امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
16 آبان 1395

ارزیابی مدل حیوانی افسردگی و اضطراب در استرس انزوای اجتماعی مزمن در موش کوچک آزمایشگاھی: بررسی نقش نیتریک اکسید

افسردگی و اضطراب در جوامع امروزی به یکی از بیماری‌های گسترده در میان قشرهای مختلف تبدیل شده و بار زیادی به جامعه وارد می‌کند.  با این وجود تا کنون مکانیسم‌های نوروبیولوژیک دقیق مشترک این دو بیماری به طور کامل مشخص نشده است. بر اساس مطالعات اخیر، استرس روانی به‌عنوان عوامل اصلی در بروز افسردگی و اضطراب مطرح شده‌ است. از جمله مدل‌های مورد استفاده در بررسی افسردگی، مدل انزوای اجتماعی (Social Isolation) است که علایم و مکانیسم‌های پاتوفیزیولوژیک مشابه انسان را در حیوان تقلید می‌کند. نیتریک اکسید به عنوان نوعی نورومدولاتور دارای نقش های گسترده ای در فیزیولوژی مغز بوده و نقش آن در بیماری های روان در مطالعات حیوانی نشان داده شده است. با توجه به اثرات ذکر شده و نیاز هرچه بیشتر به مواد القا کننده‌ی اثرات داروهای ضد افسردگی و اضطرابی بر آن شدیم  تا نقش این سیستم را در افسردگی و اضطراب ناشی از استرس انزوای اجتماعی بررسی کنیم. در این راستا، از ایزولاسیون اجتماعی (به مدت 6 هفته در موشهای نوجوان) به عنوان عامل استرسور و از تست‌های رفتاری رایج شناسایی افسردگی در حیوانات شامل تست شنای اجباری (Forced Swimming Test) وSpalsh test جهت بررسی اثر داروها استفاده نمودیم. همچنین برای بررسی تاثیر داروها بر locomotor activity حیوانات، حرکات آنها را در جعبه باز (open field) نظاره کردیم. به منظور ارزیابی اضطراب از تست های رفتاری Hole borad test  و time in central zone بهره بردیم. نتایج نشان داد که استرس مزمن سبب القای بیماری افسردگی و اضطرابی و افزایش سطح نیتریک اکسید مغزی شده است. در قسمت دوم تحقیق به  بررسی اثر ضد افسردگی- ضد اضطرابی داروهای مهارکننده نیتریک اکسید پرداختیم. نتایج به دست آمده نشان داد که مهار آنزیم iNOS سبب القای اثر ضد افسردگی و ضد اضطرابی در موش های استرس دیده شد. در حالی که مهار nNOS فاقد اثر معنا دار بود. همچنین در بررسی غلطت نیتریت در بافت های کورتکس و هیپوکمپ نتایج حاکی از احتمال همخوانی علایم رفتاری و افزایش ناشی از نیتریت کورتکس Prefrontal  داشت. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش سطح نیتریت در کورتکس مغز در پی استرس اجتماعی می تواند عاملی مهم در ایجاد بیماری افسردگی-اضطرابی باشد. امید است در آینده با انجام مطالعات گسترده تر و مطالعات بالینی، بتوان از ترکیبات مهاری iNOS جهت درمان افسردگی  واضطراب استفاده نمود. كليد واژه ها : ایزولاسیون اجتماعی، افسردگی، اضطراب، نیتریک اکسید مشخصات دانشجو: نام: آریا حاج میرزاییان  رشته تحصيلي: پزشکی  مقطع:   دکتری                 گروه آموزشي: پزشکی/فارماکولوژی پست الكترونيك دانشجو: arya.mirzaian@gmail.com اساتيد راهنما و داور:   استاد راهنما:  دکتر احمد رضا دهپور  اساتيد مشاور:-   اساتيد داور: دکتر جزایری زمان دفاع :    روز دوشنبه  تاريخ 10/8/1395  ساعت 11 الی 12 مكان دفاع به آدرس: گروه فارماکولوژی دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران اطلاعات به زبان انگليسي Title:  Evaluation the depressive and anxiety-like behaviors following social isolation stress in mice; possible role of nitrergic system Abstract: Approximately more than 50% patients with depression have the co-occurrence of anxiety, which complicates the treatment of disease. Recently, social isolation stress (SIS) paradigm has been suggested as an animal model to investigate the underlying mechanism involved in depression-anxiety co-occurrence. In this study, applying six weeks of SIS to adolescent mice, we tested whether nitrergic system plays a role in co-occurrence of depression and anxiety. In this study, comparisons between socially and isolated conditioned (SC and IC) animals showed that SIS induces behaviors relevant to depression and anxiety in IC mice and in addition, nitrergic system is involved in mediating the negative outcomes of SIS. Administration of subeffective doses of aminoguanidine (a specific inducible nitric oxide synthase inhibitor or iNOS, 50 mg/kg) and L-NAME (non-specific inhibitor of NOS, 10 mg/kg) significantly reversed the negative effects of SIS on behavioral profile as well as nitrite levels in the cortex of IC mice. Although administration of subeffective dose of 7-nitroindazole (a specific neuronal NOS inhibitor, 25mg/kg) decreased the nitrite levels in the hippocampus, but had no effect on depressant and anxiogenic effects of SIS. Results of this study confirmed that SIS is an appropriate animal model to investigate the potential mechanisms in depression-anxiety cooccurrence. We also showed that nitrergic system is contributed to co-occurring of depression and anxiety in IC mice as an underlying mechanism. Keywords: Social Isolation, Depression, Anxiety, Nitric oxide       فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين: 1.      Taylor, Daniel J., Kenneth L. Lichstein, H. Heith Durrence, Brant W. Reidel, and Andrew J. Bush. "Epidemiology of insomnia, depression, and anxiety." SLEEP-NEW YORK THEN WESTCHESTER- 28, no. 11 (2005): 1457. 2.      Schoevers, Robert A., et al. "Depression and generalized anxiety disorder: co-occurrence and longitudinal patterns in elderly patients." The American Journal of Geriatric Psychiatry 13.1 (2005): 31-39. 3.      Sartorius, Norman, et al. "Depression comorbid with anxiety: Results from the WHO study on" Psychological disorders in primary health care." The British journal of psychiatry (1996): 1-32 4.      Cooper, J., F. Bloom, and R. Roth, The biochemical basis of neuropharmacology. Biomedicine and Pharmacotherapy, 1997. 51(9): p. 409-409. 5.      Holwerda, Tjalling Jan, et al. "Feelings of loneliness, but not social isolation, predict dementia onset: results from the Amsterdam Study of the Elderly (AMSTEL)." Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 85.2 (2014): 135-142. 6.      Palanza, P. Animal models of anxiety and depression: how are females different? Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2001,25:219-33. 7.      Toren, P., J. Dor, M. Rehavi, and A. Weizman, Hypothalamic-pituitary-ovarian axis and mood. Biological psychiatry, 1996. 40(10): p. 1051-1055. 8.      Spiacci, A., et al. "Nitric oxide-mediated anxiolytic-like and antidepressant-like effects in animal models of anxiety and depression." Pharmacology Biochemistry and Behavior 88.3 (2008): 247-255. 9.      Fone, K. C. F., Porkess, M. V. Behavioural and neurochemical effects of post-weaning social isolation in rodents—relevance to developmental neuropsychiatric disorders. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2008,32:1087-102. 10.  Weiss, I. C., Pryce, C. R., Jongen-Rêlo, A. L., Nanz-Bahr, N. I., Feldon, J. Effect of social isolation on stress-related behavioural and neuroendocrine state in the rat. Behavioural brain research. 2004,152:279-95. 11.  Nestler, E. J., Hyman, S. E. Animal models of neuropsychiatric disorders. Nature neuroscience. 2010,13:1161-9. 12.  Kato, T., et al. "Animal models of recurrent or bipolar depression." Neuroscience 321 (2016): 189-196. 13.  Grippo, A. J., Wu, K. D., Hassan, I., Carter, C. S. Social isolation in prairie voles induces behaviors relevant to negative affect: toward the development of a rodent model focused on co‐occurring depression and anxiety. Depression and anxiety. 2008,25:E17-E26. 14.  Meltzer, H., R.T.S. PLATMAN, and R. FIEVE, Rubidium: A potential modifier of affect and behaviour. 1969(7): 1-16. 15.  Baker, P., A. Hodgkin, and T. Shaw, The effects of changes in internal ionic concentrations on the electrical properties of perfused giant axons. The Journal of physiology, 1962. 164(2): p. 355. 16.  Hoffmann, C. and D. Smith, Lithium and rubidium: Effects on the rhythmic swimming movement of jellyfish (Aurelia aurita). Experientia, 1979. 35(9): p. 1177-1178. 17.  Hoffmann, C. and D.f. Smith, Lithium and rubidium: Effects on locomotion of planaria (Dendrocoelum lacteum). Cellular and Molecular Life Sciences, 1983. 39(2): p. 179-180. 18.  Carroll, B.J. and P.T. Sharp, Rubidium and lithium: opposite effects on amine-mediated excitement. Science, 1971. 172(3990): p. 1355-1357. 19.  Johnson, F., Effects of alkali metal chlorides on activity in rats. 1972(3):132. 20.  Fieve, R.R., Rubidium: Biochemical, behavioral and metabolic studies in humans. The American Journal of Psychiatry, 1973.(23):143-147 21.  Casacchia, M., A. Carolei, A. Zamponi, G. Meco, and A. Agnoli, Rubidium chloride and Parkinson's disease. Preliminary data. Acta neurologica, 1975. 30(6): p. 615. 22.  Chouinard, G. and L. Annable, The effect of rubidium in schizophrenia. Communications in psychopharmacology, 1976. 1(4): p. 373-383. 23.  Spinedi, A., L. Pacini, P. Luly, and G. Nisticò, Rubidium Shows Different Effects from Lithium on Phosphatidylinositol Metabolism in a Cell Line of Human Neuroblastoma, in Recurrent Mood Disorders. 1993, Springer. p. 225-231. 24.  Judd, A., J. Parker, and F. Jenner, The role of noradrenaline, dopamine and 5-hydroxytryptamine in the hyperactivity response resulting from the administration of tranylcypromine to rats pretreated with lithium or rubidium. Psychopharmacologia, 1975. 42(1): p. 73-77. 25.  Alkadhi, K.A. and J.E. Simples, Effects of inorganic potassium channel blockers on calcium requirement of transmission in a sympathetic ganglion. Journal of the autonomic nervous system, 1991. 34(2): p. 221-229. 26.  Hallcher, L. and W.R. Sherman, The effects of lithium ion and other agents on the activity of myo-inositol-1-phosphatase from bovine brain. Journal of Biological Chemistry, 1980. 255(22): p. 10896-10901. 27.  Ebstein, R., R. Belmaker, L. Grunhaus, and R. Rimon, Lithium inhibition of adrenaline-stimulated adenylate cyclase in humans. Nature, 1976. 259(5542): p. 411-413. 28.  Anai, H., Y. Ueta, R. Serino, M. Nomura, Y. Nakashima, and H. Yamashita, Activation of hypothalamic neuronal nitric oxide synthase in lithium-induced diabetes insipidus rats. Psychoneuroendocrinology, 2001. 26(2): p. 109-120. 29.  Harvey, B.H., M.E. Carstens, and J.J. Taljaard, Evidence that lithium induces a glutamatergic: nitric oxide-mediated response in rat brain. Neurochemical research, 1994. 19(4): p. 469-474. 30.  Sadeghipour, H., M. Ghasemi, M. Nobakht, F. Ebrahimi, and A.R. Dehpour, Effect of chronic lithium administration on endothelium‐dependent relaxation of rat corpus cavernosum: the role of nitric oxide and cyclooxygenase pathways. BJU international, 2007. 99(1): p. 177-182. 31.  Dehpour, A.R., H. Aghadadashi, P. Ghafourifar, F. Roushanzamir, M.H. Ghahremani, F. Meysamee, et al., Effect Of Chronic Lithium Administration On Endothelium‐Dependent Relaxation In Rat Aorta. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 2000. 27(1‐2): p. 55-59. 32.  Bagetta, G., M.T. Corasaniti, G. Melino, A.M. Paoletti, A. Finazziagro, and G. Nistico, Lithium and tacrine increase the expression of nitric oxide synthase mRNA in the hippocampus of rat. Biochemical and biophysical research communications, 1993. 197(3): p. 1132-1139. 33.  Bagetta, G., A.M. Paoletti, A. Leta, C. Del Duca, R. Nisticò, D. Rotiroti, et al., Abnormal expression of neuronal nitric oxide synthase triggers limbic seizures and hippocampal damage in rat. Biochemical and biophysical research communications, 2002. 291(2): p. 255-260. 34.  Ghasemi, M., H. Sadeghipour, A. Mosleh, H.R. Sadeghipour, A.R. Mani, and A.R. Dehpour, Nitric oxide involvement in the antidepressant-like effects of acute lithium administration in the mouse forced swimming test. European Neuropsychopharmacology, 2008. 18(5): p. 323-332. 35.  Ghasemi, M., H. Sadeghipour, G. Poorheidari, and A.R. Dehpour, A role for nitrergic system in the antidepressant-like effects of chronic lithium treatment in the mouse forced swimming test. Behavioural brain research, 2009. 200(1): p. 76-82. 36.  Schildkraut, J.J., S.M. SCHANBERG, G.R. BREESE, and I.J. KOPIN, Norepinephrine metabolism and drugs used in the affective disorders: A possible mechanism of action. American Journal of Psychiatry, 1967. 124(5): p. 600-608. 37.  Paschalis, C., F. Jenner, and C. Lee, Effects of rubidium chloride on the course of manic-depressive illness. Journal of the Royal Society of Medicine, 1978. 71(5): p. 343. 38.  Brundusino, A. and S. Cairoli, The antidepression activity of rubidium chloride. MINERVA PSICHIATRICA, 1996. 37: p. 45-49. 39.  Torta, R., G. Ala, R. Borio, A. Cicolin, S. Costamagna, L. Fiori, et al., [Rubidium chloride in the treatment of major depression]. Minerva psichiatrica, 1993. 34(2): p. 101. 40.  Placidi, G., A. Lenzi, F. Lazzerini, L. Dell'Osso, G.B. CASSANO, and H.S. AKISKAL, Exploration of the clinical profile of rubidium chloride in depression: a systematic open trial. Journal of clinical psychopharmacology, 1988. 8(3): p. 184-188. 41.  Gambarana, C., O. Ghiglieri, F. Masi, S. Scheggi, A. Tagliamonte, and M.G. De Montis, The effects of long-term administration of rubidium or lithium on reactivity to stress and on dopamine output in the nucleus accumbens in rats. Brain research, 1999. 826(2): p. 200-209. 42.  Andrade, L., J.J. Caraveo‐anduaga, P. Berglund, R.V. Bijl, R.D. Graaf, W. Vollebergh, et al., The epidemiology of major depressive episodes: results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. International journal of methods in psychiatric research, 2003. 12(1): p. 3-21. 43.  Seedat, S., K.M. Scott, M.C. Angermeyer, P. Berglund, E.J. Bromet, T.S. Brugha, et al., Cross-national associations between gender and mental disorders in the World Health Organization World Mental Health Surveys. Archives of general psychiatry, 2009. 66(7): p. 785-795. 44.  Nolen-Hoeksema, S., Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. Journal of abnormal psychology, 1991. 100(4): p. 569. 45.  Toren, P., J. Dor, M. Rehavi, and A. Weizman, Hypothalamic-pituitary-ovarian axis and mood. Biological psychiatry, 1996. 40(10): p. 1051-1055. 46.  Cooper, J., F. Bloom, and R. Roth, The biochemical basis of neuropharmacology. Biomedicine and Pharmacotherapy, 1997. 51(9): p. 409-409. 47.  Abramson, L.Y., G.I. Metalsky, and L.B. Alloy, Hopelessness depression: A theory-based subtype of depression. Psychological review, 1989. 96(2): p. 358. 48.  Depue, R.A. and W.G. Iacono, Neurobehavioral aspects of affective disorders. Annual review of psychology, 1989. 40(1): p. 457-492. 49.  Lévesque, J., F. Eugene, Y. Joanette, V. Paquette, B. Mensour, G. Beaudoin, et al., Neural circuitry underlying voluntary suppression of sadness. Biological psychiatry, 2003. 53(6): p. 502-510. 50.  Kandel, E.R., J.H. Schwartz, and T. Jessel, Principal of neural science. New York: 4th ed. Edit Mc Graw Hill, Año, 2000. 51.  Smith, G.S., S.L. Dewey, J.D. Brodie, J. Logan, S.A. Vitkun, P. Simkowitz, et al., Serotonergic Modulation of Dopamine Measured With [^ 1^ 1C] Raclopride and PET in Normal Human Subjects. American Journal of Psychiatry, 1997. 154(4): p. 490-496. 52.  Dhir, A. and S. Kulkarni, Nitric oxide and major depression. Nitric Oxide, 2011. 24(3): p. 125-131 53.  Dawson, M., Ph. D, Ted M and P.D. Dawson, Valina L, Nitric oxide synthase: role as a transmitter/mediator in the brain and endocrine system. Annual review of medicine, 1996. 47(1): p. 219-227. 54.  Esplugues, J.V., NO as a signalling molecule in the nervous system. British journal of pharmacology, 2002. 135(5): p. 1079-1095. 55.  Wegener, G. and V. Volke, Nitric oxide synthase inhibitors as antidepressants. Pharmaceuticals, 2010. 3(1): p. 273-299. 56.  da Silva, G.d.L., A.S. Matteussi, A.R.S. dos Santos, J.B. Calixto, and A.L.S. Rodrigues, Evidence for dual effects of nitric oxide in the forced swimming test and in the tail suspension test in mice. Neuroreport, 2000. 11(17): p. 3699-3702. 57.  Inan, S.Y., I. Yalcin, and F. Aksu, Dual effects of nitric oxide in the mouse forced swimming test: possible contribution of nitric oxide-mediated serotonin release and potassium channel modulation. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 2004. 77(3): p. 457-464. 58.  Bernstein, H.-G., A. Stanarius, B. Baumann, H. Henning, D. Krell, P. Danos, et al., Nitric oxide synthase-containing neurons in the human hypothalamus: reduced number of immunoreactive cells in the paraventricular nucleus of depressive patients and schizophrenics. Neuroscience, 1998. 83(3): p. 867-875. 59.  Karolewicz, B., K. Szebeni, C. Stockmeier, L. Konick, J. Overholser, G. Jurjus, et al., Low nNOS protein in the locus coeruleus in major depression. Journal of neurochemistry, 2004. 91(5): p. 1057-1066. 60.  Suzuki, E., G. Yagi, T. Nakaki, S. Kanba, and M. Asai, Elevated plasma nitrate levels in depressive states. Journal of affective disorders, 2001. 63(1): p. 221-224. 61.  Organization WH. The World health report: 2001: Mental health: new understanding, new hope. 2001)7):78-85. 62.  Villanueva R. Neurobiology of Major Depressive Disorder. Neural plasticity. 2013;201-208. 63.  Fone KCF, Porkess MV. Behavioural and neurochemical effects of post-weaning social isolation in rodents—Relevance to developmental neuropsychiatric disorders. Neurosci Behav Rev 2008;32:1087-1102. 64.  Serra M, Pisu MG, Mostallino MC, Sanna E, Biggio G. Changes in neuroactive steroid content during social isolation stress modulate GABAA receptor plasticity and function. Brain Res Rev 2008;57:520-30. 65.  Cuadra G, Zurita A, Gioino G, Molina V. Influence of different antidepressant drugs on the effect of chronic variable stress on restraint-induced dopamine release in frontal cortex. Neuropsychopharmacology 2001; 25: 384–394. 66.  Ruo B, et al. Depressive symptoms and health-related quality of life: the Heart and Soul Study. JAMA 2003; 290: 215-221. 67.  Hovatta I, Juhila J, Donner J. Oxidative stress in anxiety and comorbid disorders. Neurosi Res. 2010;68(4):261-75. 68.  Krolow R. Oxidative Imbalance and Anxiety Disorders. Curr neuropharmacol. 2014;12(2):193. 69.  Maes M, Galecki P, Chang YS, Berk M. A review on the oxidative and nitrosative stress (O&NS) pathways in major depression and their possible contribution to the (neuro) degenerative processes in that illness. Prog Neuro Psycho Pharmacol Biol Psychiatry. 2011;35(3):676-92. 70.  Krolow R. Oxidative Imbalance and Anxiety Disorders. Curr Neuropharmacol. 2014;12(2):193. 71.  Porsolt, R. D., A. Bertin, and M. Jalfre. "Behavioral despair in mice: a primary screening test for antidepressants." Archives internationales de pharmacodynamie et de thérapie 229.2 (1977): 327-336. 72.  Stanford, S. Clare. "The Open Field Test: reinventing the wheel." (2007). 73.  Detanico, B. C., Piato, Â. L., Freitas, J. J., Lhullier, F. L., Hidalgo, M. P., Caumo, W., et al. Antidepressant-like effects of melatonin in the mouse chronic mild stress model. European دjournal of pharmacology. 2009,607:121-5. 74.  Takeda, H., Tsuji, M., Matsumiya, T. Changes in head-dipping behavior in the hole-board test reflect the anxiogenic and/or anxiolytic state in mice. European journal of pharmacology 1998,350:21-9. 75.  Ding, J., Li, Q. Y., Wang, X., Sun, C. H., Lu, C. Z., Xiao, B. G. Fasudil protects hippocampal neurons against hypoxia‐ reoxygenation injury by suppressing microglial inflammatory responses in mice. Journal of neurochemistry. 2010,114:1619-29. 76.  Buchan BJ, Walsh JM, Leaverton PE. Evaluation of the accuracy of on – site multi – analyte drug testing devices in the determination of the prevalence of illicit drugs in drivers. J forensic Sci 1998; 43 : 395 – 399 77.  Karatinos, J., R.B. Rosse, and S.I. Deutsch, The nitric oxide pathway: potential implications for treatment of neuropsychiatric disorders. Clinical neuropharmacology, 1995. 18(6): p. 482-499. 78.  HARVEY, B.H., Affective Disorders and Nitric Oxide: A Role in Pathways to Relapse and Refractoriness? Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, 1996. 11(4): p. 309-319. 79.  Selek, S., H.A. Savas, H.S. Gergerlioglu, F. Bulbul, E. Uz, and M. Yumru, The course of nitric oxide and superoxide dismutase during treatment of bipolar depressive episode. Journal of affective disorders, 2008. 107(1): p. 89-94. 80.  Selley, M.L., Increased (< i> E</i>)-4-hydroxy-2-nonenal and asymmetric dimethylarginine concentrations and decreased nitric oxide concentrations in the plasma of patients with major depression. Journal of affective disorders, 2004. 80(2): p. 249-256. 81.  Chrapko, W.E., P. Jurasz, M.W. Radomski, N. Lara, S.L. Archer, and J.-M. Le Mellédo, Decreased platelet nitric oxide synthase activity and plasma nitric oxide metabolites in major depressive disorder. Biological psychiatry, 2004. 56(2): p. 129-134. 82.  Harvey, B. H., Oosthuizen, F., Brand, L., Wegener, G., Stein, D. J. Stress–restress evokes sustained iNOS activity and altered GABA levels and NMDA receptors in rat hippocampus. Psychopharmacology. 2004,175:494-502. 83.  Amitai, Y., Physiologic role for “inducible” nitric oxide synthase: a new form of astrocytic–neuronal interface. Glia, 2010. 58(15): p. 1775-1781. 84.  Duman, R.S., S. Nakagawa, and J. Malberg, Regulation of adult neurogenesis by antidepressant treatment. Neuropsychopharmacology, 2001. 25(6): p. 836-844. 85.  Campbell, S. and G. MacQueen, The role of the hippocampus in the pathophysiology of major depression. Journal of Psychiatry and Neuroscience, 2004. 29(6): p. 417.       مشخصات مقاله:(در صورتي كه مقاله اي از پايان نامه چاپ يا پذيرش شده است )   عنوان مقاله: Co-occurrence of anxiety and depressive-like behaviors following adolescent social isolation in male mice; possible role of nitrergic system نويسندگان: Amiri, Shayan, Arya Haj-Mirzaian, Maryam Rahimi-Balaei, Ali Razmi, Nastaran Kordjazy, Armin Shirzadian, Shahram Ejtemaei Mehr, Hamed Sianati, and Ahmad Reza Dehpour. نام و شماره مجله : Physiology & behavior 145 (2015): 38-44.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0