29 آبان 1395

با عنوان جدايي علم از دين، جلسه مهارت افزایی دانشجویان برگزار مي شود

در راستاي برگزاري سلسله جلسات مهارت افزايي دانشجويان جلسه اين هفته دوشنبه اول آذر ماه با سخنراني دكتر حسن زاده برگزار مي شود.به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي اين نشست از اين سلسله جلسات با عنوان جدايي علم از دين با سخنراني دکتر حسن زاده مسؤول بسیج جامعه پزشکی و اساتید دانشکده پزشکی، روز دوشنبه اول‌آذر، طبقه سوم ساختمان قدیم  ژنتیک برگزار مي شود.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0