امروز : یکشنبه 4 مهر 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
24 شهریور 1397

برگزاری آزمون های شفاهی دانشنامه تخصصی و پذیرش دستیاری زنان سال 1397 در مرکز مهارت های بالینی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
  

​آزمون های شفاهی دانشنامه تخصصی و پذیرش دستیاری زنان در سال 1397 در رشته های جراحی عمومی، پزشک خانواده، بیماریهای مغز و اعصاب و همچنین پذیرش دستیار تخصصی زنان از تاریخ 18 لغایت 22 شهریور ماه در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی برگزار گردید.
در روز نخست (یکشنبه 18 شهریور) 116 نفر از داوطلبان شرکت در آزمون بورد جراحی عمومی از ساعت 7 صبح با حضور 24 نفر از اعضای محترم هیأت علمی بورد، نمایندگان وزراتخانه، دکتر جعفریان، دکتر امامی رضوی ، دکتر ظفرقندی و همکاری پرسنل مرکز آغاز گردید. ابتدا افراد شرکت کننده در سه ایستگاه عملی( سوچور عروق، انواع گره جراحی و اینتوباسیون) مورد ارزیابی قرار گرفتند و مجددا از ساعت 13:30 در قالب 8 ایستگاه، توانمندیهای شرکت کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت و آزمون فوق ساعت 19 عصر به پایان رسید.
   
در روز دوم (دوشنبه 19 شهریور)  68 نفر از داوطلبان شرکت در آزمون بورد بیماریهای مغز و اعصاب از ساعت 8 صبح با حضور 15 نفر از اعضای هیأت علمی بورد و نمایندگان وزارتخانه و حضور دبیر بورد دکتر حریرچیان و  دکتر نفیسی رییس دانشکده پزشکی و همکاری پرسنل مرکز آغاز گردید. شرکت کنندگان در قالب 17 ایستگاه طراحی شده که سه ایستگاه آن PMP بود مورد ارزیابی قرار گرفته شدند و آزمون ساعت 19 به پایان رسید و سپس تصحیح اوراق و جمع بندی هیأت علمی بورد پیرامون آزمون تا ساعت 21 به طول انجامید.
  
روز سوم (سه شنبه 20 شهریور) 12 نفر از داوطلبان شرکت کننده در آزمون بورد پزشک خانواده از ساعت 7 صبح با حضور 16 نفر از اعضای  هیأت علمی بورد و نمایندگان وزراتخانه و دبیر بورد و رییس  مرکز سنجش آموزش پزشکی ، دکترحیدرزاده و همکاری پرسنل مرکز آغاز گردید. توانمندیهای شرکت کنندگان در قالب 12 ایستگاه طراحی شده که 4 ایستگاه آن PMP بود مورد ارزیابی قرار گرفته شدند و آزمون ساعت 13:30 به پایان رسید.
  
 روز چهارم (چهارشنبه 21 شهریور) 322 نفر از داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیاری زنان از ساعت 7 صبح با حضور 40 نفر از اعضای هیأت علمی زنان و نمایندگان وزارتخانه و  دکتر حیدرزاده رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی و  دکتر آل یاسین مدیر گروه بیماریهای زنان و همکاری پرسنل مرکز آغاز گردید.شرکت کنندگان در قالب 18 ایستگاه مشابه مورد مصاحبه قرار گرفته و آزمون تا ساعت 13:30 به طول انجامید.

آدرس سایت مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی: csc.tums.ac.ir


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0