معاونت ها آموزش تخصص و فوق تخصصي / لیست واحدها

Page 1 of 1 (3 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
عنوان
دکتر شروين فرهمند
تلفن:   دورنگار:
:پست الکترونیکی
۱.  واحد بازنگري کريکولوم هاي آموزش تخصصي معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصي دانشکده پزشکي
سپیده عبدالملک پور
تلفن:88989488   دورنگار:66405373
:پست الکترونیکی
۲.  واحد تخصص ،فوق تخصصي و فلوشيپ معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصي دانشکده پزشکي
۳.  واحد تدوين و استقرار استانداردهاي رشته هاي تخصصي معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصي دانشکده پزشکي
Page 1 of 1 (3 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next