بیماری ام اس از نظر روند بالینی
23 اردیبهشت 1398

بیماری ام اس از نظر روند بالینی

از تاریخ : 1398/02/22
تا تاریخ : 1398/02/22
از ساعت : 12:00
تا ساعت : 13:00

برای تشخیص بیماری از آزمایش های مختلفی استفاده میشود که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 1.تست های نورولوژیک 2.اسکن ام ار ای