int J Nurs Pract. 2004;10(2):64-71. 15.  Van Horn E, Tesh A. The effect of critical care hospitalization on family members:stress and responses. Dimensions Critical Care Nursing 2000; 19: 40-9  16.  Choate K, Stewart M. Reducing anxiety in patients and family discharged from ICU. Aust Nurs J. 2002; 10(5):29 17.  Paparrigopoulos T, Melissaki A, Efthymiou A, Tsekou H, Vadala C, Kribeni G, et al. Short-term psychological impact on family members of intensive care unit patients. J Psychosom Res. 2006;61:719–22.  18.  Pillai LV, Ambike D, Husainy The prevalence of post-traumatic stress disorder symptoms in relatives of severe trauma patients admitted to the intensive care unit. Indian J Crit Care Med. 2006;10:181–6. 19.  Azoulay E, Pochard F, Kentish-Barnes N, Chevret S, Aboab J, Adrie C, et al. Risk of post-traumatic stress symptoms in family members of intensive care unit patients. Am J Respir Crit Care Med. 2005;171:987–94. 20.  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). American Psychiatric Association. 2013. 21.  Stone, M.H.(2002). History of anxiety disorders. In D.J. Stein & E. Hollander (Eds.), The American Psychiatric Publishing textbook of anxiety disorders (pp. 3–11). 22.  James C. Coleman, James N. Butcher. Abnormal Psychology and Modern Life,  7th edition (1984), Pearson Scott Foresman; 23.  First ، Michael & else؛ structured clinical interview for DSM ـ IV axis I disorders، page 75 & 76. 24.  Clark, L.A.(1989) The anxiety and depressive disorders: Descriptive psychopathology and differential diagnosis. In:P.C. Kendall and D. Watson (Eds.), Anxiety and depression: Distinctive and overlapping features (pp. 83-129). New York: Academic Press. 25.  Selye, H.(1952) The story of the adaptational syndrome. Acta Inc: Montreal. 26.  Siegel MD, Hayes E, Vanderwerker LC, Loseth DB, Prigerson HG. Psychiatric illness in the next of kin of patients who die in the intensive care unit. Crit Care Med. 2008;36:1722–8. 27.  Guntupalli KK, Rebbapragada VR,Lodhi MH, Bradford S, Burruss J,McCabe D, et al. Anxiety, depression and post-traumatic stress reactions in relatives of intensive care unit patients.Chest.2007;132(4Suppl):549–50S. 28.  Pochard F, Darmon M, Fassier T, Bollaert PE, Cheval C, Coloigner M, et al. Symptoms of anxiety and depression in family members of intensive care unit patients before discharge or death. A prospective multicentric study. J Crit Care. 2005;20:90–6. 29.  Askari H, Forozi M, Navidian A, Haghdost A. Psychological reactions of family members of patients in critical care units in Zahedan. Journal of Research and Health. 2013; 3(1):317-24. Persian 30.  Gruenberg DA, Shelton W, Rose SL, Rutter AE, Socaris S, McGee G. Factors influencing length of stay in the intensive care unit. Am J Crit Care. 2006 Sep;15(5):502-9. 31.  Kulkarni HS. Less-obvious predictors of post-ICU informal caregiver burden.  Chest.  2010;138:1024–5. 32.  Azoulay E, Chevret S, Leleu G, Pochard F, Barboteu M, Adrie C, et al. Half the families of intensive care unit patients experience inadequate communication with physicians. Crit Care Med. 2000;28:3044–9. 33.  Blank RH, Merrick JC. End-of-life decision making: a cross-national study. Cambridge (MA): MIT Press; 2005. 34.  New York: United Nations Children's Fund; 2010. Mar 2, [Last cited on 2011 Apr 28]. UNICEF - At a glance: United States of America - Statistics. Available from: http://www.unicef.org/infobycountry/usa_statistics.html 35.  Omranifard V, Masaeli N,Emami Ardestani P. [Prevalence of depression and anexity in caregivers of patients in psychiatric wards 2006.] Journal of Medical Sciences Semnan 2008; 9(3):223-228. Persian 36.  Sole M, Klein D, Moseley J. Introduction to critical care nursing: Elsevier: Saunders; 2005. 37.  Leske JS. Interventions to decrease family anxiety. Critical Care Nurse. 2002; 22(6):61-5. 38.  Davidson JE, Powers K, Hedayat KM, et al. Clinical practice guidelines for support of the family in the patient-centered intensive care unit: American College of Critical Care Medicine Task Force 2004-2005. Crit Care Med. 2007;35(2):605-622. 39.  Reisner-Sénélar, Louise (2011). "The Birth of Intensive Care Medicine: Björn Ibsen’s Records" Intensive Care Medicine. Retrieved 2 October 2012. 40.  "What is Intensive Care?". London: Intensive Care Society. 2011. Retrieved 2013-05-25. 41.  Duke GJ, Morley PT, Cooper DJ, Mcdemott  FT, Cordner SM, Tremayne AB. Management of  severe trauma in intensive care units and surgical  wards. Med Journal. 1999;19:416-19. 42.  Vali L. Survey of equipment, facilities, drug  and medical devices in PICU and relation with  pediatric mortality rate in Tehran Pediatric Special. Proceeding of the First Congress of Resources Management in Hospital. Tehran: Iran  ImamHosain University Publisher; 2002.p. 363-65.[Persian] 43.  Bennett, D.; Bion, J.(1999). "Organisation of intensive care". BMJ (Clinical research ed.).318(7196):1468–70. 44.  Verhaeghe, S., Defloor, T., Van Zuuren, F., Duijnstee, M., & Grypdonck, M.(2005). The needs and experiences of family members of adult patients in an intensive care  unit: A review of the literature. Journal of Clinical Nursing, 14(4), 501-509. 45.  Pérez-San Gregorio MA, Blanco-Picabia A, Murillo-Cabezas F, Dominguez-Roldán JM, Sánchez B, Núñez-Roldán A. Psychological problems in the family members of gravely traumatised patients admitted into an intensive care unit. Intensive Care Med. 1992;18(5):278-281. 46.  Auerbach SM, Kiesler DJ, Wartella J, Rausch S, Ward KR, Ivatury R. Optimism, satisfaction with needs met, interpersonal perceptions of the healthcare team, and emotional distress in patients' family members during critical care hospitalization. Am J Crit Care. 2005;14(3):202-210. 47.  Chui WY, Chan SW. Stress and coping of Hong Kong Chinese family members during a critical illness. J Clin Nurs. 2007; 16(2):372-381. 48.  Vrabec NJ. Literature review of social support and caregiver burden, 1980 to 1995. J Nurs Sch. 1997;29:383–388. 49.  Young E, Eddleston J, Ingleby S, et al. Returning home after intensive care: a comparison of symptoms of anxiety and depression in ICU and elective cardiac surgery patients and their relatives. Intensive Care Med. 2005;31(1):86-91. 50.  Marina Rumiko Maruiti, Luzia Elaine Galdeano, Olga Guilhermina Dias Farah. Anxiety and depressions in relatives of patients admitted in intensive care units. Acta Paul Enferm 2008;21(4):636-42. 51.  Azoulay A, Sprung CL. Family-physician interactions in the intensive care unit. J Crit Care Med. 2004;32:2323–2328. 52.  Kawakami C, Matsuoka M, Taki K. A study on the factors influencing the anxiety of family members in the emergency department. Fukuoka Igaku Zasshi. 2004;95(3):73-9. 53.  Rabie Siahkali S, Pourmemari MH, Khaleghdoost Mohamadi T, Eskandari F, Avazeh A: Study on effective factors on patients' family members anxiety in intensive care units. Journal of Medical Sciences Zanjan .2009; 18(70):91-101.[Persian]. 54.  Butzlaff A L. Family members prior to surgery: Exploring stress, anxiety, family functioning andperceived support (dissertation) . San Francisco: United State University of California; 2005. 55.   Navidian A, Sarhadi M, Kykhaie A, Kykhah R. Psychological Reactions of Family Members of Patients Hospitalized in Critical Care and General Units Compared with General Population. IJN. 2014; 26 (86) :16-28 56.  Spreen, A. E., Schuurmans, M. J (2011). Visiting policies in the adult intensive care units: a complete survey.of Dutch ICUs. Intensive and Critical Care Nursing, 27(1), 27-30 57.  Alvarez GF, Kirby AS. The perspective of familes of the critcaly il patient: their neds. Cur Opin Crit Care 206; 12(6): 614-8 58.  Rodriguez Martinez Mdel C, Rodriguez Morila F, Roncero del Pino A, Morgado Almenara MI, Theodor Banik J, Flores Cabalero LJ, et al. Familyinvolvement in the critcaly il patient basic care.Enferm Intensiva 203; 14(3): 96-108 59.  Molter NC. Needs of relatives of critically ill patients. Heart Lung 1979 march; 8: 332-9 60.  Titler Martin G , Walsh susan M. critically ill adults strategies for practice. Critical care Nursing clinics of north America 1992; 4(4) : 623-32 61.  Azoulay E, Pochard F, Chevret S, Jourdain M, Bornstain C, Wernet A, et al. Impact of a family information leaflet on effectiveness of information provided to family members of intensive care unit patients: a multicenter, prospective, randomized, controlled trial. American Journal Respiratory Critical Care Medicin 2002;165: 438-42 62.  Gries CJ, Curtis JR, Wall RJ, Engelberg RA. Family member satisfaction with end-of-life decision making in the ICU. Chest. 2008;133(3):704-712. 63.  Omari FH. Perceived and unmet needs of adult Jordanian family members of patients in ICUs. Journal of Nursing Scholarship Scholarsh 2009; 41: 28-34 64.  Lautrette A, Darmon M, Megarbane B, et al. A communication strategy and brochure for relatives of patients dying in the ICU. N Engl J Med. 2007;356(5):469-478. 65.  Renee, R., Dianne Long, L. & Hutchinson, M. 207. Creating a healing environment in the ICU. Critcal Care Nursing: Synergy for Optimal Outcomes. USA: Jones & Bartlet Learning. 66.  Mahmoudi H, Ebadi A, Salimi S, Najafi M, Mokhtari Nouri J, Shokrollahi F.[ Effect of nurse communication with patients on axiety,depression and stress level of emergency ward patient.] I J CC N.2010; 3(1):7-12. Persian 67.  Lovibond, S.H., & Lovibond, P.F., (1996). The Dass: Manual for the Depression, Anxiety Stress Scales.Sydney, Australia: Psychology Foundation of Australia. 68.  CrawFord JR, Henry JD. The Depression Anziety Stress Scales (DASS) normative data and latent structure in nonclinical sample. Br J Clin Psychology 2003; 42(12): 111-21. 69.  Sahebi A, Asghari Mj, Salari R. Validation of depression, anxiety, stress scale for Iranian sample. Journal of Iranian Psychologist. 2006;1:299–312. [In Persian]  70.  Antony MM, Barlow DH.(2002) Handbook of Assessment and Treatment Planning for Psychological Disorder. New York, Guilford press. 71.  Chenault L. The DASS-21 system of diagnostic depression, stress and anxiety. Aust J Psychol. 2008;2(1):435-8.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0