امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
18 آذر 1395

انتصاب دکتر رامک روحی پور به عنوان مدیر دستیاری بیمارستان فارابی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، متن ابلاغ به این شرح است: سرکار خانم دکتر رامک روحی پور معلائیدانشیار و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابیبا سلام و احترام      نظر به تجارب و سوابق ارزشمند سرکار عالی در سطوح مختلف علمی و آموزشی، بموجب این ابلاغ بعنوان مدیر دستیاری بیمارستان فارابی منصوب می گردید تا وظایف و امور مشروحه ذیل را به نحو شایسته بانجام رسانید. امید است با اتکال به تاییدات الهی و بهره گیری از دانش و تجربیات خود در جهت تحقق اهداف برنامه های آموزشی بیمارستان و بسط همکاریهای آموزشی بین بخشهای مرتبط، اساتید محترم و دانشجویان موفق باشید.- برقراری ارتباط با معاونت دستیاری دانشکده پزشکی از طریق معاونت آموزشی واحد مجری طرح- پیش بینی ظرفیت قابل قبول تعداد دستیاران مورد نیاز هر بخش و تخصص بر اساس الگوی تدوین شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    - توزیع دستیاران و تنظیم برنامه چرخشی آنها بر اساس پیشنهاد رئیس بخش در واحد مجری طرح- دریافت احکام معرفی دستیاران از حوزه معاونت آموزشی بیمارستان- نظارت بر انجام حضور و غیاب دستیاران و اعلام گزارش مربوطه به معاون آموزشی بیمارستان- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی اعلام شده از جانب بخشهای مختلف- پیشنهاد تشویق و بررسی تخلفات دستیاران و اعلام آن به معاونت امور دستیاری دانشکده پزشکی از طریق معاونت آموزشی مرکز- تدوین برنامه ارزشیابی دوره ای دستیاران با هماهنگی بخشهای ذیربط- نظارت بر اجرای صحیح برنامه ارزشیابی دوره ای دستیاران- گرفتن برنامه های ارزشیابی دوره ای دستیاران از بخشهای مختلف تخصصی و ارسال آن به کمیته ارزشیابی آموزشی جهت کنترل کیفی آنها- گزارش فعالیتهای آموزشی هر عضو هیئت علمی در رابطه با ارزشیابی دوره ای دستیاران به کمیته نظارت مجری طرح و کمیته برنامه ریزی کادر- تدوین مقررات ویژه دستیاری در هر واحد آموزشی، درمانی براساس ضوابط تصویب شده و اعلام آن به دستیاران- صدور احکام رزیدنت ارشد هر بخش تخصصی بنا به پیشنهاد رئیس بخش مربوطه- تنظیم و تدوین شرح وظایف دستیار ارشد در مرکزدکتر سید حسین صدر الساداترییس بیمارستان فارابیخبر: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0