امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
5 دی 1395

بازدید تیم ارزیابی بیرونی دانشگاه بر اساس استانداردهای ملی اعتباربخشی مؤسسه ای

صبح امروز پنجم دي ماه و با حضور اعضاي كميته اعتبار بخشي وزارت بهداشت، جلسه ارزیابی بیرونی دانشگاه بر اساس استانداردهای ملی اعتباربخشی مؤسسه ای برگزار شد. به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، دكتر يار محمديان در جلسه اعتبار بخشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران كه صبح امروز با حضور نمايندگان وزارت بهداشت و جمعي از مسئولين دانشگاه و دانشكده پزشكي در سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: تلاش ما از اعتبار بخشي بهبود كيفيت خدمات ارائه شده در دانشگاه ها اعم از آموزشي، پژوهشي، امور هيات علمي، دانشجويي، درماني و.... است.وي اين اعتبار بخشي دانشكده ها را برنامه تمريني براي بهبود كيفيت شرايط موجود جهت ورود به عرصه هاي بين المللي دانست و گفت: همچنين اجراي اين برنامه در سطح كشوري موجب ثبت برنامه هاي نو و ابتكاري از سوي تيم هاي ارزياب خواهد شد و در نهايت گردش اطلاعات و تجربه ميان دانشگاهها توسعه كمي و كيفي مجموعه هاي آموزشي را درپي خواهد داشت.پس از صحبت هاي رييس كميته اعتبار بخشي، دكتر جليلي معاون آموزشي دانشگاه با بيان اين كه قدمت دانشگاه به تاسيس دارالفنون باز مي گردد، گفت: دانشگاه علوم پزشكي تهران داراي 11 دانشكده، پرديس بين الملل و پرديس شبانه، سه شبكه بهداشت و درمان، بيش از هزار و 600 عضو هيات علمي، 13 هزار دانشجو و 600 دانشجوي خارجي، 44 كتابخانه، 5 قطب علمي، 5 مركز رشد،92 مركز تحقيقاتي، كتابخانه ديجيتال با بيش از صد هزار كتاب انگليسي و فارسي و يك آزمايشگاه جامع تحقيقات است.وي ادامه داد: شبكه بهداشت دانشگاه قريب به سه ميليون نفراز مردم استان تهران را تحت پوشش خدمات بهداشتي خود دارد همچنين بيمارستان هاي دانشگاه با 6هزار تخت مصوب، روزانه 8 هزار مراجعه سرپايي و سالانه بيش از 270 هزار نفر بستري را در كارمانه درماني خود دارد همچنين دانشگاه در 24 خوابگاه، 38 سالن ورزشي و... در بخش خدمات دانشجويي فعاليت دارد.در ادامه دكتر ميرزازاده مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به ارائه گزارش خود ارزيابي دانشگاه بر اساس استانداردهاي ملي اعتبار بخشي موسسه اي پرداخت و گفت: پس از ابلاغ برنامه اعتبار بخشي از سوي معاونت آموزشي وزارت بهداشت به دانشگاه جلسات مشورتي در سطوح مختلف از رياست تا معاونت ها برگزار شد و ساختار مديريت خود ارزيابي در سه سطح مديريت عالي رياست دانشگاه، دبيرخانه معاونت‌آموزشي و مركز مطالعات توسعه آموزش دانشگاه تشكيل شد  و در اين راستا كارگاه آموزشي خود ارزيابي بر اساس استانداردهاي ملي اعتبار بخشي موسسه اي برگزار شد.وي با بيان اين كه خود ارزيابي يعني اين كه ما بدانيم چه توصيفي از خودمان داريم و بدانيم نقاط ضعف و قوتمان كجاست، اظهار داشت: پس از برگزاري كارگاه فوق الذكر جمع بندي و نهايي سازي گزارش خود ارزيابي انجام شد كه از 66 استاندارد در 22 استاندارد تطابق كامل، 38 استاندارد تطابق نسبي، 5 استادندارد تطابق تا حدودي نسبي بدست آمد.دكتر ميرزازاده نتايج خودارزيابي در بخش هاي آموزش دانشجو، آموزش كاركنان، حوزه پژوهشي، خدمات دانشجويي، رسالت و اهداف، مديريت، منابع و امكانات و امور هيات علمي را به اختصار همراه با نقاط ضعف و قوت بيان كرد.در ادامه كميته اعتبار بخشي بازديدي از مركز مهارت هاي باليني دانشكده پزشكي به عمل‌آوردند و در پايان بازديد از دانشكده پزشكي نشستي صميمانه با دانشجويان پزشكي داشتند سپس مقرر شد نتايج ارزيابي خود را در جلسه اي كه بعد از ظهر امروز 5 دي ماه در سالن شوراي سازمان مركزي برگزار مي شود ارائه نمايند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0