امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
5 دی 1395

بررسی ارتباط بین سطح اسیداوریک سرم و هیپرتانسیون شریان ریوی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی

اسید اوریک محصول نهایی متابولیسم پورین می باشد.غلظت سرمی این ماده با میزان متابولیسم پورین و کلیرانس کلیوی آن مرتبط می باشد. هایپرتانسیون شریان ریوی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی می­تواند به علت اختلالات بطن چپ به علت عوارض ناشی از بیماری­های مزمن کلیه مانند اضافه بار حجمی، فیستول شریانی-وریدی در صورت دیالیز (6)، تماس با غشاهای دیالیز (7)، اختلالات خواب و تنفس (8)، اختلالات عملکرد اندوتلیال (9) و کلسیفیکاسیون و سفتی عروق و آنمی شدید (10) ایجاد و یا تشدید می­یابد. در این مطالعه ارتیاط بین سطح اسید اوریک و ابتلا به هایپرتانسیون شریان ریوی در 70بیمار(41نفر زن و 29نفر مرد) مبتلا به نارسایی کلیوی غیر دیالیزی با میانگین سن 71/61 سال مورد بررسی قرار گرفت.ابتلا به هایپرتنشن شریان ریوی بر اساس اکوکاردیو گرافی و PAP≥35 تعیین شد.36نفر(%4/51) مبتلا به هایپرتانسیون شریان ریوی بودند.میانگین سطح اسیداوریک افراد مبتلا به هایپرتانسیون شریان ریوی به طور معنا داری از افراد نرمال بالاتر بود(p=0/003).به ازای افزایش 1mmHg اسید اوریک،./94mmHgبه سطح فشار شریان ریوی افزوده می شود.اختلاف مشاهده شده بین سن،جنس،BMI،MAP،GFR،EF،RV Size & Function،Lv Diastolic Dysfunction،SMRV،TAPSE در دو گروه نرمال و مبتلا به هایپرتانسیون شریان ریوی معنادار نبود.کنترل سطح اسیداوریک بالا در کنار درمان سایر ریسک فاکتورهای ابتلا به هایپرتانسیون شریان ریوی جهت جلوگیری از ابتلا به هایپرتانسیون شریان ریوی منطقی به نظر می رسد. كليد واژه ها :نارسایی مزمن کلیوی _ اسید اوریک سرم _ هیپرتانسیون شریان ریوی مشخصات دانشجو: نام: سمیه جمالی  رشته تحصيلي:بیماری های داخلی   مقطع: تخصص گروه آموزشي :نفرولوژی - قلب            پست الكترونيك دانشجو: somaye_jamali@yahoo.com اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما :سرکار خانم دکتر فرخ لقا احمدی _ سرکار خانم دکتر میترا مهدوی مزده اساتيد مشاور:سرکار خانم دکتر آناهیتا طاووسی         اساتيد داور:جناب آقای دکتر سید منصور گتمیری – سرکار خانم دکتر فرزانه سادات مینو   زمان دفاع :   روز:سه شنبه تاريخ: 7/10/1395    ساعت: 8:30 الی 9:30 مكان دفاع به آدرس:بیمارستان امام خمینی،کلاس بخش دیالیز


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0