13 مهر 1395

آغاز برنامه هاي آموزشي گروه

بسمه تعالي اولين جلسه آموزشي دوشنبه 12/7/95 با عنوان تعهد حرفه اي توسط جناب آقاي دكتر مهرداد عضو محترم هيات علمي با حضور مدير محترم گروه ، اعضاي هيات علمي و دستياران سال اول ، دوم و سوم برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0