امروز : پنجشنبه 23 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
19 آبان 1395

بازدید اعتباربخشی آموزشی در بیمارستان ضیائیان

گالری عکسدر راستای اعتباربخشی بیمارستان ها، بازدید اعتباربخشی آموزشی در بیمارستان ضیائیان روز چهارشنبه، 19 آبان 95 در بیمارستان ضیائیان برگزار شد.دراین بازدید ابتدا دکتر نگار امیدی، معاون آموزشی بیمارستان ضیائیان، گزارش مبسوط از عملکرد آموزشی بیمارستان ضیائیان در 5 سال اخیر که از آموزشی شدن بیمارستان می گذرد، در قالب سنجه های اعتباربخشی برای حاضرین درجلسه بیان کرد. درادامه تیم ارزیاب اعتباربخشی آموزشی  از بخش های آموزشی، درمانگاه ها،  پاویون ها و کلاس های آموزشی بازدید و از روند فرایندهای آموزشی ضمن مشاهده و انجام مصاحبه با جمعی از  اعضای هیات علمی و فراگیران مورد ارزیابی قراردادند.سپس در نشستی باحضور مدیر بیمارستان، معاون آموزشی، معاون درمان بیمارستان ضیائیان وکارشناسان واحد آموزش  مستندات عملکرد آموزشی معاونت آموزشی این مرکز را بررسی کردند.درپایان با ابراز رضایت مندی از کیفیت و کمیت آموزش، بازرسین پیشنهاداتی را برای ارتقاء و کسب آمادگی دانشگاه به منظور بازدید اعتباربخشی ازسوی وزارت متبوع ارایه نمودند.توضیح این که این بازدید باحضور هیاتی از مسئولین اعتباربخشی داخل دانشگاهی در  دفتر توسعه مطالعات و آموزش دانشگاه و بیمارستان های دانشگاها در بیمارستان ضیائیان انجام شد


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0