معاونت ها پژوهشی / لیست واحدها

Page 1 of 1 (6 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
عنوان
دکتر احمد رضا دهپور
تلفن: 44910701   دورنگار:44910700
acta@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۱.  واحد acta medica معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي
۲.  واحد پايان نامه معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي
دکتر زینت حتمی
تلفن:64053352   دورنگار:
s.akhond@neda.net:پست الکترونیکی
۳.  واحد طرح هاي تحقيقاتي معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي
علی نجفی
تلفن:64053330   دورنگار:
anajafi@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۴.  واحد علم سنجي معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي
دکتر نادره بهتاش
تلفن:42910702   دورنگار:
medjournal@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۵.  واحد مجله فارسي معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي
دکتر شاهين آخوندزاده بستي
تلفن:64053491   دورنگار:88962510
s.akhond@neda.net:پست الکترونیکی
۶.  واحد کميته اخلاق پژوهش معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي
Page 1 of 1 (6 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next