معرفی گروه بیوشیمی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

تاسيس دانشگاه تهران در سال 1313 بوده است. در سال 1332 آزمايشگاه  شيمي بيولوژي در قسمت فوقاني واقع درضلع شمالي دانشكده قرار داشت و توسط راهرويي به دستگاه ابن سينا (دستگاه ابن سينا، قسمتي از بناي دانشكده پزشكي بود كه در محوطه شمال غربي قرار داشت و نخستين قسمت از بناي دانشكده پزشكي بودكه ساخته شد) ارتباط مي يافت،. اين آزمايشگاه شامل يك تالار بزرگ براي كارهاي عملي دانشجويان و دو اتاق جهت لوازم فني و داروهاي مختلف و يك اتاق مجهز به دستگاه تهويه براي انجام آزمايش هايي كه گازهاي  خطرناك متصاعد مي كردند، بود.

اولین اعضای هیات علمی گروه

دكتر آرامتيس وارتاني 46-1334
دكتر هوشنگ روشن آبادي 48-1346
دكتر رضا نفيسي 50–1348
دكتر الكساندر باقديانس 54-1350
دكتر رضا نفيسي 56-1354

اولین اعضای هیات علمی که در سال 1351 به صورت رسمی جذب گروه شدند

 • دكتر الكساندر مسيحي باقديانس استاد تمام وقت و مدير گروه (دكتراي علوم ومتخصص بيولوژي و بيوشيمي)
 • دكتر پرويز شهبازي استاد تمام وقت (دكتراي داروسازي و متخصص بيولوژي و بيوشيمي)
 • دكتر گاگيك هواكيميان استاد تمام وقت (دكتراي داروسازي و متخصص بيوشيمي)
 • دكتر رضا نفيسي استاد تمام وقت (دكتراي پزشكي ومتخصص بيوشيمي وشيمي پاتولوژي)
 • دكتر گلرخ شرقي دانشيار تمام وقت (دكتراي داروسازي و متخصص بيوشيمي)
 • دكتر ثريا كامياب تهراني دانشيار تمام وقت (دكتراي داروسازي و PHD در شيمي پاتولوژي)
 • دكتر قاسم محتاط دانشيار تمام وقت (دكتراي داروسازي و متخصص بيوشيمي)
 • دكتر جعفر نهانی دانشيار تمام وقت (دكتراي دامپزشكي ومتخصص بيوشيمي)
 • دكتر پرويز اربابي اناري استاديار تمام وقت (دكتراي علوم و متخصص بيوشيمي ومواد غذايي)
 • دكتر مهين زهرايي دانشيار تمام وقت (دكتراي دامپزشكي و متخصص بيوشيمي پزشكي) كه در سال 51 دانشيار شدند
 • دكتر يوسف شاملو دانشيار تمام وقت (دكتراي داروسازي) كه در سال 51 دانشيار شدند.
 • دكتر حسن محمديها دانشيار تمام وقت (دكتراي داروسازي و متخصص علوم آزمايشگاهي) كه درسال 51 دانشيار شدند.
 • دكتر غلامحسن ديالمه دانشيار تمام وقت (دكتراي داروسازي و متخصص بيوشيمي)
 • دكتر ناصر ملك نيا دانشيار تمام وقت (دكتراي پزشكي و متخصص بيوشيمي)
 • در سال 53-1352 افراد زير به اعضاء هيئت علمي گروه بيوشيمي اضافه شدند:
 • دكتر بهرام معزي استاديار تمام وقت (دكتراي بيوشيمي)
 • دكتر فرح جوينده استاديار تمام وقت (دكتراي بيوشيمي)
 • دكتر زرين تاج آرامي مربي تمام وقت (دكتراي داروسازي)
 • فيلا احمدي سجادي مربي تمام وقت (ليسانس شيمي)
 • فريبا احمدي سجادي مربي تمام وقت

درسال 57 –1356 آقاي دكتر پرويز شهبازي مدير گروه بيو شيمي شدند و با تغييراتي كه در تركيب گروه صورت گرفت، اعضاء هيئت علمي به شرح زير در گروه به خدمت ادامه دادند:

 • دكتر پرويز شهبازي استاد و مدير گروه
 • دكتر الكساندر باقديانس استاد
 • دكتر قاسم محتاط استاد
 • دكتر رضا نفيسي استاد
 • دكتر پرويز اربابي اناري دانشيار
 • دكتر غلامحسين ديالمه دانشيار
 • دكتر مهين زهرايي دانشيار
 • دكتر يوسف شاملو دانشيار
 • دكتر گلرخ شرقي دانشيار
 • دكتر ثريا كامياب دانشيار
 • دكتر حسن محمديها دانشيار
 • دكتر ناصر ملك نيا دانشيار
 • دكتر جعفر نهاني دانشيار
 • خانم فريبا احمدي سجادي مربي
 • خانم فيلا احمدي سجادي مربي
 • دكتر اسماعيل علمي آخونی مربي
 • خانم فاطمه ژيلا ماژين مربي
 • خانم هايده معتمدي مربي

از سال1353 تا 1373 تدريجا" تغييراتي در تركيب هيئت علمي گروه صورت گرفت. بنابراين، تركيب اعضاء هيئت علمي گروه بيوشيمي پزشكي از سال1380-1373 به شرح زير شدند:

دكتر بيژن فرزامي استاد
دكتر مهين زهرايي استاد
دكتر محمود دوستي استاد
دكتر اسماعيل علمي آخوني دانشيار
دكتر محمد انصاري استاديار
دكتر پروين پاسالار استاديار
دكتر شهناز خاقاني استاديار
دكتر تقي گل محمدي استاديار
دكتر ابراهيم جوادي استاديار
دكتر سياوش گرايش نژاد استاديار
دكتر ابولفضل گلستاني استاديار
خانم فاطمه ژيلا ماژين مربي

مديران گروه بيوشيمي پزشكي از بدو تشكيل

 • دكتر آرامتيس وارتاني 46-1334
 • دكتر هوشنگ روشن آبادي 48-1346
 • دكتر رضا نفيسي 50–1348
 • دكتر الكساندر باقديانس 54-1350
 • دكتر رضا نفيسي 56-1354
 • دكتر پرويز شهبازي 58-1356
 • دكتر ناصر ملك نيا 70-1358
 • دكتر مهين زهرائي 76-1370
 • دكتر محمد انصاري 77-1376
 • دكتر تقي گل محمدي 79- 1377
 • دكتر محمد انصاري 83-1379
 • دكتر مهين زهرائي 85–1383
 • دكتر ابوالفضل گلستاني 87-1385
 • دكتر شهناز خاقاني 91-1387
 • دكتر مهدی امينيان 93-1391
 • دكتر رضا مشكاني 3971-1393
 • دکتر ملیحه پاک نژاد 1397 تا کنون

اعضاي هيأت علمي كنوني گروه عبارتند از :

 • دكتر محمود دوستي استاد
 • دكتر پروين پاسالار استاد
 • دكتر ابوالفضل گلستاني استاد
 • دكتر رضا مشكاني استاد
 • دكتر مليحه پاك نژاد استاد
 • دكتر مهدي امينيان دانشيار
 • دكتر آذين نوروزي دانشيار
 • دكتر سلاله امامقلي پور استاديار
 • دكتر احسان خليلي استاديار
 • دکر قدرت اله پناهی استادیار
 • دکتر شادی السادات سید ابراهیمی استادیار

ساير اعضاء گروه بيوشيمي:

 • صديقه سليماني كارشناس ارشد بيوشيمي پزشكي
 • هدي بوشهري كارشناس ارشد بيوشيمي پزشكي
 • رويا باقريان كارشناس ارشد بيوشيمي پزشكي
 • صفورا ورداسبي كارشناس ارشد بيوشيمي پزشكي
 • ليلا علمي كارشناس آزمايشگاه
 • رباب ذاكري كارشناس آزمايشگاه
 • علي الماسيان كارشناس آزمايشگاه


   تاکنون كتاب های زیادی توسط اعضای هیات علمی گروه بیوشیمی به تالیف درآمده و یا ترجمه شده که در ادامه ذکر می گردند.
 • بيوشيمي عمومي- دكتر پرويز شهبازي و دكتر ناصرملك نيا.
 • بيوشيمي هارپر- دكتر ناصرملك نيا.
 • بيوشيمي در پزشكي و بيولوژي- الكساندر باقديانس، دكتر پرويز شهبازي، حسن محمديها و دكتر ناصرملك نيا.
 • اصول بيوشيمي- دكتر بيژن فرزامي.
 • آنزيم ها- دكتر بيژن فرزامي.
 • بيوشيمي فيزيك- دكتر بيژن فرزامي.
 • بيوشيمي منطق مولكولي حيات- ترجمة دكتر اسماعيل آخوني.
 • آزمايش هاي تشخيص طبي متابوليك در بيوشيمي- ترجمة دكتر اسماعيل آخوني.
 • بيوشيمي باليني- ترجمة دكتر اسماعيل آخوني.
 • بيوشيمي پزشكي جلد 1- اعضاي هيأت علمي گروه بيوشيمي و همكاران.
 • بيوشيمي پزشكي جلد 2- اعضاي هيأت علمي گروه بيوشيمي و همكاران.
 • بيوشيمي جامع پزشكي- دكتر محمود دوستي.
 • بيوشيمي دولين با كاربرد باليني- ترجمة دكتر محمود دوستي.
 • بيوشيمي NMS- ترجمة دكتر محمود دوستي.
 • بيوشيمي براي دانشجويان دندانپزشكي- دكتر محمود دوستي.
 • بيوشيمي توارث- ترجمة دكتر محمود دوستي.
 • پرسش و پاسخ بيوشيمي- دكتر محمود دوستي.
 • ژنتيك مولكولي- ترجمة دكتر پروين پاسالار.
 • چكيدة بيوشيمي- ترجمة دكتر پروين پاسالار.
 • بيوشيمي- دكتر پروين پاسالار.
 • بيوشيمي دولين- ترجمة دكتر پروين پاسالار.
 • بيوشيمي تغذيه و رژيم درماني- دكتر شهناز خاقاني.
 • تغذيه مادر و كودك- دكتر شهناز خاقاني.
 • درمان عملي ديابت- دكتر شهناز خاقاني.
 • ايدز و تغذيه- دكتر تقي گل محمدي.
 • مرجع نمونه گيري در آزمايشگاه 1- دكتر محمد انصاري و دكتر سلاله امامقلي پور.
 • مرجع نمونه گيري در آزمايشگاه 2- دكتر محمد انصاري و دكتر سلاله امامقلي پور.
 • آنزيم شناسي كاربردي- دكتر ابوالفضل گلستاني.
 • بيوشيمي – ترجمة دكتر آذين نوروزي.
 • بيوشيمي پايه براي گروه پزشكي- دكتر آذين نوروزي.

دوره هاي كارشناسي ارشد بيوشيمي بالینی و دكتراي تخصصی PhD)) بيوشيمي باليني از سال تحصيلي 67-1366 در این گروه شروع شد
اين آزمايشگاه فقط مخصوص آموزش عملي شيمي بيولوژي دانشجويان پزشكي بود و وسائل لازم از قبيل پولاریمتر و اسپكتروسكوپ و ميکروسكوپ و غيره را در اختيار داشت.