28 شهریور 1395

اعلام برنامه كارگاه آموزشي معاونت پژوهشي و مركز تحقيقات روانپزشكي در شش ماهه دوم 95

برنامه كارگاه آموزشي معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي و مركز تحقيقات روانپزشكي دانشگاه در شش ماهه دوم 95  اعلام شد.براي ثبت نام كارگاه آموزشي بيمارستان امام با شماره 609 00509530 با سركارخانم معارف وند تماس بگيرند و يا به  آدرس تهران، بلوار كشاورز بيمارستان امام خميني روبروي باند هليكوپتر مراجعه نمايند.علاقه مندان براي ثبت نام كارگاه آموزشي بيمارستان شريعتي با شماره داخلي 00006633 و 609 00160317 سركار خانم دريايي تماس گرفته و يا به خيابان كارگر شمالي خيابان جلال آل احمد بيمارستان شريعتي مراجعه نمايند.گفتني است زمان برگزاري كارگاه هاي مقاله نويسي و نقد داوري مقالات ساعت 7:30 صبح در دانشكده پزشكي و بيمارستان ها مي باشد. همچنين زمان برگزاري كارگاه هاي روش تحقيق، جستجوي الكترونيك، محاسبه حجم نمونه و SPSS در دانشكده پزشكي ساعت 8:30  مي باشد. كارگاه هاي روش تحقيق، جستجوي الكترونيك، محاسبه حجم نمونه ، مرورنظام مند و متاآناليز و SPSS در سالن كنفرانس گروه بيوشيمي در ساختمان شماره 9 دانشكده پزشكي برگزار خواهد شد. 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0