31 شهریور 1395

بررسی دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک تومورهای پوست اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان رازی طی 2 سال اخير(از فروردین سال 1393 تا فروردین سال

: سرطان پوست شايعترين نوع سرطان در انسان است كه در آن سلولهاي سرطاني در لايه هاي مختلف پوست بوجود مي آید. BASAL CELL carcinomaیکی از شایعترین کانسرهای پوستی غیر  ملانومی است. مطالعات مختلف نشان می دهد که شیوع BCC در سراسر جهان افزایش یافته است. برخی از مطالعات به بررسی خصوصیات هیستوپاتولوژیک سرطانهای پوست در اندام فوقانی پرداختند ولی تعداد آنها اندک می باشد. هدف از این مطالعه بررسی مکانهای شایعBCC اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان رازی می باشد روش اجرا: براي انجام اين طرح، ابتدا با مسئولين بخش پاتولوژی بیمارستان رازی هماهنگي هاي لازم انجام شد سپس  پرونده هاي بيماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی بیمارستان رازی در فاصله ی زمانی فروردین1393 تا فروردین 95  بدون محدودیت سنی و بر اساس علائم پاتولوژیک مندرج  در پرونده که براي آنها تشخیص تومورپوست اندام فوقانی گذاشته شده بود، مطالعه شدند. اطلاعات مرتبط با سن،جنس،محل دقیق تومور،سایز تومور،شغل بیمار،نوع هیستوپاتولوژی تومور،وضعیت پیگیری بیمار بر اساس پرونده ثبت و بررسی شد. نتایج: پرونده 46 مورد با BCC اندام فوقانی در فاصله زمانی مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. میانگین سن بیماران 7/11± 66 سال (کمترین 42 و بیشترین 90 سال) بود. فراوانترین شغل در میان بیماران کشاورزی بود. 17 بیمار (%37). شایع ترین محل بروز تومور شانه چپ بود. بیشترین بیماران از استان تهران و سپس از استان آذربایجان شرقی و سپس همدان مراجعه کرده بودند. میانگین سایز توده ها 5/1 ± 8/1 سانتی متر و میانگین زمان تماس با آفتاب برای کل بیماران 2/3 ±1/6 ساعت (کمترین یک ساعت و بیشترین ده ساعت در روز) و میانگین زمان تشخیص بیماری 4/104 ±9/89 ماه بود  (کمترین 3 ماه و بیشترین 480 ماه). سه بیمار (%5/6) سابقه نئوپلاسم داشتند. نتیجه گیری: بازال سل کارسینوما در دهه 7 زندگی و در کشاورزان شایع تر است. همچنین شایع ترین محل بورز تومور شانه چپ می باشد. لذا بايد برنامه هاي غربالگري جهت تشخيص زودرس اين بيماري در مراحل اوليه آن، در مردان مسن، به ويژه آنان كه به واسطه ي شغل شان در مواجهه زياد با نور آفتاب قرار داشته اند، صورت گيرد.   كليد واژه ها : سرطان پوست، ایران، بازال سل کارسینوما مشخصات دانشجو: نام: فاطمه نصیری   رشته تحصيلي:پزشکی  مقطع: دکتری عمومی                   گروه آموزشي پوست           پست الكترونيك دانشجو: drfatemehnasiri@yahoo.com اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما :  جناب آقای دکتر احسانی  اساتيد مشاور:جناب آقای دکتر نورمحمدپور-جناب آقای دکتر کامیاب    اساتيد داور:جناب آقای دکتر محمودی-جناب آقای دکتر صیرفی زمان دفاع :    روز  سه شنبه تاريخ 23/6/1395 ساعت12  مكان دفاع به آدرس:بیمارستان رازی سالن آمفی تاتر اطلاعات به زبان انگليسي Title: Histopathologic and demographic evaluation of upper extremity skin tumors in patient referred to dermatology clinic of Razi hospital during 2 recent years ( from October 2013 to October 2014)   Abstract: Introduction: skin cancer is the most common cancers. BASAL CELL carcinoma is the most non melanoma skin cancers. As there are little studies in the field of skin cancer in Iran, we designed this study to evaluate common sites of BCC in patients referred to Razi hospital. Methods: we reviewed medical records of patients who referred to Razi hospital between March 2014 and March 2016 with BCC of upper extremities. Age, sex, location, type, occupation, size, and survival recorded for all. Results: forty six medical records reviewed. Mean age was 66 years and the most common occupation was agriculture. The most common site of tumor and the most common province of residents were left shoulder and Tehran. Mean daily exposure to sun was 6 hours and mean tumor size was 18 mm. one patient had died. Conclusion: BCC is common in 7 decades of age and is more common in agricultures. Screening programs in suspicious cases will be helpful   Keywords: : BCC, skin cancer, Iran   فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:   1.         Saraiya M, Hall HI, Thompson T, Hartman A, Glanz K, Rimer B, et al. Skin cancer screening among US adults from 1992, 1998, and 2000 National Health Interview Surveys. Preventive medicine. 2004;39(2):308-14. 2.         Menter J, Sayre R, Etemadi A, Agin P, Wills I. Chronic exposure of Sk‐1 hairless mice to narrow‐band ultraviolet A (320–355 nm). Photodermatology, photoimmunology & photomedicine. 1996;12(1):7-11. 3.         کاظمی, آفاق, اسکندری, کریمی. بروز و توزیع جغرافیایی سرطان پوست در استان کردستان ایران. فصلنامه پوست و زیبایی. 2015;6(1):38-45. 4.         Pakzad R, Ghoncheh M, Pournamdar Z, Pakzad I, Momenimovahed Z, Salehiniya H, et al. Spatial Analysis of Skin Cancer Incidence in Iran. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP. 2015;17:33-7. 5.         English DR, Armstrong BK, Kricker A, Winter MG, Heenan PJ, Randell PL. Demographic characteristics, pigmentary and cutaneous risk factors for squamous cell carcinoma of the skin: A case‐control study. International Journal of Cancer. 1998;76(5):628-34. 6.          نژاد ل, شیرین, رشیدی, عشقی. فراوانی تومورهای بدخیم پوستی در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان ارومیه. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 2003;3(4):33-8. 7.         احسان و, شهرام ر, پريچهر پس, سيما س. تعيين فراواني انواع سرطان پوست در منطقه جنوب غرب ايران. 2013. 8.         عادله مآ, راضيه ر, يوسف خ, امير اح. همه گيرشناسي سرطان پوست در استان مرکزي، ايران. 9.         Zargaran M, Moghimbeigi A, Monsef A, Teimourian H, Shojaei S. A clinicopathological survey of Basal cell carcinoma in an Iranian population. J Dent. 2013;14(4):170-7. 10.       Ghanadan A, Abbasi A, Rabet M, Abdollahi P, Abbasi M. Characteristics of Mixed Type Basal Cell Carcinoma in Comparison to Other BCC Subtypes. Indian J Dermatol. 2014;59(1):56-9. 11.       Jerant AF, Johnson JT, Sheridan C, Caffrey TJ. Early detection and treatment of skin cancer. American family physician. 2000;62(2):357-86. 12.       TerKonda SP, Perdikis G. Non-melanotic skin tumors of the upper extremity. Hand clinics. 2004;20(3):293-301. 13.       محمدحس آ, محمدجواد يپ, محمد ار. فراواني انواع مختلف سرطان هاي پوستي در بيمارستان قائم (عج) مشهد طي سال هاي 74-1354: مطالعه اي مقطعي. 14.       Marjani A, Kabir MJ. Male skin cancer incidence in Golestan province, Iran. JPMA The Journal of the Pakistan Medical Association. 2009;59(5):287. 15.       Abedipour M. Survey of a 10-year incidence of non-melanoma skin cancer in iran, a clinicopathological study. Acta Medica Iranica. 1995;33(3-4):96-9. 16.        Noorbala MT, Kafaie P. Analysis of 15 years of skin cancer in central Iran (Yazd). Dermatology online journal. 2007;13(4). 17.       Gloster HM, Neal K. Skin cancer in skin of color. Journal of the American Academy of Dermatology. 2006;55(5):741-60. 18.       Mohan SV, Chang ALS. Advanced basal cell carcinoma: epidemiology and therapeutic innovations. Current dermatology reports. 2014;3(1):40-5. 19.       Wu TP, Stein JA. Nonmelanoma skin cancer in young women. Journal of drugs in dermatology: JDD. 2013;12(5):568.  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0