امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
13 آبان 1395

ارزیابی استاندارد های الزامی ایمنی بیمار در بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیماستان سینا؛ بازرسین معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، یکشنبه، 2 آبان ماه سالجاری، بیمارستان سینا را از لحاظ رعایت 20 استاندارد الزامی ایمنی بیمار پایش و ارزیابی نمودند. بنابراین گزارش، صبح یکشنبه، بازرسین معاونت درمان دانشگاه با حضور، مهندس هادی مخبر، مشاور رئیس بیمارستان و سوریا بابایی، مدیر دفتر پرستاری این مرکز و زهرا خادمیان، مسئول ایمنی بیمار بیمارستان در سالن شورای مدیریت این مرکز تشکیل جلسه دادند و پس از بررسی مستندات رعایت 20 استاندارد الزامی ایمنی بیمار  از بخش های پاراکلنیکی، بستری، کارگزینی، امحاء زباله و دفع پسماند و اتاق های عمل این مرکز بازدید نمودند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0