کنگره بین المللی آزمایشگاه وبالین
1 مهر 1398

کنگره بین المللی آزمایشگاه وبالین

از تاریخ : 1398/09/21
تا تاریخ : 1398/09/23
از ساعت : 8:00
تا ساعت : 16:00

دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه وبالین درتاریخ 21 و22 آذر ماه1398 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،در دانشکده پزشکی برگزار می گردد . محور اصلی کنگره ،چالش ها وراهبردهای تقویت ارتباط آزمایشگاه وبالین مهلت ارسال مقالات 30 مهر ماه 1398 می باشد

ثبت نام در همایش