اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه بیوشیمی
مدیر دکتر علیرضا مشکانی
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،دانشکده پزشکي،گروه بيوشيمي پزشکي