#
  • آدرس پستی :

    تهران،دانشکده پزشکي،گروه بيوشيمي پزشکي
  • شماره تماس :

    02164053385
  • شماره پیامک :

    300064053
  • پست الکترونیکی :

    rmeshkani@tums.ac.ir