31 شهریور 1395

بررسی الگوی اپیدمیولوژیک مرگ و میر کودکان مراجعه کننده به اورژانس مرکز طبی کودکان(در کمتر از 24 ساعت) طی سال های 88-

يكي از شاخص هاي مهم توسعه و سلامت در كشورها، ميزان مرگ و مير كودكان زير 5 سال مي باشد. بنابراين ترسيم دقيق چهره مرگ و مير كودكان در جامعه، به منظور شناسايي علل بروز و يا عوامل قابل اجتناب جهت طراحي مداخلات و جلوگيري از مرگ هاي مشابه، از جمله مهم ترين راهكارها براي كاهش اين ميزان است.  هدف از مطالعه حاضر، تعیین الگوی اپیدمیولوژیک موارد مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه بستری در اورژانس مرکز طبی کودکان در شهر تهران در طی سال های 1388 تا 1393 است. روش كار : این مطالعه به روش توصیفی مقطعی،  از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1393، بر روی کودکان 1 تا 59 ماهه با مرگ زودرس و مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان شهر تهران انجام گرفت. چک لیست اطلاعات کودکان بر اساس متغیر های تعریف شده در دستورالعمل نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه دانشگاه های علوم پزشکی کشور  و برخی متغیر های دیگر و براساس اطلاعات ثبت شده در مراکز درمانی تکمیل گردید. در نهایت فراوانی اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 18 ، تعیین شد. نتايج : 229مورد مرگ و میردرکودکان  قرار گرفته در محدوده سنی1 تا 59 ماه از ابتدای سال 1388 تا انتهای سال 1393 وجود داشت. بیشترین و کمترین موارد مرگ با 88 (42/38 %) و 19 (29/8 %) مورد به ترتیب در سنین 12-1 ماه و 48-36  ماه رخ داده بود. فراوانی پسران با 121 (83/52 %) مورد بیشتر از دختران بود. اکثر کودکان   با 159 مورد (43/69 %) ، با پدر و مادر زندگی می کردند. در 8 کودک (49/3 %) فوت کرده، سابقه مرگ کودک زیر 5 سال در خانواده ی آن ها وجود داشته است. بیشترین علت مرگ و میر به ترتیب فراوانی شامل، ناهنجاری‌های مادرزادی با 54 مورد (58/23 %)، اختلالات تغذیه ای و متابولیک با 33 مورد (41/14 %)، بیماری های تنفسی با 30 مورد (1/13 %)،بیماری های عفونی با 24 مورد(48/10 %)و بیماری های گوارشی با 17 مورد(42/7%)  بود. بحث و نتيجه گيري : نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در حدود 69% از مرگ های کودکان 1 تا 59 ماهه، ناشی از  ناهنجاری های مادرزادی، بیماری های تنفسی و اختلالات تغذیه ای و متابولیک و عفونی و گوارشی می باشد و تمامی این علل تا حدودی می توانند قابل پیشگیری، تعدیل یاقابل تقلیل باشند. لذا  تدوین و طراحی برنامه های غربالگری در جهت شناسائی اختلات ژنتیکی و برخی موتاسیون های احتمالی   با هدف  کاهش مرگ و میر کودکان  در این گروه سنی میتواند کمک کننده باشد . كليد واژه ها : مطالعه اپيدميولوژيك، كودك، مرگ و مير،  اتیولوژی مشخصات دانشجو: نام:محمد احمدی دستگردی  رشته تحصيلي:پزشکی/بهداشت عمومی  مقطع:    دکتری حرفه ای                گروه آموزشي      کودکان      پست الكترونيك دانشجو:Mo.ahmadi1370@gmail.com اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما:جناب آقای دکتر عطایی/گرمارودی    اساتيد مشاور:آقای دکتر گرجی/عباسی،سرکار خانوم دکتر بازرگانی   اساتيد داور:آقای دکتر فاضل/خانوم دکتر صدر زمان دفاع    روز :یکشنبه  تاريخ:28/6/1395  ساعت12 مكان دفاع به آدرس: Skill lab مرکز طبی کودکان اطلاعات به زبان انگليسي Title: Epidemiological study of mortality in children 1 to 59 months recorded in the emergency department at Children's Medical Center in Tehran during the years 1388 to 1393   Abstract:   Introduction: One of the most important indicators of health and development in the country is the mortality rate of children less than 5 years. The aim of this study was Epidemiological study of mortality in children 1 to 59 months recorded in the emergency department at Children's Medical Center in Tehran during the years 1388 to 1393. Materials and Methods: This cross-sectional study was performed from the beginning of 1388 until the end of 1393 on children 1 to 59 months with the early death admitted to emergency department at Children's Medical Center in Tehran. Children check lists information was completed based on variables defined in the guidelines of care for dying children 1 to 59 months of medical universities in the country and some other variables based on data provided in health centers. The frequency of data was determined using the SPSS 18 software. Results: There were 229  mortality from 1 to 59 months from the beginning of 1388 until the end of 1393. The highest and lowest mortality rate with 88 (38.42%) and 19 (8.29%) had occurred 1-12 months and 48-36 months of age, respectively. The Frequency of boys with 121 (52.83%) was higher than girls. Most children with 159 (69.43%) lived with their parents. In 8 (3.49%) Children, there were family history of death under 5 years. Causes of death for children 1 to 59 months, a total of three hospitals in the years studied, in order of frequency were congenital anomalies (54 (23.58%)), metabolic dosorders (33 (14.41%)) and respiratory diseases (30 (13.1%) ) respectively. Conclusion: The results showed that, %51 of child deaths were due to congenital anomalies, metabolic disorders and respiratory diseases, respectively. All these causes can be prevented or modified and reduced. Development and designing screening programs to identify genetic disorders and some possible mutations to reduce child mortality in this age group can be helpful Keywords: Epidemiologic Studies, Child, Mortality, Causality,ethiology   فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين: 1.      Shahraki Vahed A, Mardani Hamule M, Arab M, Firuzkoohi Z. Childs under 1-59 month mortality causes in Zabol. Nursing Research .2010; 5(17) :6-13. 2.      Rajaratnam J, Marcus J, Flaxman A, Wang H, Levin Rector A, Dwyer L, et al. Neonatal, postnaonatal, childhood and under-5 mortality for 187 countries, 1970-2010: a systematic analysis of progress towards millennium development goal4. Lancet 2010; 6736(10): 60703-9 3.      WHO. World health statistics [internet]. Cited [2013]. Available from: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2013/en. 4.      Majlesi F. Causes of deaths of children under 5 years of charmahal va Bakhtiari province in 1991. Iranian journal of Public Health .2000; 29(4): 22-8. 5.      Namakin K, Sharifzadeh G. The evaluation of infants mortality causes and its related factors in Birjand. Journal of Isfahan Medical school .2009; 27(95): 275-82. 6.      Xu YH, Huang XW, Yang RL. The under-five mortality rate and the causes of death in Zhejiang Province between 2000 and 2009. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi .2011; 13(7): 561-4. 7.      Centers for Disease Control and Prevention. Ten leading causes of death by age group, United States: office of statistics and programming, national center for injury prevention and control; 2010. 8.      Yavari P, Abadi A, Mehrabi Y. Mortality and changing epidemiological trends in Iran during 1979-2001. Hakim Research Journal. 2001; 6(3): 7-14. 9.      Lornejad H, Barakati H. Report of national child mortality surveilance system - ministry of health and medical education. Tehran: pooneh; 2009. 10.  Jones R, Kantono EB. Interventional based study to reduce child mortality in rural Uganda. Tropical Doctrine. 2013; 43(3): 103-5. 11.  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دفتر سلامت خانواده و جمعیت، اداره سلامت کودکان. خلاصه راهنما و دستورالعمل نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماه در دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور. 1391 12.    دكترحمیدرضا لرنژاد، مرضیه دشتی. نظام كشوري مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه. 1390 13.  چمن رضا, اماميان محمدحسن, شريعتي محمد, هلاكويي ناييني كوروش، عالمي علي، انتظار مهدي رسول، احمد نژاد الهام، ميرمحمدخاني مجيد، شتي محسن. بررسي عوامل خطر مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه، يک مطالعه مورد - شاهدي لانه گزيده به منظور معرفي الگوي بهره گيري از اطلاعات داده هاي جاري در سيستم سلامت کشور.   مجله دانش و تندرستي :   تابستان 1389، دوره 5، شماره  ويژه نامه ششمين كنگره اپيدميولوژي ايران؛ صفحه 53. 14.  Fateme Tajedini, Shahnaz Delbarpoor ahmadi, Farnaz Ehdaievand, Bijan Moghimi dehkordi , Sharif Torkaman nejad , Ahmadreza Farsar. Epidemiological features of children mortality in the area covered by Shahid Beheshti university of medical sciences in 2012. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2014, 3(1): 62-71. 15.  Rahbar M, Ahmadi M, Lornejad H, Habibelahi A, Sanaei-Shoar T, Mesdeaghinia A. Mortality causes in children 1-59 months in iran. Iran J Public Health. 2013 Jan 1;42(Supple1):93-7. 16.  Johnson HL, Liu L, Fischer-Walker C, Black RE. Estimating the distribution of causes of death among children age 1-59 months in high-mortality countries withincomplete death certification. Int J Epidemiol. 2010 Aug;39(4):1103-14. 17.  Shahraki Vahed A, Mardani Hamule M, Arab M, Firuzkoohi Z. Childs under 1-59 month mortality causes in Zabol. Nursing Research .2010; 5(17) :6-13. Hoseini H. Effect of economic, social and demographic factors on child mortality in Javanrood. Journal of Population. 2000; 8(33): 73-99.Hedaiat Shooshtari N. Study of economic, social and demographic effects on mortality in children under 5 years in Shooshtar. Journal of Population. 2009; 17(69): 134-55.Ntuli S, Malangu N, Alberts M. Causes of deaths in children under - five years old at a tertiary Hospital in Limpopo province of South Africa. Global Journal of health and Science. 2013; 5(3): 95-100.Ashrafzadeh F, Poorabbasi K. Causes and effective factors of under one year child mortality in the Mashhad hospital Journal of Guilan University of Medical Science. 1997; 6(20): 40-7.Rafati M, Pazoki B. Study of child mortality in the years 1999-2000-2001 Qods Children's Center Ghazvin: Ghazvin Medical University; 2003.Centers for Disease Control and Prevention. Ten leading causes of death by age group, United States: office of statistics and programming, national center for injury prevention and control; 2010.Namakin K, Sharifzadeh G. The evaluation of infants mortality causes and its related factors in Birjand. Journal of Isfahan Medical school .2009; 27(95): 275-82.Xu YH, Huang XW, Yang RL. The under-five mortality rate and the causes of death in Zhejiang Province between 2000 and 2009. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi .2011; 13(7): 561-4.Lahariya C, Paul VK. Burden, differentials, and causes of child deaths in India. Indian Journal of Pediatric. 2010;77(11):1312-21.Macassa G, Ghilagaber G, Bernhardt E, Burstrom B. Trends in infant and child mortality in Mozambique during and after a period of conflict. Public Health .2003; 117(4): 221-7.Mostafavi F. Mother education and child under one year mortality in Iran: Analysis of demographic and health survey data, 2000. Journal of Population and Association of Iran. 2006; 1(1): 6-19.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0