طرح درس (Course plan): بیوسیمی بالینی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بسمه تعالی
گروه آموزشی بیوشیمی
لنگرطرح درس (Course plan): بیوسیمی بالینی
رشته / گرایش:بیوشیمی
مقطع تحصیلی:PhD (دکترا)
نوع و تعداد واحد*:3 واحد
پيش نياز / همزمان:
گروه آموزشي ارائه دهنده:     گروه بیوشیمی
مسئول درس:دکتر پروین پاسالار
مدرس/ مدرسين:دکتر پروین پاسالار- دکتر محمود دوستی – دکتر گلستانی – دکتر آذین نوروزی        دکتر سلاله امامقلی پور – دکتر احسان خلیلی – دکتر رضا مشکانی – دکتر ستار گرگانی
توصیف درس:
پیامدهای يادگيري:
اهداف اختصاصي درس:
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
*1 سخنرانی و تدریس توسط مدرس3 سخنرانی توسط دانشجویان2 پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
* بحث گروهیروش ارزيابي دانشجو:امتحان پایان ترم
روش ارزشيابي درس:فرم ارزشیابی گروه
منابع اصلی درس:برای دانشجویان undergraduate از کتاب لیپنکات و کتاب­های گروه

* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دکتر خلیلینمونه برداری و جمع آوری و نگهداری نمونه در آزمایشگاه
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18