معاونت ها آموزش پزشكي عمومي / لیست ادارات

Page 1 of 1 (3 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
عنوان
طاهره تولیت
تلفن:64053368   دورنگار:
:پست الکترونیکی
۱.  اداره آموزش پزشكي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي
اشرف بابا
تلفن:88953012   دورنگار:
:پست الکترونیکی
۲.  اداره امور امتحانات معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي
دکتر امیرعلی سهراب پور
تلفن:   دورنگار:
:پست الکترونیکی
۳.  اداره دفتر منتورينگ دانشجويي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي
Page 1 of 1 (3 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next