امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
25 مهر 1395

بررسی رابطه فاکتورهای دموگرافیک در بیماران مبتلا به دردهای مزمن با چگونگی کنترل درد آنها در سطوح اول و دوم خدمات بهداشتی درمانی

درد مزمن سومین مشکل عمده بهداشتی در جهان به شمار می رود. مطالعات انجام شده بر روی این مشکل نشان دهنده تاثیر فاکتورهای اجتماعی-اقتصادی بر روی کیفیت خدمات درمانی ارائه شده جهت مدیریت درد می باشند. آنچه تاکنون به طور گسترده ای مطالعه نشده است میزان کفایت درمان درد مزمن بیماران در سطح اولیه مراقبت های بهداشتی می باشد. اهداف : قصد نمودیم در این مطالعه به بررسی کیفیت مدیریت درد برای اقلیت ها و زیرگروه های مختلف از نظر پارامترهای دموگرافیک در جمعیت بالغین دچار دردهای مزمن در مراکز سطح اول و دوم مراقبت درد بپردازیم. روش انجام کار : در این پژوهش مقطعی بیماران 18 تا 70 ساله ای که برای اولین بار از فروردین سال 1392 تا فروردین سال 1393 با شکایت درد مزمن (طولانی تر از 3 ماه) به مرکز چند تخصصی درد در بیمارستان امام خمینی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کردند وارد مطالعه شدند. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش در شرح حال گرفته شده از بیماران جمع آوری برای هر بیمار ثبت شد. کفایت مدیریت درد براساس اندکس مدیریت درد براساس توان داروهای تجویز شده برای درد، تعداد کلی داروهای تجویز شده و میزان شدت درد بیماران تعیین شد. سپس ارتباط میان متغیرهای دموگرافیک و کفایت مدیریت درد بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج : در مجموع 511 بیمار با شکایت درد مزمن وارد مطالعه شدند. از نظر مشخصات دموگرافیک عمده بیماران بین 45 تا 65 سال داشتند (39.1%)، مونث بودند (58.1%)، در گروه افراد بیکار قرار داشتند (61.1%)، تحصیلات کمتر از دبیرستان داشتند (38.2%)، متاهل بودند (80.0%)، با فرد دیگری زندگی می کردند (93.9%) و بیش از 2 فرزند داشتند (53.0%). طبق نتایج آنالیزهای انجام شده جهت شناسایی ریسک فاکتورهای عدم مدیریت مناسب درد سن 45 تا 65 سال (p<0.05, OR=2.71)، جنس مونث (p<0.05, OR=1.64) و سطح تحصیلات بالاتر از کارشناسی (p<0.05, OR=0.32) به طور معناداری با مدیریت نامناسب درد مزمن بیماران ارتباط داشتند.   نتیجه گیری نهایی : گروه سنی 45 تا 65 سال و جنس مونث شانس بیشتری برای مواجهه با مدیریت نامناسب درد دارند. از سوی دیگر سطح تحصیلات بالاتر از کارشناسی به عنوان فاکتوری محافظت کننده در برابر مدیریت نامناسب درد شناسایی شد. کلمات کلیدی : درد مزمن، مشخصات دموگرافیک، مدیریت نامناسب درد، کفایت مدیریت درد استاد راهنما جناب آقای دکتر حسین ماجدی اردکانی جناب آقای دکتر سید علی امامی میبدی   استاد مشاور جناب آقای دکتر سید محمد میراسکندری سرکار خانم دکتر مژگان رحیمی   نگارش محمدرضا ناصربیگدلی Title: Evaluating the relation between demographic characteristics of the patients suffering from chronic pain with the adequacy of their pain management in the first and second levels of pain care services   A Thesis Submitted for Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctorate in Medicine By: Mohammadreza Naserbigdeli   Supervisors: Dr. Hossein Majedi Ardakani Dr. Seyyed Ali Emami Meybodi Advisor: Dr. Seyyed Mohammad Mireskandari Dr. Mojgan Rahimi     Abstract:   Introduction: Chronic pain is the world’s third largest health problem. The literature supports differences in the pain experience based upon socio-demographic factors while documenting the impact pain has on both the individual and society. To our knowledge, this is the first study in our young diverse population to provide evidence for inconsistencies and disparities in pain management based upon socio-demographic parameters in the initial assessment at a tertiary care pain center. Aims: The overriding goal for this study is to explore the adequacy of the quality of the pain management for minorities and different socio-demographic subgroups of our adult population with chronic pain upon initial presentation to a tertiary care pain center. Materials and Methods: All new patients between 18 to 70 years old meeting the criteria for chronic pain (pain for more than 3 months) and attending the Multidisciplinary Pain Center (MPC; a tertiary care pain center) upon initial presentation for chronic pain management were recruited. Self-report information was collected at initial assessment. The adequacy of pain management was evaluated by Pain Management Index (PMI) and the relation between demographic characteristics of the subjects with PMI was assessed. Results: A total of 511 patients with chronic pain were recruited for the survey. Considering demographic characteristics, the majority of patients were aged 46 to 65 years old (39.1%), were female (58.1%), were unemployed (61.1%), had an educational level of less than high school (38.2%), were married (80.0%), were living with someone (93.9%) and had more than two children (53.0%). Based on the analyses performed to identify independent risk factors for mismanagement of pain, age group of 45 to 65 (p<0.05, OR=2.71), female gender (p<0.05, OR=1.64) and educational level of higher than bachelor’s degree (p<0.05, OR=0.32) were found to be significantly related with inadequate pain management.    Conclusion: Patients aged 45-65 years old and females had higher odds of being mismanaged for their chronic pain. On the other hand, educational level of higher than bachelor’s degree was found to have a protective effect against inadequate pain management.    Keywords: Chronic pain, socio-economic status, mismanagement, adequacy of treatment           فهرست منابع     1.         Simon LS. Relieving pain in America: A blueprint for transforming prevention, care, education, and research. Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy. 2012;26(2):197-8. 2.         Health UDo, Services H. Health, United States, 2005: With chartbook on trends in the health of Americans: Claitor's Law Books and Publishing Division; 2006. 3.         Alford DP, Krebs EE, Chen IA, Nicolaidis C, Bair MJ, Liebschutz J. Update in pain medicine. Journal of general internal medicine. 2010;25(11):1222-6. 4.         Coda B, Bonica J. General considerations of acute pain. Bonica’s Management of Pain, 3rd edn Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. 2001:222-40. 5.         Hardt J, Jacobsen C, Goldberg J, Nickel R, Buchwald D. Prevalence of chronic pain in a representative sample in the United States. Pain Medicine. 2008;9(7):803-12. 6.         Brookoff D. Chronic pain: 1. A new disease? Hospital Practice. 2000;35(7):45-59. 7.         Vo P, Marx S, Penles L. (374) Health-related quality of life (HRQoL) among patients experiencing acute and chronic pain: Results from a survey of 606 pain patients in the United States. The Journal of Pain. 2008;9(4):69. 8.         Stewart WF, Ricci JA, Chee E, Morganstein D, Lipton R. Lost productive time and cost due to common pain conditions in the US workforce. Jama. 2003;290(18):2443-54. 9.         Woolf CJ. Pain: moving from symptom control toward mechanism-specific pharmacologic management. Annals of internal medicine. 2004;140(6):441-51. 10.       Merskey H, Bogduk N. Classification of chronic pain, IASP Task Force on Taxonomy. Seattle, WA: International Association for the Study of Pain Press (Also available online at www iasp-painorg). 1994. 11.       Price DD. Psychological mechanisms of pain and analgesia. hippocampus. 1999;19:893-901. 12.       Adler RH. The term" chronic" with respect to pain should be dropped. The Clinical journal of pain. 2000;16(4):365. 13.       Merskey HE. Classification of chronic pain: Descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. Pain. 1986. 14.       Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, Bennett RM, Bombardier C, Goldenberg DL, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of fibromyalgia. Arthritis & Rheumatism. 1990;33(2):160-72. 15.       Association AP, Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM). Washington, DC: American psychiatric association. 1994:143-7. 16.       Management ASoATFoCP. Practice guidelines for chronic pain management: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Chronic Pain Management and the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. Anesthesiology. 2010;112(4):810. 17.       Merksey H, Bogduk N. Classification of chronic pain. Descriptions of Chronic Pain Syndromes and Definitions of Pain Term. 1994:59-71. 18.       Portenoy R. Mechanisms of clinical pain. Observations and speculations. Neurologic clinics. 1989;7(2):205-30. 19.       Disorbio JM, Bruns D, Barolat G. Assessment and treatment of chronic pain. Practical Pain Management. 2006;2. 20.       Bennett M. The LANSS Pain Scale: the Leeds assessment of neuropathic symptoms and signs. Pain. 2001;92(1):147-57. 21.       Stanton-Hicks M, Jänig W, Hassenbusch Sa, Haddox J, Boas R, Wilson P. Reflex sympathetic dystrophy: changing concepts and taxonomy. Pain. 1995;63(1):127-33. 22.       Pridmore S. The Neurological Basis of Pain. American Journal of Psychiatry. 2005;162(7):1394-. 23.       Barber J, Adrian C. Psychological approaches to the management of pain: Psychology Press; 1982. 24.       Woolf CJ, Bennett GJ, Doherty M, Dubner R, Kidd B, Koltzenburg M, et al. Towards a mechanism‐based classification of pain? Pain. 1998;77(3):227-9. 25.       McCleskey EW, Gold MS. Ion channels of nociception. Annual review of physiology. 1999;61(1):835-56. 26.       Kidd B, Urban L. Mechanisms of inflammatory pain. British journal of anaesthesia. 2001;87(1):3-11. 27.       Fields HL. Pain: McGraw-Hill Book Company; 1987. 28.       Waldmann R. Proton-gated cation channels—neuronal acid sensors in the central and peripheral nervous system.  Hypoxia: Springer; 2001. p. 293-304. 29.       Binshtok AM, Wang H, Zimmermann K, Amaya F, Vardeh D, Shi L, et al. Nociceptors are interleukin-1β sensors. The Journal of neuroscience. 2008;28(52):14062-73. 30.       Woolf CJ, Salter MW. Neuronal plasticity: increasing the gain in pain. Science. 2000;288(5472):1765-8. 31.       Ji R-R, Kohno T, Moore KA, Woolf CJ. Central sensitization and LTP: do pain and memory share similar mechanisms? Trends in neurosciences. 2003;26(12):696-705. 32.       Woolf CJ, Thompson SW. The induction and maintenance of central sensitization is dependent on N-methyl-D-aspartic acid receptor activation; implications for the treatment of post-injury pain hypersensitivity states. Pain. 1991;44(3):293-9. 33.       Neumann S, Doubell TP, Leslie T, Woolf CJ. Inflammatory pain hypersensitivity mediated by phenotypic switch in myelinated primary sensory neurons. Nature. 1996;384(6607):360-4. 34.       Mannion R, Costigan M, Decosterd I, Amaya F, Ma Q-P, Holstege J, et al. Neurotrophins: peripherally and centrally acting modulators of tactile stimulus-induced inflammatory pain hypersensitivity. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1999;96(16):9385-90. 35.       Ji R-R, Befort K, Brenner GJ, Woolf CJ. ERK MAP kinase activation in superficial spinal cord neurons induces prodynorphin and NK-1 upregulation and contributes to persistent inflammatory pain hypersensitivity. The Journal of neuroscience. 2002;22(2):478-85. 36.       Milligan ED, Watkins LR. Pathological and protective roles of glia in chronic pain. Nature Reviews Neuroscience. 2009;10(1):23-36. 37.       Dobscha SK, Corson K, Perrin NA, Hanson GC, Leibowitz RQ, Doak MN, et al. Collaborative care for chronic pain in primary care: a cluster randomized trial. Jama. 2009;301(12):1242-52. 38.       Turk DC, Wilson HD, Cahana A. Treatment of chronic non-cancer pain. The Lancet. 2011;377(9784):2226-35. 39.       Farrar JT, Young JP, LaMoreaux L, Werth JL, Poole RM. Clinical importance of changes in chronic pain intensity measured on an 11-point numerical pain rating scale. Pain. 2001;94(2):149-58. 40.       Cleeland CS, Gonin R, Hatfield AK, Edmonson JH, Blum RH, Stewart JA, et al. Pain and its treatment in outpatients with metastatic cancer. New England Journal of Medicine. 1994;330(9):592-6. 41.       Ward SE, Goldberg N, Miller-McCauley V, Mueller C, Nolan A, Pawlik-Plank D, et al. Patient-related barriers to management of cancer pain. Pain. 1993;52(3):319-24. 42.       Zelman D, Cleeland C, Howland E. Factors in appropriate pharmacological management of cancer pain: A cross-institutional investigation. Pain. 1987;30:S136. 43.       de Wit R, van Dam F, Loonstra S, Zandbelt L, van Buuren A, van der Heijden K, et al. The Amsterdam Pain Management Index compared to eight frequently used outcome measures to evaluate the adequacy of pain treatment in cancer patients with chronic pain. Pain. 2001;91(3):339-49. 44.       Ward SE, Carlson‐Dakes K, Hughes SH, Kwekkeboom KL, Donovan HS. The impact on quality of life of patient‐related barriers to pain management. Research in nursing & health. 1998;21(5):405-13. 45.       Green CR, Anderson KO, Baker TA, Campbell LC, Decker S, Fillingim RB, et al. The unequal burden of pain: confronting racial and ethnic disparities in pain. Pain medicine. 2003;4(3):277-94. 46.       Swift E. Guidance for the national healthcare disparities report. Committee on guidance for designing a national healthcare disparities report. Washington, DC: Institute of Medicine; 2002. 47.       Kelley-Moore JA, Ferraro KF. The black/white disability gap: persistent inequality in later life? The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2004;59(1):S34-S43. 48.       Navarro V. Race or class versus race and class: mortality differentials in the United States. The Lancet. 1990;336(8725):1238-40. 49.       Schneider EC, Zaslavsky AM, Epstein AM. Racial disparities in the quality of care for enrollees in Medicare managed care. Jama. 2002;287(10):1288-94. 50.       Green CR, Baker TA, Sato Y, Washington TL, Smith EM. Race and chronic pain: A comparative study of young black and white Americans presenting for management. The journal of pain. 2003;4(4):176-83. 51.       Rene C, Baker TA, Smith EM, Sato Y. The effect of race in older adults presenting for chronic pain management: a comparative study of black and white Americans. The Journal of Pain. 2003;4(2):82-90. 52.       Aggarwal V, Macfarlane T, Macfarlane G. Why is pain more common amongst people living in areas of low socio-economic status? A population-based cross-sectional study. British dental journal. 2003;194(7):383-7. 53.       Andersson HI, Ejlertsson G, Leden I, Rosenberg C. Chronic pain in a geographically defined general population: studies of differences in age, gender, social class, and pain localization. The Clinical journal of pain. 1993;9(3):174-82. 54.       Arfken CL, Lichtenberg PA, Tancer ME. Cognitive impairment and depression predict mortality in medically ill older adults. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 1999;54(3):M152-M6. 55.       Gibson SJ, Helme RD. Cognitive factors and the experience of pain and suffering in older persons. Pain. 2000;85(3):375-83. 56.       McCracken LM, Matthews AK, Tang TS, Cuba SL. A comparison of blacks and whites seeking treatment for chronic pain. The Clinical journal of pain. 2001;17(3):249-55. 57.       Green CR, Ndao-Brumblay SK, Nagrant AM, Baker TA, Rothman E. Race, age, and gender influences among clusters of African American and white patients with chronic pain. The Journal of Pain. 2004;5(3):171-82. 58.       Scudds RJ, Robertson JM. Empirical evidence of the association between the presence of musculoskeletal pain and physical disability in community-dwelling senior citizens. Pain. 1998;75(2):229-35. 59.       Gallagher RM. Physician variability in pain management: Are the JCAHO standards enough? Pain Medicine. 2003;4(1):1-3. 60.       Organizations JCoAoH, Hospital JCA. Comprehensive Accreditation Manual for Hospitals: The Official Handbook: Camh: Joint Commission Resources; 2008. 61.       Green CR, Wheeler JR, LaPorte F. Clinical decision making in pain management: contributions of physician and patient characteristics to variations in practice. The Journal of Pain. 2003;4(1):29-39. 62.       McNeill JA, Sherwood GD, Starck PL. The hidden error of mismanaged pain: a systems approach. Journal of pain and symptom management. 2004;28(1):47-58. 63.       Russell PB, Aveyard SC, Oxenham DR. An assessment of methods used to evaluate the adequacy of cancer pain management. Journal of pain and symptom management. 2006;32(6):581-8. 64.       Weisse CS, Sorum PC, Sanders KN, Syat BL. Do gender and race affect decisions about pain management? Journal of general internal medicine. 2001;16(4):211-7. 65.       Calderone KL. The influence of gender on the frequency of pain and sedative medication administered to postoperative patients. Sex Roles. 1990;23(11-12):713-25. 66.       Green CR, Hart-Johnson T. The adequacy of chronic pain management prior to presenting at a tertiary care pain center: the role of patient socio-demographic characteristics. The Journal of Pain. 2010;11(8):746-54. 67.       Langley P. The prevalence, correlates and treatment of pain in the European Union. Current medical research and opinion. 2011;27(2):463-80. 68.       Sorkin BA, Rudy TE, Hanlon RB, Turk DC, Stieg RL. Chronic pain in old and young patients: differences appear less important than similarities. Journal of Gerontology. 1990;45(2):P64-P8. 69.       Hall‐Lord ML, Larsson G, Steen B. Chronic pain and distress in older people: a cluster analysis. International Journal of Nursing Practice. 1999;5(2):78-85. 70.       Deandrea S, Montanari M, Moja L, Apolone G. Prevalence of undertreatment in cancer pain. A review of published literature. Annals of oncology. 2008:mdn419.    


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0