31 شهریور 1395

بررسی ادراک و سطح آگاهی پرستاران بیمارستان امام خمینی نسبت به بهداشت دست و عفونت مرتبط با مراقبت سلامت؛ سال1394-1393

بررسی پایه ی آگاهی و درک کارکنان مراقبت سلامت در مورد بهداشت دست و عفونت های مرتبط با مراقبت سلامت. طراحی. مطالعه ی مقطعی، با استفاده از پرسشنامه ی بی نام WHO که توسط خود فرد پر می شود. محیط. بیمارستان آموزشی امام خمینی شرکت کنندگان. 101 نمونه ی تصادفی از پرستاران نتایج. از 101 پرستار شرکت کننده، 89 نفر(88.1%) مؤنث بوده اند، 81 نفر (80.2%) رسماً تحت آموزش قرار گرفته بودند و 96 نفر (95%) مصرف کنندگان روتین محلول مالش دست الکلی بودند. در پرسشنامه ی ادراک پرستاران در چهار بخش مورد سؤال قرار گرفته بودند: سه بخش از این سؤالات بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده و یک بخش نظرسنجی در مورد مؤثرترین راهکار بهبود بهداشت دست. در بخش نگرش، میانگین شیوع HCAI توسط 69 پاسخ دهنده ی این سؤال 38.91% برآورد شده، به نظر  89 نفر (88.1%) از پرستاران این نوع از عفونت ها  بر عاقبت بالینی بیماران مؤثر بوده و 98 نفر(97.1%) بهداشت دست را راه مناسبی در پیشگیری از HCAI  دانستند. در بخش هنجار های ذهنی، به نظر 78 نفر (77.3%) پرستاران بهداشت دست اولویت مرکزشان بوده، 82، 83 و 79 نفر از شرکت کنندگان فکر میکردند عمل آنها به بهداشت دست  به ترتیب برای رئیس و همکاران و بیمارشان مهم است. از نظر 71 پاسخ دهنده همکارانشان در حدود 60% مواقع به بهداشت دست عمل میکنند. در بخش باورهای کنترل، عمل به بهداشت دست از نظر 48نفر(47.5%) از پرستاران دشوار بوده است. میانگین خوداظهاری پرستاران در این زمینه 76% بوده و با احساس فشار از سمت همکاران و اینکه عملکرد خوب آنان برای رئیس و بیمارشان مهم است و هم چنین باور کنترل روی این رفتار در ارتباط است.میانگین آگاهی به دست آمده از پرسشنامه ی آگاهی 66% بوده است. نتیجه گیری. خود اظهاری پرستاران تحت تأثیر هنجار های ذهنی و باورهای کنترل روی رفتار است تا نگرش فرد در مورد این رفتار؛ با وجود اینکه بدون انجام مطالعه ی مستقیم این رفتار، ارزیابی هنوز کامل نیست ولی نتایج مطالعه ی حاضر پایه ای خواهد بود برای اقدامات  مداخله ای آینده. كليد واژه ها : بهداشت دست-عفونت مرتبط با مراقبت سلامت-ادراک –آگاهی- پرستار مشخصات دانشجو: نام: فاطمه   محمد هاشم  رشته تحصيلي:پزشکی  مقطع:عمومی                    گروه آموزشي :عفونی           پست الكترونيك دانشجو: carite84@yahoo.com اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما: دکتر علی دهقان    اساتيد مشاور:دکتر مجتبی صداقت   اساتيد داور:دکتر آرش سیفی-دکتر حاج عبدالباقی زمان دفاع : 06/06/95 ساعت 30/11 مكان دفاع به آدرس: بیمارستان امام خمینی-گروه عفونی اطلاعات به زبان انگليسي Title: Perception and Knowledge evaluation on Hand Hygiene and HCAI among nurses of IKHC 93-94 Abstract: Title. Evaluation of perception and knowledge of IKHC nurses on hand hygiene and healthcare associated infection; 1393-1394 Objective. To conduct a baseline evaluation of healthcare workers perception and knowledge of HCAI and hand hygiene. Design. Cross-sectional study, by use of anonymous, self-administered WHO questionnaire. Setting. Imam Khomeini teaching hospital Participants. A stratified random sample of 101 nurses   Results. Of 101 participating nurses 89 (88.1%) were female,81(80.2%) had received formal related training and 96(95%) claimed to be routine consumer of alcohol-based handrub.in the perception survey the nurses were asked in four sections ;three being the components of theory of planned behavior which evaluate the motivation of HCW for hand hygiene compliance and one assessing the preferred hand hygiene improvement strategy.in behavioral beliefs, the 69 respondents reported the mean prevalence of HCAI to be 38.91%, 89 (88.1%) of nurses rated HCAI to severely affect patients outcome and 98(97.1%) of them considered hand hygiene an effective prevention in this regard.in normative beliefs,78 (77.3%) perceived hand hygiene as their center priority,82,83 and 79 of participants would think that their good compliance with hand hygiene matters for their superiors, colleagues and patients. the 71 respondents ,perceived their coworkers adherence  to be around 60%.the practice of hand hygiene was stated to be difficult by 48 (47.5%) of respondents. the mean self-reported hand hygiene compliance was 76%. which was determined by peer pressure from their colleagues ,their perceived good adherence by superior and patient and perceived difficulty of hand hygiene practice. the mean knowledge score was 76%. Conclusions. Nurses' self-reported adherence was determined more by normative beliefs and control behavior than by behavioral beliefs; although not complete without the direct observation as a mean for monitoring true compliance; this study can form a basis for future promotional intervention   Keywords:hand hygiene-healthcare associated infection-perception-knowledge-nurse   فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:   1.         WHO. The burden of health care-associated infection worldwide  [Available from: http://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/en/. 2.         WHO. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care 2009 [Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44102/1/9789241597906_eng.pdf. 3.         Pessoa-Silva CL, Posfay-Barbe K, Pfister R, Touveneau S, Perneger TV, Pittet D. Attitudes and perceptions toward hand hygiene among healthcare workers caring for critically ill neonates. Infection control and hospital epidemiology. 2005;26(3):305-11. 4.         Allegranzi B, Gayet-Ageron A, Damani N, Bengaly L, McLaws ML, Moro ML, et al. Global implementation of WHO's multimodal strategy for improvement of hand hygiene: a quasi-experimental study. The Lancet Infectious diseases. 2013;13(10):843-51. 5.         WHO. WHO toolkit 2009 [Available from: http://www.who.int/gpsc/5may/tools/evaluation_feedback/en/. 6.         O'Boyle CA, Henly SJ, Larson E. Understanding adherence to hand hygiene recommendations: the theory of planned behavior. American journal of infection control. 2001;29(6):352-60. 7.         Pittet D, Mourouga P, Perneger TV. Compliance with handwashing in a teaching hospital. Infection Control Program. Annals of internal medicine. 1999;130(2):126-30. 8.         Harbarth S, Pittet D, Grady L, Goldmann DA. Compliance with hand hygiene practice in pediatric intensive care. Pediatric critical care medicine : a journal of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies. 2001;2(4):311-4. 9.         Hugonnet S, Perneger TV, Pittet D. Alcohol-based handrub improves compliance with hand hygiene in intensive care units. Archives of internal medicine. 2002;162(9):1037-43. 10.       Harbarth S, Pittet D, Grady L, Zawacki A, Potter-Bynoe G, Samore MH, et al. Interventional study to evaluate the impact of an alcohol-based hand gel in improving hand hygiene compliance. The Pediatric infectious disease journal. 2002;21(6):489-95. 11.       Pittet D SA, Hugonnet S, Pessoa-Silva CL, Sauvan V, Perneger TV. Hand hygiene among physicians: performance,beliefs, and perceptions. Annals of Internal Medicine. 2004;141:1-8. 12.       E.A. Jenner BCF, P. Watson, F. A. Jones, L. Miller & G. M. Scott. Discrepancy between self-reported and observed hand hygiene behaviour in health care professionals. Journal of Hospital Infection. 2005. 13.       Arenas MD, Sanchez-Paya J, Barril G, Garcia-Valdecasas J, Gorriz JL, Soriano A, et al. A multicentric survey of the practice of hand hygiene in haemodialysis units: factors affecting compliance. Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association. 2005;20(6):1164-71. 14.       Sax H, Uckay I, Richet H, Allegranzi B, Pittet D. Determinants of good adherence to hand hygiene among healthcare workers who have extensive exposure to hand hygiene campaigns. Infection control and hospital epidemiology. 2007;28(11):1267-74. 15.       Novoa AM, Pi-Sunyer T, Sala M, Molins E, Castells X. Evaluation of hand hygiene adherence in a tertiary hospital. American journal of infection control. 2007;35(10):676-83. 16.       Dedrick RE, Sinkowitz-Cochran RL, Cunningham C, Muder RR, Perreiah P, Cardo DM, et al. Hand hygiene practices after brief encounters with patients: an important opportunity for prevention. Infection control and hospital epidemiology. 2007;28(3):341-5. 17.       Duggan JM HS, Khuder S, Papadimos TJ, Jacobs L. Inverse correlation between level ofprofessional education and rate of handwashing compliancein a teaching hospital. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2008;29:534-8. 18.       صمدیپور سمدمع. رفتار بهداشتی کردن دست در بیمارستان های شهر سبزوار. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. 1387;15(1):64-59. 19.       Tai JW, Mok ES, Ching PT, Seto WH, Pittet D. Nurses and physicians' perceptions of the importance and impact of healthcare-associated infections and hand hygiene: a multi-center exploratory study in Hong Kong. Infection. 2009;37(4):320-33. 20.       Beydokhti TB. The Comparison of Hand Hygiene Compliance of Alcohol-based Solution and Soap in Nurses in Gonabad Hospitals During 2009. Ofogh-e-Danesh GMUHS Journal. 2009;16(34):64-70. 21.       Pittet D, Panesar SS, Wilson K, Longtin Y, Morris T, Allan V, et al. Involving the patient to ask about hospital hand hygiene: a National Patient Safety Agency feasibility study. The Journal of hospital infection. 2011;77(4):299-303. 22.       نظری ر. رفتار بهداشتي كردن دست در بين كاركنان بهداشتي درماني. مجله سلامت و مراقبت. 1390;13(1):25-9. 23.       Roghieh Nazari MHA, Marziye Dadashzade, Parvane Asgari. Study of hand hygiene behavior among nurses in Critical Care Units. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2011;4(2):93-6. 24.       اسدالهی امععسقفممام. آگاهی ونگرش پرسنل بخش مراقبت های ویژه نوزادان در مورد رفتارهای بهداشتی دست. مجله سلا مت و مر ا قبت. 1391(3). 25.       Najafi Ghezeljeh T ANZ, Rafii F. A Literature Review of Hand Hygiene in Iran. Iran Journal of Nursing (IJN). 2013;25(80):1-13. 26.       فربخش عرففپهزپمزطشزف. میزان پذیرش بهداشت دست از سوي کارکنان بهداشتی و درمانی در مراکز آموزشی،پزشکی و درمانی انتخابی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فصلنامه بیماري هاي عفونی و گرمسیري وابسته به انجمن متخصصین بیماري هاي عفونی و گرمسیري. 1392(61):9-13. 27.       Nair SS, Hanumantappa R, Hiremath SG, Siraj MA, Raghunath P. Knowledge, Attitude, and Practice of Hand Hygiene among Medical and Nursing Students at a Tertiary Health Care Centre in Raichur, India. ISRN preventive medicine. 2014;2014:608927. 28.       E. A. Jenner  PWBW, L. Miller , F. Jones & G. M. Scott. Explaining hand hygiene practice: An extended application of the Theory of Planned Behaviour. Psychology, Health & Medicine. 2002;7(3):311-26. 29.       محمدنژاد س-م-د-آ-اخ. میزان مشاهده شده عمل به بهداشت دست. 1394. 30.       Allegranzi B, Sax H, Bengaly L, Richet H, Minta DK, Chraiti MN, et al. Successful implementation of the World Health Organization hand hygiene improvement strategy in a referral hospital in Mali, Africa. Infection control and hospital epidemiology. 2010;31(2):133-41.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0