18 مهر 1395

بازدید (walk round) تیم مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان فارابی

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در این بازدید که با حضور دکتر صنعتکار قائم مقام ریاست، دکتر شاوردی مسئول فنی و اعضای تیم مدیریتی ایمنی بیمار بیمارستان در تاریخ ۱۸ مهر۹۵ انجام شد، بخش اورژانس با چک لیست ایمنی بیمار مورد ارزیابی قرار گرفت و مخاطرات واحد بررسی شد. همچنین تیم مدیریتی ضمن گفتگو با کارکنان به عنوان صاحبان فرآیند، نظرات و پیشنهادات آنان را دریافت نمود.خبر:امیدوارعکس: منتی


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0