دانشکده پزشکی / لیست گروه های آموزشی

Page 2 of 2 (37 items)
Prev< قبلی
1
[2]
بعدی >Next
عنوان
دکتر محمود قاضی خوانساری
تلفن:66402569
Pharmacology@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۳۱.  گروه فارماکولوژي دانشکده پزشکي
دکتر مهدیه فقیهی
تلفن:66419484
faghihim@tums.ac.ir :پست الکترونیکی
۳۲.  گروه فيزيولوژي دانشکده پزشکي
دكتر محمدرضا آي
تلفن:02166466383
mohammadreza_ay@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۳۳.  گروه فيزيک و مهندسي پزشکي دانشکده پزشکي
دکتر حميد رضا پورحسيني
تلفن:66931999
:پست الکترونیکی
۳۴.  گروه قلب و عروق دانشکده پزشکي
دکتر محمد تقي خورسندی آشتياني
تلفن:66703037
entdepartment@tums.ac.ir :پست الکترونیکی
۳۵.  گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي
دکتر محمود متوسل آراني
تلفن:88964003-64432554
maaref@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۳۶.  گروه معارف اسلامي دانشکده پزشکي
دكتر محمد ايمان عيني
تلفن:88955810
microbiology@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۳۷.  گروه ميکرب شناسي دانشکده پزشکي
Page 2 of 2 (37 items)
Prev< قبلی
1
[2]
بعدی >Next