اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه بیوشیمی
مدیر دکتر ملیحه پاک نژاد
آدرس تهران،دانشکده پزشکي،گروه بيوشيمي پزشکي