برگزاري هفتمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

29 آبان 1387

برگزاري هفتمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

تاريخ امتحان ميان ترم بيوشيمي 1 پزشكي گروه بيوشيمي

28 آبان 1387

تاريخ امتحان ميان ترم بيوشيمي 1 پزشكي گروه بيوشيمي

برگزاري ششمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

28 آبان 1387

برگزاري ششمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

تاريخ امتحان ميان ترم دندانپزشكي و داروسازي گروه بيوشيمي

22 آبان 1387

تاريخ امتحان ميان ترم دندانپزشكي و داروسازي گروه بيوشيمي

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم بيوشيمي داروسازي گروه بيوشيمي واحد بين المللي پرديس كيش

22 آبان 1387

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم بيوشيمي داروسازي گروه بيوشيمي واحد بين المللي پرديس كيش

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم بيوشيمي دندانپزشكي گروه بيوشيمي واحد بين المللي پرديس كيش

22 آبان 1387

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم بيوشيمي دندانپزشكي گروه بيوشيمي واحد بين المللي پرديس كيش

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم بيوشيمي 2 پزشكي گروه بيوشيمي واحد بين المللي پرديس كيش

22 آبان 1387

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم بيوشيمي 2 پزشكي گروه بيوشيمي واحد بين المللي پرديس كيش

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم و پايان ترم بيوشيمي دندانپزشكي گروه بيوشيمي

19 آبان 1387

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم و پايان ترم بيوشيمي دندانپزشكي گروه بيوشيمي

برگزاري پنجمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

19 آبان 1387

برگزاري پنجمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم و پايان ترم بيوشيمي 2 پزشكي گروه بيوشيمي

18 آبان 1387

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم و پايان ترم بيوشيمي 2 پزشكي گروه بيوشيمي

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم و پايان ترم بيوشيمي 1 پزشكي گروه بيوشيمي

18 آبان 1387

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم و پايان ترم بيوشيمي 1 پزشكي گروه بيوشيمي

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم و پايان ترم بيوشيمي باليني داروسازي گروه بيوشيمي

18 آبان 1387

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم و پايان ترم بيوشيمي باليني داروسازي گروه بيوشيمي

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دكتراي گروه بيوشيمي

15 آبان 1387

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دكتراي گروه بيوشيمي

برگزاري چهارمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

11 آبان 1387

برگزاري چهارمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

11 آبان 1387

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

برگزاري سومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

5 آبان 1387

برگزاري سومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

برگزاري جلسه پيش دفاع از پايان نامه دكتراي گروه بيوشيمي

30 مهر 1387

برگزاري جلسه پيش دفاع از پايان نامه دكتراي گروه بيوشيمي

برگزاري جلسه پيش دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

30 مهر 1387

برگزاري جلسه پيش دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

برگزاري دومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

30 مهر 1387

برگزاري دومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

برگزاري اولين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

22 مهر 1387

برگزاري اولين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

برگزاري جلسه گزارش پيشرفت كار پايان نامه گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87 در تاريخ 14/7/87

15 مهر 1387

برگزاري جلسه گزارش پيشرفت كار پايان نامه گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87 در تاريخ 14/7/87

برگزاري جلسه گزارش پيشرفت كار پايان نامه گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87 در تاريخ 21/7/87

15 مهر 1387

برگزاري جلسه گزارش پيشرفت كار پايان نامه گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87 در تاريخ 21/7/87

برنامه سمينارهاي هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

27 شهریور 1387

برنامه سمينارهاي هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

اعلام برنامه درسي هفتگي دوره دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

26 شهریور 1387

اعلام برنامه درسي هفتگي دوره دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي در نيمسال اول تحصيلي 88-87

برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي پزشكي در نيمسال اول تحصيلي 87-88

26 شهریور 1387

برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي پزشكي در نيمسال اول تحصيلي 87-88

برنامه گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري گروه بيوشيمي

26 شهریور 1387

برنامه گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري گروه بيوشيمي

برگزاري سخنراني علمي آقای دکتر نادر نوری زاد از دپارتمان بیوشیمی دانشگاه استنفورد – آمریکا در گروه بيوشيمي

10 تیر 1387

برگزاري سخنراني علمي آقای دکتر نادر نوری زاد از دپارتمان بیوشیمی دانشگاه استنفورد – آمریکا در گروه بيوشيمي

برگزاري دهمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

22 خرداد 1387

برگزاري دهمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

برگزاري نهمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

13 خرداد 1387

برگزاري نهمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

برگزاري هشتمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

6 خرداد 1387

برگزاري هشتمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

برگزاري ششمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

30 اردیبهشت 1387

برگزاري ششمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي گروه بيوشيمي

30 اردیبهشت 1387

قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي گروه بيوشيمي

برگزاري هفتمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

30 اردیبهشت 1387

برگزاري هفتمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

منابع درس بيوشيمي نظري II دانشجويان پزشكي در نيمسال تحصيلي جاري

28 اردیبهشت 1387

منابع درس بيوشيمي نظري II دانشجويان پزشكي در نيمسال تحصيلي جاري

برگزاري اولين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

22 اردیبهشت 1387

برگزاري اولين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

برگزاري پنجمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

16 اردیبهشت 1387

برگزاري پنجمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

برگزاري چهارمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

11 اردیبهشت 1387

برگزاري چهارمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

برگزاري سومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

7 اردیبهشت 1387

برگزاري سومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

برگزاري دومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

28 فروردین 1387

برگزاري دومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

برنامه سمينارهاي هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

28 فروردین 1387

برنامه سمينارهاي هفتگي گروه بيوشيمي در نيمسال دوم تحصيلي 87-86

برنامه درسي دانشجويان پزشكي گروه بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي تهران واحد بين المللي كيش

24 بهمن 1386

برنامه درسي دانشجويان پزشكي گروه بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي تهران واحد بين المللي كيش

سخنراني جناب آقاي دكتر خسرو عادلي استاد و رييس دپارتمان بيوشيمي باليني دانشگاه تورنتو كانادا

23 بهمن 1386

سخنراني جناب آقاي دكتر خسرو عادلي استاد و رييس دپارتمان بيوشيمي باليني دانشگاه تورنتو كانادا

سخنراني جناب آقاي دكتر عادلي استاد و رييس دپارتمان بيوشيمي باليني دانشگاه تورنتو كانادا

13 بهمن 1386

سخنراني جناب آقاي دكتر عادلي استاد و رييس دپارتمان بيوشيمي باليني دانشگاه تورنتو كانادا

انتصاب جناب آقاي دكتر مشكاني به عنوان مسئول كشت سلول گروه بيوشيمي پزشكي

26 دی 1386

انتصاب جناب آقاي دكتر مشكاني به عنوان مسئول كشت سلول گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

3 دی 1386

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

اعلام برنامه امتحانات گروه بيوشيمي پزشكي(رشته هاي پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي)

28 آذر 1386

اعلام برنامه امتحانات گروه بيوشيمي پزشكي(رشته هاي پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي)

اعلام برنامه امتحاني دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري گروه بيوشيمي پزشكي

28 آذر 1386

اعلام برنامه امتحاني دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري گروه بيوشيمي پزشكي

متن كامل سمينار دانشجويي گروه بيوشيمي

25 آذر 1386

متن كامل سمينار دانشجويي گروه بيوشيمي

برگزاري هشتمين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

24 آذر 1386

برگزاري هشتمين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري هفتمين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

14 آذر 1386

برگزاري هفتمين سمينارهفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

تعداد آیتم ها در هر صفحه