معاونت ها آموزش پزشكي عمومي / لیست واحدها

Page 1 of 1 (3 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
عنوان
دکتر آزیتا خیل تاش
تلفن:   دورنگار:
:پست الکترونیکی
۱.  واحد ارزشيابي دوره پزشکي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي
فاطمه وکیلی
تلفن:   دورنگار:
:پست الکترونیکی
۲.  واحد بايگاني آموزشي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي
دکتر رایکا جمالی
تلفن:   دورنگار:
:پست الکترونیکی
۳.  واحد مباني طب باليني معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي
Page 1 of 1 (3 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next