4 مهر 1395

انتصاب شادی رضایی به عنوان سرپرست مدیریت پرستاری بیمارستان فارابی

متن ابلاغ به این شرح است:سرکار خانم شادی رضایی سوپروایزر محترم کنترل عفونت بیمارستان فارابی  باسلام و احترام با عنایت به توان علمی و عملی سرکارعالی، به پیشنهاد ریاست محترم بیمارستان فارابی، بدینوسیله به عنوان سرپرست مدیریت پرستاری بیمارستان فارابی منصوب می گردید. امید است با استفاده از تجربیات ارزنده همکاران محترم آن مرکز، همکاری با سایر واحدهای مدیریتی بیمارستان و هماهنگی و تعامل سازنده با مدیریت امور پرستاری، فرصتی فراهم گردد تا آن بیمارستان به عنوان یکی از مراکز پیشروی دانشگاه در ارائه خدمات سلامت محور به بیماران و مراجعین ایفاء نقش نماید.دکتر صدف علیپورمعاون درمان دانشگاه


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0