29 مهر 1395

اعضاي WFME از دانشكده پزشكي بازديد كردند

صبح امروز 29 مهرماه، و با حضور دكتر عكاظي، توكلي و عميدي اعضاي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي از  گروه ها، كتابخانه، كلاس ها و آزمايشگاههاي دانشكده پزشكي بازديد كردند.به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، صبح امروز 29 مهرماه آقايان Peter Dieter وSam Leinster از اعضاي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي موسوم به WFME كه براي اعتبار بخشي آموزش پزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران  به ايران سفر كرده اند، از مجموعه اين دانشكده بازديد كردند.آقايان دكتر عكاظي معاون آموزش پزشكي عمومي، توكلي معاون فرهنگي و دانشجويي و عميدي معاون مالي و اداري دانشكده پزشكي  اين تيم را همراهي كردند.گروه‌آناتومي و سالن تشريح مقصد اول اين تيم بود كه دكتر عميدي عضو هيات علمي اين گروه توضيحات مبسوطي از نحوه‌آموزش و حضور دانشجويان در اين گروه ارائه كرد، همچنين يكي از اعضاي فدراسيون در مورد جسد براي تشريح سوال كرد كه دكتر عميدي در پاسخ گفت: خوشبختانه دانشكده هيچ مشكلي در اين زمينه ندارد و كساني هستند كه خود را وقف اين كار نموده اند.در ادامه اعضاي فدراسيون WFME از سالن شهدا، سردر قديمي دانشكده پزشكي، يادمان شهداي دانشحو، كلاس هاي درس، تالار عزلت، كلاس كارگروهي اخلاق پزشكي و تالار ابن سينا بازديد كردند كه در اين قسمت از بازديد خانم دكتر خيل تاش نيز حضور داشتند و توضيحاتي راجع به حضور دانشجويان در كلاس ها ارائه كرد و دكتر توكلي و عميدي نيز مختصري از تاريخچه و قدمت 80 ساله دانشكده پزشكي بيان كردند.گروه بيوشيمي، كلاس ها و‌آزمايشگاه هاي اين گروه مقصد بعدي بازديد كنندگان بود كه در روند اين بازديد در جريان تجهيزات آزمايشگاهي گروه قرار گرفتند.سپس اعضاي تيم WFME به گروه ژنتيك و مركز مهارت هاي باليني رفتند كه در طي مسير دكتر توكلي توضيحات مختصري راجع به گروه هاي ميكروب شناسي، فارماكولوژي، فيزيولوژي، ايمنولوژي ارائه كردند.دكتر لباف رييس مركز مهارت هاي باليني اعضاي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي در بازديد از اسكيل لب دانشكده پزشكي همراهي كرد و توضيحاتي راجع به آ‍زمون هاي ايستگاهي موسوم به osce مهارت هاي باليني پايه، پيش كارورزي و صلاحيت باليني ارائه كرد. همچنين با اشاره به برگزاري كارگاه هاي مختلف اعم از احياء قلبي- ريوي، ارتوپدي، تزريقات و رگ گيري، جراحي، داخلي، زنان و.... تجهيزات مربوط به اين كارگاه ها نيز بازديد كردند.همچنين اعضاي تيم WFME از بخش بيمارستاني اسكيل لب و بخش هاي زنان، كودكان، ارتوپدي، طب اورژانس، كتابخانه ديجيتال اسكيل لب نيز بازديد كردند و برخي دستگاه هاي موجود مانند شبيه ساز لاپاراسكوپي را مورد ارزيابي قرار دادند.پس از پذيرايي و گفتمان در رابطه آموزش پزشكي در دانشكده، اعضا از گروه ژنتيك بازديد به عمل آوردند كه خانم دكتر مهدي پور و دكتر توكلي توضيحاتي راجع به دوره هاي آموزشي در اين گروه، اعضاي هيات علمي،پژوهش و تحقيقات گروه ارائه كردند.بازديد از مركز رشد استعدادهاي درخشان مقصد نهايي اين تيم بود كه مقرر شد پس از بازديد در جلسه اي دو نفره مشاهدات خود را ارزيابي و پس از شركت در جلسه بازخورد اوليه تيم با رئيس دانشكده و تيم خود ارزيابي دانشگاه، در ملاقات با رييس دانشگاه نتايج اعتبار بخشي خود را اعلام كنند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0