معرفی گروه بیوشیمی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی 
شامل اعضای هیئت علمی وکارشناسان گروه بیوشیمی همچنین دانشجویان دکترای تخصصی بیوشیمی  وکارشناسی ارشد میباشد