31 شهریور 1395

بررسی الگوی الیاف الاستین در ملانوم بعد از رنگ آمیزی الاستین

ملانوم يك بدخيمي شايع ملانوسيتي  با شيوع رو به افزايش است كه تقريبا هميشه ازپوست منشأ ميگيرد. رنگ آميزي الاستين نوعي رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي ميباشد كه تغييرات الياف الاستيك را در ملانوم نشان ميدهد. هدف ما از اين مطالعه بررسي تغييرات  فيبرهاي الاستيك در ملانوم بعد از رنگ آميزي الاستين ميباشد. روش مطالعه: در این مطالعه مشاهده ای که به صورت یک بررسی مقطعی انجام گرفت، تعداد 51 نمونه از بیماران مبتلا به ملانوم از تاريخ فروردين ٨٩ لغايت اسفند ٩١ در مركز پاتولوژي بيمارستان رازي به صورت سرشماری انتخاب گشته و بررسی شدند. نمونه های مذکور تحت رنگ آمیزی از نظر الاستین قرار گرفتند و عوامل موثر بر نتایج آن بررسی گردیدند. یافته ها: در این مطالعه انواع ملانوم شامل ندولار (39.2درصد)، لنتیگو ملیگنای آکرال (27.4درصد)، ملانوم lentigious(23.5درصد ) و superficial spreading (9.8درصد) بودند. در 50 مورد (98 درصد) میزان الاستین کاهش یافته و در 1 مورد (2درصد) ثابت بود. ارتباطی بین میزان الاستین با سن، جنسیت و نوع تومور وجود نداشت (P > 0.05). نتیجه گیری: در مجموع، بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه، چنین استنباط می شود که در اکثریت بیماران مبتلا به ملانوم میزان الاستین کاهش می یابد. کلید واژه ها: ملانوم، الاستین، عوامل مرتبط                                                                                                                                                                                             مشخصات دانشجو: نام:فریشاد  صمدی        رشته تحصيلي:پزشکی     مقطع: دکترای عمومی                   گروه آموزشي:پوست            پست الكترونيك: دانشجو: samadifarishad@gmail.com                                                                                                                                                                                          اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما دکتر نرگس قندی و دکترآزیتا نیکو         اساتيد مشاور:دکتر کامبیز کامیاب حصاری        اساتيد داور: دکتر مریم نسیمی، دکتر وحیده سادات لاجوردی زمان دفاع :    روز:دوشنبه     تاريخ:15/6/95            ساعت:12 مكان دفاع به آدرس: میدان شاپور ،خیابان وحدت اسلامی، بیمارستان رازی، آمفی تاتر مرکز بیمترستان رازی اطلاعات به زبان انگليسي Title:    Evaluation of  the elastic fiber changes in  melanoma after stained elastin Abstract: Background: Melanoma is a common malignany with increasing trend usually originating from the skin. Elastin is a type of IHC staining showing the elastic bundles changes. In this study the elastin staining was done in melanoma cases.   The aim of this study was to evaluate the elastic fiber changes in invasive melanoma. Methods and materials: In this observational cross-sectional study, 51 consecutive samples for patients with melanoma since 2010 to 2012 in Pathology Center of Razi Hospital were assessed. The EEG findings in them were determined and compared according to other variables. The samples were stained by elastin and related factors were determined. Results: The tumor types were nodular (39.2%), acral lentigo maligna (27.4%), lentigious melanoma (23.5%), and superficial spreading (9.8%). The elastin was reduced in 50 cases (98%) and constant in 1 case (2%). The age, gender, and type of tumor were not related to elastin (P > 0.05). Conclusion: Totally, according to the obtained results, it may be concluded that majority of patients with melanoma have reduced elastin Keywords: Melanoma, Elastin, Contributing factor   فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين 1.            Leiter U, Garbe C. Epidemiology of melanoma and nonmelanoma skin cancer--the role of sunlight. Adv Exp Med Biol. 2008;624:89-103. 2.            Martinez JC, Otley CC. The management of melanoma and nonmelanoma skin cancer: a review for the primary care physician. Mayo Clin Proc. 2001 Dec;76(12):1253-65. 3.            Ono K. Dermal melanocytes and elastic fibers. J Cutan Pathol. 1985;12:468. 4.            Kamino H, Tam S, Roses D, Toussaint S. Elastic fiber pattern in regressing melanoma: a histochemical and immunohistochemical study. J Cutan Pathol. 2010 Jul;37(7):723-9. 5.            Ntayi C, Labrousse AL, Debret R, et al. Elastin-derived peptides upregulate matrix metalloproteinase-2-mediated melanoma cell invasion through elastin-binding protein. J Invest Dermatol. 2004 Feb;122(2):256-65. 6.            Devy J, Duca L, Cantarelli B, et al. Elastin-derived peptides enhance melanoma growth in vivo by upregulating the activation of Mcol-A (MMP-1) collagenase. Br J Cancer. 2010 Nov 9;103(10):1562-70. 7.            Kamino H, Tam S, Tapia B, Toussaint S. The use of elastin immunostain improves the evaluation of melanomas associated with nevi. J Cutan Pathol. 2009 Aug;36(8):845-52. 8.            Tian S, He PY, Zhang JZ, Chen Z. Effect of kappa elastin on melanogenesis in A375 human melanoma cells and its related mechanism. Chin Med J (Engl). 2012 Nov;125(22):4088-92. 9.            Basko-Plluska J, Kazlouskaya V, Spizuoco A, Elston DM. The use of fluorescence microscopy to evaluate elastic fiber pattern in melanocytic neoplasms. Am J Dermatopathol. 2014 May;36(5):443-4. 10.          Taloni A, Alemi AA, Ciusani E, Sethna JP, Zapperi S, La Porta CA. Mechanical properties of growing melanocytic nevi and the progression to melanoma. PLoS One. 2014 Apr 7;9(4):e94229. 11.          Wood BA, Harvey NT. The "Umbrella Sign": A Useful Clue in the Diagnosis of Melanocytic Lesions in Sun Damaged Skin. Am J Dermatopathol. 2016 Jul;38(7):504-9. 12.          Sejben I, Kocsis L, Török L, Cserni G. Elastic staining does not assist detection of venous invasion in cutaneous melanoma. Pathol Res Pract. 2016 Jan;212(1):51-3. 13.          Chatron-Colliet A, Lalun N, Terryn C, et al. The elastin peptide (VGVAPG)3 induces the 3D reorganisation of PML-NBs and SC35 speckles architecture, and accelerates proliferation of fibroblasts and melanoma cells. Histochem Cell Biol. 2015 Mar;143(3):245-58. 14.          Devy J, Duca L, Cantarelli B, et al. Elastin-derived peptides enhance melanoma growth in vivo by upregulating the activation of Mcol-A (MMP-1) collagenase. Br J Cancer. 2010 Nov 9;103(10):1562-70. 15.          Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 18th edition. McGraw-Hill. 2012.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0