متن پروپوزال طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی به تفکیک وهمراه با ضمائم مربوط به حق التحقیق وچگونگی دریافت کد اخلاق بازنگری شده

متن پروپوزال طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی به تفکیک وهمراه با ضمائم مربوط به حق التحقیق وچگونگی دریافت کد اخلاق بازنگری شده

21 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
متن پروپوزال طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی به تفکیک وهمراه با ضمائم مربوط
به حق التحقیق وچگونگی دریافت کد اخلاق ، بازنگری شده در سال 98 ایفاد می گردد . خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کلیه اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان ، اطلاع رسانی شود . قابل ذکر است که فرم های مذکور همراه با کلیه دستورالعمل ها ، آیین نامه هاو راهنماهای بازنگری شده  
جهت دریافت نامه کلیک کنید


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0