طرح درس روشهای بیولوژی مولکولی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بسمه تعالی
گروه آموزشی بیوشیمی  بالینی
لنگرطرح درس (Course plan): روش­ها­ بیولوژی مولکولی ..
رشته / گرایش:بیوشیمی بالینی
مقطع تحصیلی:دکتری تخصصی
نوع و تعداد واحد*:2 واحد ( 1 واحد تئوری  1 واحد عملی )
پيش نياز / همزمان: 
گروه آموزشي ارائه دهنده:     گروه بیوشیمی بالینی
مسئول درس:دکتر رضا مشکانی
مدرس/ مدرسين:دکتر رضا مشکانی
توصیف درس:  
پیامدهای يادگيري: 
اهداف اختصاصي درس:آشنایی با روش­های بیولوژی مولکولی و کاربرد آن در پژوهش و بالین
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
* سخنرانی و تدریس توسط مدرس سخنرانی توسط دانشجویان* پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
* بحث گروهی
 
 

روش ارزيابي دانشجو:امتحان پایان ترم
روش ارزشيابي درس:ارزشیابی مدرس در انتهای ترم – ارزشیابی درس در انتهای ترم
منابع اصلی درس:Current Protocol in molecular Biology

* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دکتر رضا مشکانیآشنایی با انواع وکتورها
2دکتر رضا مشکانیMolecular cloning
3دکتر رضا مشکانیانواع   PCR 
4دکتر رضا مشکانیReal – Time PCR
5-روش­های مورد استفاده برای ارزیابی تنظیم یک ژن-1
6-روش­های مورد استفاده برای ارزیابی تنظیم یک ژن-2
7-انواع روش­های Gene Delivery
8-وکتورهای ویروسی
9-Gene Silencing
10-Transgenic Animal
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18