امروز : سه شنبه 30 دی 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
9 آذر 1395

بررسی تغییرات کمی اندازه زاویه اتاق قدامی چشم بعد از انجام LPIتوسط دستگاه OCT AS-در بیماران مبتلا به PACS مراجعه کننده به درمانگاه گلوکوم بیمارستان فارابی در سال 93-95

گلوکوم زاویه بسته اولیه (PACG) از علل مهم نابینایی در سراسر جهان است . بیمارانprimary angle closure suspect PACS) (زاویه اتاق قدامی چشم باریک بدون فشار چشم بالا وPAS ونوروپاتی اپتیک دارند . این بیماران در خطر پیشرفت بهPAC PACG,هستند . امروزه ایریدوتومی با لیزر (LPI) درمان پیشگیری کننده برای بیماران مبتلا بهPACS است وASOCT یک روش تصویربرداری با قادرساختن به اندازه گیری اتاق قدامی ازیک فریم تصویر است . هدف مطالعه بررسی تغییرات کمی زاویه اتاق قدامی چشم با استفاده از ASOCTدر بیماران PACSدر جمعیت ایرانی بعد از انجامLPI  است . روش کار : دراین مطالعه گذشته نگر بررسی موارد 35 چشم از 35فرد مبتلا به PACSتحت معاینات کامل چشم پزشکی و ASOCTقرار گرفتند سپس LPI در یک چشم بیماران انجام شد .تصاویر ASOCT قبل و 4-6 هفته بعد از LPIتوسط نرم افزار اندازه گیری شد. متغیرهای اصلی عبارت بودند از میانگین  SS Angleو Angle opening distance و Trabecular-iris space areaدر فاصله500 و700میکرونی از  scleral spur در نازال وتمپورال ( (AOD 500 ,AOD 750 و (TISA 500 ,TISA 750).اطلاعات کامل 35 فرد برای آنالیز نهایی فراهم بود .آنالیز اطلاعات با نرم افزار  SPSS انجام شد وازآمارتوصیفی وآزمون  paired t testوپیرسون استفاده شد . نتایج : همه بیماران ایرانی بودند واکثریت (75%) خانمها بودند، میانگین سنی 74/7 ±  25/60 سال بود . متعاقب LPI افزایش معنادار در میانگین SS Angle  از° 15/6 ± 13/11قبل از LPIبه° 04/7 ±  27/17بعد ازLPI  وجوداشت . (0.005 P <) وافزایش متناظر در, AOD 750 , AOD 500   TISA 750 و TISA 500 . ارتباط معناداری میان متغیرهای پایه و میانگین تغیرات حاصل ازLPIپارامترهای زاویه اتاق قدامی چشم وجود نداشت.) 0.005 P >  برای همه ـ آزمون پیرسون ) نتیجه گیری : تصویربرداری با  ASOCTنشان داد  LPIمنجر به افزایش زاویه اتاق قدامی چشم و پارامترها ی زاویه بعد از  LPIدر چشم های ایرانی مبتلا به PACS میشود . كليد واژه ها : laser peripheral iridotomy ، primary angle closure suspect ، anterior segment optical coherence tomography   مشخصات دانشجو: نام: بهناز توکل  رشته تحصيلي: پزشکی  مقطع: پزشکی عمومی گروه آموزشي: چشم پزشکی پست الكترونيك دانشجو:    tavakkol .b@gmail.com اساتيد راهنما و داور: استاد راهنمای اول : آقای دکتر مسعود محمدی استاد راهنمای دوم : آقای دکتر ساسان مقیمی عراقی    اساتيد مشاور: آقای دکتر یداله اسلامی    اساتيد داور: آقای دکتر قاسم فخرایی زمان دفاع : 2 / 9 /1395     روز :  سه شنبه   تاريخ : 2/9/95  ساعت : 30/7 مكان دفاع به آدرس: تهران – خیابان کارگز جنوبی - میدان قزوین -  بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی -  سالن کنفرانس درمانگاه گلوکوم اطلاعات به زبان انگليسي •          Title: Quantitative assessment of changes in the anterior chamber angle after laser peripheral iridotomy in primary angle closure suspects with anterior segment        optical cohorence tomography    (  1393-1395 )                 Abstract: Background:Primary angle closure glaucoma is an important cause of blindness worldwide.  primary angle closure suspect( PACS) have narrow anterior chamber angle without high IOP and PAS and optic neuropathy, This patients are at risk of progression to PAC,PACG. Nowadays, laser iridotomy (LPI) is a prophylactic traetment for patients with PACS .ASOCT  is an imaging modality that enables measurements of the anterior segment from a single image frame.The aim was to evaluate the changes in anterior chamber angle parameters by anterior segment optical coherence tomography in pacs disease  in Iranian population after (LPI).   Method:in this prospective case series study 35 eyes of 35 subjects with PACS underwent  complete ocular examination and ASOCT then LPI was performed in 1 eye patients. ASOCT images (Visante) was measured by customized software before and 4-6 weeks after LPI. Main Outcome Measures included the average of temporal and nasal  Scleral Spure Angle ,angle opening distance and trabecular-iris space area at 500 μm and 750 μm from sclera spure ,      (AOD 500 , AOD 750),  (TISA 500 and 750). Complete data of 35 subjects were available for final analysis.The data analysis was done with SPSS software and descriptive statistics ,Paired sample T test and Pearsonʼs test were used. Result:all of patients  were Iranian and majority were women (75 %) and Mean age was 60.25 ± 7.74 years. Following LPI , there was a significant increase in mean SS Angle from 11.13±  6.15° before LPI  to 17.27±   7.04° after LPI ( P<0.005) and a corresponding increase in AOD500 , AOD750 , TISA 500 , TISA750 .There was not significant association between baseline variables and average changes of anterior chamber angle parameters . Conclusion :imaging with AS-OCT showed that LPI results in increase anterior chamber angle and  angle parameters after LPI in Iranian eyes with PACS.   Keywords: primary angle closure suspect ,laser peripheral iridotomy , anterior segment optical coherence tomography     فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين: 1.    Amini H, Javadi M-A, Yazdani S, Pakravan M, Karimian F, et al. (2007) The prevalence of glaucoma in Tehran, Iran. Journal of Ophthalmic & Vision Research 2: 93-100. 2. Pakravan M, Yazdani S, Javadi M-A, Amini H, Behroozi Z, et al. (2013) A population-based survey of the prevalence and types of glaucoma in central Iran: the Yazd Eye Study. Ophthalmology 120: 1977-1984. 3. Friedman DS (2007) Novel Approaches to Assessing the Anterior Chamber Angle to Determine Risk Factors for Angle Closure Glaucoma. AnnArbor 1001: 48106-41346. 4. Esmaeili A, Barazandeh B, Ahmadi S, Haghi A, Hosseini SMA, et al. (2013) Assessment of the anterior chamber parameters after laser iridotomy in primary angle close suspect using Pentacam and gonioscopy. International journal of ophthalmology 6: 680. 5. Thomas R, George R, Parikh R, Muliyil J, Jacob A (2003) Five year risk of progression of primary angle closure suspects to primary angle closure: a population based study. British journal of ophthalmology 87: 450-454. 6. How AC, Baskaran M, Kumar RS, He M, Foster PJ, et al. (2012) Changes in anterior segment morphology after laser peripheral iridotomy: an anterior segment optical coherence tomography study. Ophthalmology 119: 1383-1387. 7. Cook C, Foster P (2012) Epidemiology ofglaucoma: what's new? Canadian Journal of Ophthalmology/Journal Canadien d'Ophtalmologie 47: 223-226. 8. Ang BC, Nongpiur ME, Aung T, Mizoguchi T, Ozaki M (2015) Changes in Japanese eyes after laser peripheral iridotomy: an anterior segment optical coherence tomography study. Clinical & experimental ophthalmology. 9. Zebardast N, Kavitha S, Krishnamurthy P, Friedman DS, Nongpiur ME, et al. (2016) Changes in Anterior Segment Morphology and Predictors of Angle Widening after Laser Iridotomy in South IndianEyes. Ophthalmology. 10. Jiang Y (2015) Changes in Anterior Segment Configuration in Primary Angle-closure Suspects after Prophylactic Laser Iridotomy: UCL (University College London). 11. Lee RY, Kasuga T, Cui QN, Huang G, He M, et al. (2014) Comparisonof anterior segment morphology following prophylactic laser peripheral iridotomy in Caucasian and Chinese eyes. Clinical & experimental ophthalmology 42: 417-426. 12. Lee RY, Kasuga T, Cui QN, Huang G, He M, et al. (2013) Association Between Baseline Angle Width and Induced Angle Opening Following Prophylactic Laser Peripheral IridotomyBaseline Angle Width and LPI Outcomes. Investigative ophthalmology & visual science 54: 3763-3770. 13. Huang G, Gonzalez E, Lee R, Osmonavic S, Leeungurasatien T, et al(. (2012 Anatomic predictors for anterior chamber angle opening after laser peripheral iridotomy in narrow angle eyes. Current eye research 37: 575-582. 14. Lee KS, Sung KR, Shon K, Sun JH, Lee JR (2013) Longitudinal Changes in Anterior Segment Parameters After Laser Peripheral Iridotomy Assessed by Anterior Segment Optical Coherence TomographyLongterm Anterior Segment Changes After LPI. Investigative ophthalmology & visual science 54: 3166-3170. 15. Lee KS, Sung KR, Kang SY, Cho JW, Kim DY, et al. (2011) Residual anterior chamber angle closure in narrow-angle eyes following laser peripheral iridotomy: anterior segment optical coherence tomography quantitative study. Japanese journal of ophthalmology 55: 213-219.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0