گروه آموزشی بیوشیمی طرح درس (Course plan): بیوشیمی سرطان

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ویرایش کنیدبسمه تعالی
گروه آموزشی بیوشیمی
لنگرطرح درس (Course plan): بیوشیمی سرطان
رشته / گرایش:بیوشیمی
مقطع تحصیلی:PhD (دکترا)
نوع و تعداد واحد*:نظری (2 واحد)
پيش نياز / همزمان: 
گروه آموزشي ارائه دهنده:     گروه بیوشیمی
مسئول درس:دکتر آذین نوروزی
مدرس/ مدرسين:دکتر نوروزی- دکتر احسان خلیلی- دکتر محمود دوستی- دکتر میترا نوربخش
توصیف درس:  
پیامدهای يادگيري: 
اهداف اختصاصي درس: 
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
1 سخنرانی و تدریس توسط مدرس3 سخنرانی توسط دانشجویان2 پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
* بحث گروهی
 
 

روش ارزيابي دانشجو:امتحان آخر ترم
روش ارزشيابي درس:فرم ارزشیابی­گروه
منابع اصلی درس:Holland frei cancer Medicine edition 5
Editor : Bast RC JC’ Kufe DW ‘ Pollock RE  Hamilton (ON) : BC Decker 2000
Robert A. Weinberg the biology of cancer ‘ 2nd edition
Taylor  and Francis   Group’ garland science ‘NY’USA

* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دکتر نوروزیمقدمه سرطان چیست؟
تفاوت­ها و شباهت­های سلول­های سرطانی و سلول­های نرمال
(تغییرات فنوتیپی، نامیرا شدن سلول­ها، کاهش وابستگی به مهار رشد ناشی از تراکم، کاهش نیاز به فاکتور­های رشد، از دست رفتن وابستگی به چسبندگی)
2دکتر نوربخشتغییرات ژنتیکی در سرطان
( آسیب به DNA و تعمیر، ناهنجاری­های کروموزومی،­ پلی مورفیسم)
3دکتر نوربخشانکوژنها
(فاکتور­های خارج سلولی که رشد و تمایز را کنترل می­کنند، نقش هورمون­ها)
4دکتر نوربخشمکانیسم­های رشد سلول
( سلول­های بنیادی ، نحوه کنترل چرخه سلول ، اختلال در  checkpoints)
5دکتر نوربخشتومورساپرسور­ها
6دکتر نوربخشمتاستاز و رگ­زایی
7دکتر نوروزیطبقه بندی سرطان
(طبقه بندی سرطان، توسعه وگسترش، ریسک فاکتور­ها، علائم و سمپتوم­ها)
8دکتر خلیلیانواع سرطان­های ارثی
سرطان کلون، پروستات، سینه، ریه، کبد، استخوان، نوروبلاستوما
9دکتر خلیلیتغییرات اپی­ژنتیک در سرطان
10دکتر نوروزیانواع مرگ سلولی (غیرآپوپتوز)
11دکتر دوستیمرگ سلول(مسیر­های آپوپتوز، نقش محوری کاسپاز­ها)
12دکتر دوستیمرگ سلول( مکانیسم ایجاد آپوپتوز توسط سرکوبگر­ها)
13دکتر نوروزیدرمان سرطان( تشخیص، staging ، پیشگیری ، درمان)
14دکتر خلیلیپاسخ­های ایمنی سرطان
15دکتر خلیلیمتبولیسم سلول و بافت سرطانی
16دکتر خلیلیبیوانفورماتیک در سرطان وپزشکی شخص محور personalize medicine
   
18