31 شهریور 1395

بررسي رابطه BMI و سطح ويتامين D با آسم در كودكان مبتلا به آسم مراجعه كننده به درمانگاه آسم و آلرژي بيمارستان ولي‌عصر (عج) از تاريخ 1/4/93 تا 1/4/94

آسم یکی از شایعترین بیماری‌های التهابی در کودکان است. در سالهای اخیر به شیوع چاقی و کمبود ویتامین دی در کودکان مبتلا به آسم توجه شده است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی اضافه وزن و چاقی در کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه آسم وآلرژی کودکان بود. روش اجرا: در این مطالعه مقطعی 71 کودک مبتلا به آسم مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات لازم جهت اجرای طرح با معاینه وبررسی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اسم والرژی بیمارستان ولی عصر(عج)و همچنین مراجعه به پرونده بیماران که در درمانگاه موجود بود جمع اوری شد.ودر نهایت اطلاعات لازم شامل سن شروع آسم، شدت آسم، علایم و ... استخراج شد.داده‌ها از طریق پرسشنامه (داروهای مصرفی -سن-سابقه خانودگی آسم-تعداد دفعات آسم)-مشاهده(جنس)-معاینه و محاسبه(وزن-قد - BMI – BMI score)-آزمایش خون برای اندازه گیری ویتامین دی (سطح ویتامین د خون)، کلسیم و فسفر بدست آمد. نتایج: در این مطالعه 71 کودک مبتلا به آسم مورد بررسی قرار گرفتند. 41 کودک (%7/57) پسر و 30 کودک (%3/42) دختر بودند. در سی و سه مورد آسم خفیف (5/46) در سی و سه مورد (%5/46) شدت آسم متوسط و در 5 مورد (%7) شدت آسم شدید بود. در 17 مورد (%9/23) سابقه مصرف سیگار در خانواده وجود داشت. برای چهل و نه بیمار سطح سرمی ویتامین دی سنجیده شده بود که در 3 بیمار (%0.6) Vit D deficiency، در 13 مورد (%26.5) Vit D insufficiency و در سی و سه مورد (%67.3) Vit D sufficiency گزارش شد. میانگین تعداد روزهای بستری در گروه با آسم خفیف 33/0±12/0 روز در گروه با آسم متوسط تا شدید 5/2±97/0 روز بود (06/0=P). میانگین تعداد روزهای بستری در گروه obese 1/3± 1 روز و در گروه non obese 76/0±36/0 روز بود (1/0=P). میانگین تعداد روزهای بستری در گروه deficient/ insufficient 7/3±25/1 روز و در گروه sufficient 9/0±45/0 بود (2/0=P). ارتباط ضعیف ولی معنی داری بین سن شروع آسم و تعداد روز بستری در بیمارستان وجود دارد و تعداد روز بستری در بیمارستان تنها فاکتور مستقل پیشگویی کننده شدت آسم بود. نتایج حاکی از آن بود که BMI و سطح ویتامین دی در شدتهای مختلف بیماری آسم (خفیف، متوسط و شدید) تفاوت آماری معنی داری نداشت. همچنین سطوح ویتامین دی در بیماران چاق و غیرچاق تفاوت آماری معنی داری نداشت. نتیجه گیری: شدت آسم با چاقی و سطح ویتامین دی خون در کودکان ارتباط ندارد. : كليد واژه ها چاقی، ویتامین دی، آسم، کودکان: مشخصات دانشجو: نام:عزالدین رستمیان          رشته تحصيلي:  کودکان      مقطع: تخصص کودکان                   گروه آموزشي :  کودکان        پست الكترونيك دانشجو:e.rostamyan@gmail.com اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما : خانم دکترمنصوره شریعت    -خانم دکتر حشمت مویری  اساتيد مشاور:  خانم دکتر مامک شریعت    اساتيد داور خانم دکترزهرا حق شناس-خانم دکتر پرستو رستمی : زمان دفاع : روز  دوشنبه   تاريخ27/2/95  ساعت30/8صبح مكان دفاع به آدرس سالن  مورنینگ  کودکان بیمارستان ولی عصر(عج) ا                                                                                                                                                                                                               : اطلاعات به زبان انگليسي Title: Study the Association between BMI (Body Mass Index) and Serum Vit D Level with Asthma in Children Referred to Allergy and Asthma Clinic in Valiasr Hospital During One Year 21 Jun 2014 to 21 Jun 2015   Abstract: Background: asthma is increased in recent years. Nowadays, obesity and vitamin d deficiency have been considered in children with asthma. The goal of this study was to determine obesity and vitamin d level in children with asthma. Methods: seventy one children with asthma were enrolled. Data extracted from medical records and serum samples were gathered to evaluate calcium, phosphorus, vitamin d. Results: forty one were male and 30 were female. Thirty three (46.5%) had mild asthma, thirty three (46.5%) moderate and 5 (7%) severe form of asthma. Three had vitamin d deficiency, 13 insufficiency and 33 sufficiency. Mean duration of hospitalization was not significantly different in mild, moderate and severe forms. There was significant correlationship between age of asthma onset and duration of hospitalization. Duration of hospitalization was an independent predictor of asthma severity. BMI and vitamin d level were not significantly different between different asthma groups. Conclusion: BMI and vitamin d level were not significantly different in asthma groups (mild, moderate and severe).   Keywords: : asthma, severity, vitamin d, BMI     فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:   1.   Amiri A, Asadi S, Almasi V, Ghobadi A. The Prevalence of Asthma in an Adult Population in Khorramabad, Iran. The West Indian medical journal. 2014;63(5):443-6. 2.   Sherman CB, TOSTESON TD, TAGER IB, SPEIZER FE, WEISS ST. Early childhood predictors of asthma. American Journal of Epidemiology. 1990;132(1):83-95. 3.   Yunginger JW, Reed CE, O'Connell EJ, Melton III LJ, O'Fallon WM, Silverstein MD. A community-based study of the epidemiology of asthma: incidence rates, 1964–1983. American Review of Respiratory Disease. 1992;146(4):888-94. 4.   Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA. Association between serum 25-hydroxyvitamin D level and upper respiratory tract infection in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Archives of internal medicine. 20. 169 (4): 90-384.  5.   Searing DA, Zhang Y, Murphy JR, Hauk PJ, Goleva E, Leung DY. Decreased serum vitamin D levels in children with asthma are associated with increased corticosteroid use. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2010;125(5):995-1000. 6.   Litonjua AA, Gold DR. Asthma and obesity: common early-life influences in the inception of disease. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2008;121(5):1075-84. 7.   Mai XM, Gäddlin PO, Nilsson L, Leijon I. Early rapid weight gain and current overweight in relation to asthma in adolescents born with very low birth weight. Pediatric allergy and immunology. 2005;16(5):380-5. 8.   Chinellato I, Piazza M, Sandri M, Peroni D, Piacentini G, Boner AL. Vitamin D serum levels and markers of asthma control in Italian children. The Journal of pediatrics. 2011;158(3):437-41. 9.   Brehm JM, Celedón JC, Soto-Quiros ME, Avila L, Hunninghake GM, Forno E, et al. Serum vitamin D levels and markers of severity of childhood asthma in Costa Rica. American journal of respiratory and critical care medicine. 2009;179(9):765-71. 10.  Hatami G, Ghasemi K, Motamed N, Firoozbakht S, Movahed A, Farrokhi S. Relationship between Vitamin D and Childhood Asthma: A Case–Control Study. Iranian journal of pediatrics. 2014;24(6):710. 11.  Riverin BD, Maguire JL, Li P. Vitamin D supplementation for childhood asthma: a systematic review and meta-analysis. PloS one. 2015;10(8):e0136841. 12.  Okabe Y, Adachi Y, Itazawa T, Yoshida K, Ohya Y, Odajima H, et al. Association between obesity and asthma in Japanese preschool children. Pediatric allergy and immunology. 2012;23(6):550-5. 13.  Alemzadeh R, Kichler J, Babar G, Calhoun M. Hypovitaminosis D in obese children and adolescents: relationship with adiposity, insulin sensitivity, ethnicity, and season. Metabolism. 2008;57(2):183-91. 14.  Bener A, Ehlayel MS, Tulic MK, Hamid Q. Vitamin D deficiency as a strong predictor of asthma in children. International archives of allergy and immunology. 2012;157(2):168-75. 15.  Checkley W, Robinson C, Baumann L, Hansel N, Romero K, Pollard S, et al. 25‐hydroxy vitamin D levels are associated with childhood asthma in a population‐based study in Peru. Clinical & Experimental Allergy. 2015;45(1):273-82. 16.  Goleva E, Searing DA, Jackson LP, Richers BN, Leung DY. Steroid requirements and immune associations with vitamin D are stronger in children than adults with asthma. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2012;129(5):1243-51. 17.  Vázquez-Nava F, Morales Romero J, Córdova-Fernandez A, Saldívar-González AH, Vázquez-Rodríguez CF, Barrientos-Gómez MdC, et al. Association between obesity and asthma in preschool Mexican children. The Scientific World Journal. 2010;10:1339-46. 18.  Kwon HL, Ortiz B, Swaner R, Shoemaker K, Jean-Louis B, Northridge ME, et al. Childhood asthma and extreme values of body mass index: the Harlem Children’s Zone Asthma Initiative. Journal of Urban Health. 2006;83(3):421-33. 19.  Von Kries R, Hermann M, Grunert V, Von Mutius E. Is obesity a risk factor for childhood asthma? Allergy. 2001;56 (4): 22-318.          مشخصات مقاله:(در صورتي كه مقاله اي از پايان نامه چاپ يا پذيرش شده است )   عنوان مقاله:  The Clinical Picture of Asthma in Children Referred to Allergy and Asthma Clinic in Vali Asr Hospital - Tehran During One Year    نويسندگان:            Heshmat Moayeri. Prof1, Ezoddin Rostamian2. MD, Mamak Shariat MD.3,    نام و شماره مجله :Mansoure Shariat. MD4, Zeinab Kavyani. MS5 Journal: Iranian Journal of Pediatrics Manuscript ID: 8375 Manuscript Title: The Clinical Picture of Asthma in Children Referred to Allergy and Asthma Clinic in Vali Asr Hospital - Tehran During One Year Manuscript  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0