امروز : سه شنبه 30 دی 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
18 شهریور 1395

اولویت های خدمت رسانی ویزیت مادران پرخطر در کمیته ایمنی مادر و نوزاد بیمارستان ضیائیان بررسی شد

زهرا ترابی دبیر کمیته ایمنی مادر و نوزاد و ترویج زایمان طبیعی در ابتدا جلسه  دستورالعمل منع مصرف متوتروکسات و دستورالعمل انجام توبکتومی قرائت و دکتر بندریان متخصص زنان و زایمان به عنوان دبیر اجرایی کمیته توبکتومی انتخاب شد.درادامه جلسه به منظور تحقق بخشــيدن به اهداف و انجــام وظايف خدمت رسانی ویزیت مادران پرخطر، اولویت بندی در انجام آزمایشات و اقدامات پاراکلینیکی به کلیه واحدها و پزشکان و کارکنان تاکید شد.درپایان جلسه موضوعات مطروحه پس از بحث و بررسی کارشناسی به تصویب رسید که ازجمله: تدوین فلوچارت رسیدگی به مادر پرخطر، ابلاغ مسئولین شیفت های مادران پرخطر، انجام آموزش و اطلاع رسانی مجدد به کلیه پزشکان، ماماها، پرستاران در ارتباط با نحوه انجام خدمت رسانی به موقع و پروتکل های وزارت بهداشت، گزارش دو مورد مادر پرخطر مطرح و الزامات انجام و پیگیری دستورات و مشاوره ها و ... از مباحث اصلی این نشست عنوان شده است.کمیته های ایمنی مادر و نوزاد، ترویج زایمان طبیعی و ترویج تغذیه با شیرمادر بیمارستان ضیائیان با حضور دکتر سیامندانوری مدیر،دکتر ابراهیمی رئیس بخش زنان، دکتر اقبالی متخصص اطفال، دکتر سیما گیتی فوق تخصص پری ناتالوژی و سایر اعضای حاضر در تاریخ 17شهریور  95 در سالن اجتماعات اداری تشکیل شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0