16 آبان 1395

بررسی خصوصیات بالینی و میزان درگیری قلبی کودکان مبتلا به تب روماتیسمی حاد بستری شده در بیمارستانهای مرکز طبی کودکان و بهرامی طی سالهای 1389 تا 1393

تب روماتیسمی حاد (ARF) علت مهم و قابل پیشگیری ای در بیماری های قلبی محسوب می شود و در کودکان 15-6 سال بیشترین شیوع را دارد. علت آن یک واکنش ایمونولوژیک است که به صورت عارضه تاخیری بر اثر عفونت گلو با استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A به وجود می آید. شیوع بیماری در وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایین بیشتر است. تب روماتیسمی حاد بر اساس یافته های بالینی و آزمایشگاهی کرایتریای جونز تشخیص داده می شود.       روش کار: این مطالعه به صورت بررسی مقطعی (cross sectional) انجام شده است. کلیه کودکانی که با تشخیص ARF پرونده آنها فایل شده (در طی سالهای 1389 تا 1393 در بیمارستان های مرکز طبی کودکان و بهرامی) وارد مطالعه شدند. اطلاعات کلینیکی بیماران (درگیری قلبی، درگیری مفصلی، درگیری پوستی، درگیری عصبی و درجه حرارت بدن) و اطلاعات پاراکلینیک (CBC ،ESR ، CRP، PR interval ، ASO و اندکس های پلاکتی) جمع آوری و بررسی شده اند. نتایج: در این مطالعه در مجموع50  نفر از بیماران بستری شده با تشخیص ARF و PSRA مورد بررسی قرار گرفتند که 46 نفر از آنها تشخیص ARF و 4 نفر تشخیص PSRA داشتند. در 46 نفری که تشخیص ARF داشتند، 28 پسر و 18 دختر وجود داشت و 4 نفری که تشخیص PSRA داشتند همگی پسر بودند. میانگین سن کودکان با ARF، 10.1667 و میانگین سن کودکان با PSRA، 7.5417 بوده است. فراوانی علائم بالینی در بیماران ARF به ترتیب به این صورت بوده است: کاردیت 91.3%، آرتریت 73.9%، تب 64.4%، آرترالژی 43.5% و کره 13%. اریتم مارژیناتوم و ندول ساب کوتانئوس در هیچ کدام از بیماران مورد بررسی وجود نداشت. شیوع یافته های پاراکلینیک بیماران به ترتیب عبارتند از: ASO بالا 93.3%، ESR بالا 88.9%، CRP مثبت 86.7%، لکوسیتوز 71.1% و ترومبوسیتوز 31.1%. PR interval طولانی در ECG نیز در 15.6% بیماران وجود داشت. در بررسی فاکتورهای پلاکتی در کودکان مبتلا به ARF، 51.2% آنها PDW پایین تر از حد نرمال و 62.5% آنها PCT بیش تر از حد نرمال داشته اند. هم چنین میانگین PCT در کودکان مبتلا به ARF که درگیری هم زمان میترال و آئورت داشتند از بقیه به طور معنی داری بیشتر بود. در کسانی که درگیری دریچه ی آئورت داشتند نیز نسبت به کسانی که درگیری دریچه ی آئورت نداشتند میانگین PCT به طور معنی داری بالاتر بود. نتیجه گیری: بیماری تب روماتیسمی حاد در سال های اخیر شیوع و بروز کمتری داشته است ولی هنوز به علت عوارض مهم آن (مانند عوارض قلبی) باید مورد توجه قرار بگیرد. گرفتن شرح حال و معاینه دقیق، نتایج پاراکلینیک و همچنین اکوکاردیوگرافی و ECG پزشک را در تشخیص به موقع و درمان مناسب کمک می کند. فاکتورهای پلاکتی در سال های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. در این مطالعه، بر خلاف برخی مطالعات قبلی MPV تغییر قابل توجه و معنی داری در کودکان مبتلا به ARF یا در کودکان با ARF که کاردیت داشته اند، نداشته است. ولی PCT می تواند به عنوان فاکتور پروگنوستیک در درگیری دریچه آئورت و همچنین درگیری همزمان دریچه میترال و آئورت نقش داشته باشد و یا در follow up بیماران مورد توجه قرار بگیرد. كليد واژه ها : تب روماتیسمی حاد، کاردیت، فاکتورهای پلاکتی مشخصات دانشجو: نام: فرزانه ضیایی      رشته تحصيلي: پزشکی        مقطع: دکترا           گروه آموزشي: اطفال            پست الكترونيك دانشجو: farzane_ziaei@yahoo.com اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما: دکتر وحید ضیایی،دکتر پیمان صادقی      اساتيد مشاور: دکتر زهرا احمدی نژاد       اساتيد داور: دکتر کیهان صیادپور زنجانی، دکتر فاطمه تحقیقی شربیان زمان دفاع :    روز: یکشنبه      تاريخ: 18/7/1395       ساعت: 12-13 مكان دفاع به آدرس: مرکز طبی اطفال، سالن اسکیل لب اطلاعات به زبان انگليسي Title: Investigation of clinical manifestation and cardiac involvement rate in children with acute rheumatic fever hospitalized in Children’s medical center and Bahrami hospital during 1389-1393. Abstract: Introduction: Acute rheumatic fever (ARF) is an important and preventable cause of heart disease and is more common among children with the age of 6-15. Its cause is an immunologic reaction which occurs due to the delayed complication of throat infection with group A streptococcus. It is more common in low socioeconomic state. Acute rheumatic fever is diagnosed with Jones clinical and laboratory criteria. Method: This study is a cross-sectional study. All children diagnosed with ARF hospitalized in Children’s medical center and Bahrami hospital during 1389-1393 are studied. Clinical information (cardiac involvement, joint involvement, skin involvement, neurologic involvement, and body temperature) as well as para clinical information (CBC, ESR, CRP, PR interval, ASO and Platelet indices) are collected and investigated. Results: In this study, a total of 50 patients diagnosed with ARF and PSRA are studied, among which 46 patients were diagnosed with ARF and 4 patients were diagnosed with PSRA. Among the 46 patients diagnosed with ARF, 28 patients were male and 18 patients were female. All the 4 patients diagnosed with PSRA were male. The mean age of the children diagnosed with ARF and PSRA was 10.1667 and 7.5417, respectively. The incidences of clinical symptoms in patients with ARF are as follows: Carditis 91.3%, arthritis 73.9%, fever 64.4%, arthralgia 43.5%, and chorea 13%. Erythema marginatum and subcutaneous nodule was not detected in any patient. The incidences of para clinical symptoms in patients are as follows: High ASO 93.3%, High ESR 88.9%, positive CRP 86.7%, leukocytosis 71.1%, and thrombocytosis 31.1%. Prolonged PR interval is detected in the ECG of 15.6% of patients. In the study of platelet factors among children with ARF, 51.2% have PDW with the level of lower than normal and 62.5% of them have a PCT level of higher than normal. The mean PCT of children with ARF and diagnosed with both mitral and aortic involvement was significantly higher than the rest. The value of mean PCT in those with aortic valve involvement was significantly higher than those with no aortic valve involvement. Conclusion: The incidence of acute rheumatic fever is lower in recent years, however, due to the importance of its complications (such as heart involvement), therefore, it should be considered. Careful history taking and physical examination, para clinicalal results, echocardiography and ECG helps the physician for early diagnosis and appropriate treatment. Platelet factors are getting more attention in recent years. In this study, unlike some previous studies, the MPV does not have significant change in children with ARF, or in children with ARF who had carditis. However, the PCT can be employed as a prognostic factor in aortic valve involvement as well as both mitral and aortic valve involvement. It can also be employed in the follow-up of the patients. Keywords: Acute rheumatic fever, Carditis, Platelet factors   فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين: [1]      A. Shet and E. L. Kaplan, “Clinical use and interpretation of group A streptococcal antibody tests: a practical approach for the pediatrician or primary care physician.,” Pediatr. Infect. Dis. J., vol. 21, no. 5, pp. 420–6; quiz 427–30, May 2002. [2]      A. Sert, E. Aypar, and D. Odabas, “Mean platelet volume in acute rheumatic fever.,” Platelets, vol. 24, no. 5, pp. 378–82, 2013. [3]      J. R. Carapetis, M. McDonald, and N. J. Wilson, “Acute rheumatic fever.,” Lancet (London, England), vol. 366, no. 9480, pp. 155–68. [4]      E. Minola, M. Arosio, G. Rizzo, C. Passerini Tosi, F. Suter, and A. Goglio, “Clinical and laboratory features of acute rheumatic fever: a 18-year experience.,” Infez. Med., vol. 13, no. 1, pp. 28–32, Mar. 2005. [5]      M. A. Gerber, “Rheumatic fever,” in In: Kliegman Robert M., Stanton Bonita F., Schor Nina F., St. Geme Joseph W. III & Behrman Richard E.. Nelson Textbook of Pediatrics, 19th ed., Philadephia: Elsevier Saunders, 2011, pp. 920–925. [6]      G. T. McMahon, A. Miller, B. D. Levy, J. Loscalzo, J. D. Casey, A. Vaidya, D. H. Solomon, and T. A. Gaziano, “A Patient with Migrating Polyarthralgias,” N. Engl. J. Med., vol. 368, no. 24, p. e33, Jun. 2013. [7]      L. Guilherme, K. Faé, S. E. Oshiro, and J. Kalil, “Molecular pathogenesis of rheumatic fever and rheumatic heart disease.,” Expert Rev. Mol. Med., vol. 7, no. 28, pp. 1–15, Dec. 2005. [8]      A. G. Eroğlu, “Update on diagnosis of acute rheumatic fever: 2015 Jones criteria.,” Türk Pediatr. arşivi, vol. 51, no. 1, pp. 1–7, Mar. 2016. [9]      B. D., “Rheumatic Heart Disease,” in In: Kliegman RM, Stanton BF, St.Geme JW, et al (eds). Nelson textbook of pediatrics, 19th ed., Philadelphia: Saunders Elsevier, 2011, pp. 1626–1628. [10]    E. Pekpak, S. Atalay, C. Karadeniz, F. Demir, E. Tutar, and T. Uçar, “Rheumatic silent carditis: echocardiographic diagnosis and prognosis of long-term follow up.,” Pediatr. Int., vol. 55, no. 6, pp. 685–9, Dec. 2013. [11]    J. R. Carapetis, A. C. Steer, E. K. Mulholland, and M. Weber, “The global burden of group A streptococcal diseases.,” Lancet. Infect. Dis., vol. 5, no. 11, pp. 685–94, Nov. 2005. [12]    J. R. Carapetis, “Rheumatic heart disease in Asia.,” Circulation, vol. 118, no. 25, pp. 2748–53, Dec. 2008. [13]    L. Perl, I. Kvint, A. Matitiau, A. Levi, J. Barash, and Y. Uziel, “Late cardiac assessment in children diagnosed with post-streptococcal reactive arthritis: a long term study.,” Clin. Exp. Rheumatol., vol. 33, no. 4, pp. 578–82. [14]    “Lab Tests Online.” [Online]. Available: https://labtestsonline.org/. [15]    L. W. Wannamaker, “Perplexity and precision in the diagnosis of streptococcal pharyngitis.,” Am. J. Dis. Child., vol. 124, no. 3, pp. 352–8, Sep. 1972. [16]    E. L. Kaplan, “The group A streptococcal upper respiratory tract carrier state: An enigma,” J. Pediatr., vol. 97, no. 3, pp. 337–345, Sep. 1980. [17]    O. MB, “Acute rheumatic fever, an acute or a chronic joint disease?,” J Shahid Sadoughi Uni Med Sci., vol. 19, no. 5, pp. 561–7, 2011. [18]    M. . Arabi Moghaddam and K. Sayadpour Zanjani, “Evaluation of 290 Children with Rheumatic Heart Disease,” Razi J. Med. Sci., vol. 13, no. 51, pp. 39–46, 2006. [19]    E. Marijon, M. Mirabel, D. S. Celermajer, and X. Jouven, “Rheumatic heart disease.,” Lancet (London, England), vol. 379, no. 9819, pp. 953–64, Mar. 2012. [20]    J. R. Casey and M. E. Pichichero, “The evidence base for cephalosporin superiority over penicillin in streptococcal pharyngitis.,” Diagn. Microbiol. Infect. Dis., vol. 57, no. 3 Suppl, p. 39S–45S, Mar. 2007. [21]    S. T. Shulman, G. Stollerman, B. Beall, J. B. Dale, and R. R. Tanz, “Temporal changes in streptococcal M protein types and the near-disappearance of acute rheumatic fever in the United States.,” Clin. Infect. Dis., vol. 42, no. 4, pp. 441–7, Feb. 2006. [22]    N. Narin, F. Mutlu, M. Argun, A. Ozyurt, O. Pamukcu, A. Baykan, Z. Baykan, and K. Uzum, “Incidence and clinical features of acute rheumatic fever in Kayseri, Central Anatolia, 1998–2011,” Cardiol. Young, vol. 25, no. 04, pp. 745–751, Apr. 2015. [23]    A. M. Sheikh, M. Sadiq, and A. U. Rehman, “CHANGING CLINICAL PROFILE OF ACUTE RHEUMATIC FEVER AND RHEUMATIC RECURRENCE.,” J. Ayub Med. Coll. Abbottabad, vol. 28, no. 1, pp. 141–5. [24]    R. Ozdemir, C. Karadeniz, O. Doksoz, M. Celegen, Y. Yozgat, B. Guven, T. Meşe, and N. Unal, “Are mean platelet volume and platelet distribution width useful parameters in children with acute rheumatic carditis?,” Pediatr. Cardiol., vol. 35, no. 1, pp. 53–6, Jan. 2014. [25]    B. Yavuz, D. T. Ertugrul, A. A. Yalcin, M. Kucukazman, N. Ata, and K. Dal, “Increased mean platelet volume in rheumatic mitral stenosis: a possible factor for thromboembolic events.,” J. Cardiol., vol. 53, no. 2, pp. 204–7, Apr. 2009. [26]    A. F. Gurses D, Dogan M, “Mean platelet volume and the ratio of mean platelet volume/ platelet count in acute rheumatic fever,” in 48th Annual Meeting of the Association for European Pediatric and Congenital Cardiology. [27]      M. Kucuk, R. Ozdemir, C. Karadeniz, K. Celegen, M. Demirol, M. M. Yilmazer, T. Mese, and N. Unal, “Red blood cell distribution width: can it be a predictive marker for long-term valvular involvement in children with acute rheumatic carditis?,” Int. J. Lab. Hematol., Jul. 2016.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0