امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
27 آبان 1395

آموزش مجازی

با توجه به رویکرد مجازی سازی برخی دروس در دانشکده و با تصویب شورای آموزشی گروه پاتولوژی برای اولین بار این روش در گروه به اجرا درآمد.از میان دانشجویانی که واحد پاتولوژی عملی عمومی دارند تعدادی داوطلب و پس از اخذ رضایت نامه از ایشان وارد این متد آموزشی گردیدند. هم اکنون دروس مربوطه در سایت نیماد دانشکده مجازی برای استفاده این دانشجویان قرار دارد و برنامه آموزشی طبق تقویم تنظیمی پیش میرود.در انتهای ترم در صورت موفق آمیز بودن این طرح و با نظر شورای آموزشی گروه مسلما این متد در آینده گسترده تر بکارخواهد گرفته شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0