اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه قلب و عروق
مدیر دکتر ابراهیم نعمتی پور
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی دکتر سعید صادقیان
آدرس تهران،كارگر شمالي، نبش بزرگراه جلال آل احمد ،مركز قلب تهران