#
 • آدرس پستی :

  تهران،دانشکده پزشکي،گروه بيوشيمي پزشکي
 • شماره تماس :

  02164053385
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  rmeshkani@tums.ac.ir