ﻓﺮاﺧﻮان ﺛﺒﺖ نام دانشجویان نوورود برای ﺑﻬﺮمندی از تسهیلات دانشجویی در سال تحصیلی 99-98

ﻓﺮاﺧﻮان ﺛﺒﺖ نام دانشجویان نوورود برای ﺑﻬﺮمندی از تسهیلات دانشجویی در سال تحصیلی 99-98

9 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 فراخوان ﺛﺒﺖ نام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻮورود ﺑﺮاي بهرمندی از تسهیلات دانشجویی در سال تحصیلی 98-99
اجرای آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣــﻪ (ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ تحصیلی ﻛﺸـور) در ﻃــﻮل ﺳـال ﻫﺎي ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑـه اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ، ﻓﺮاﺧﻮان ثبت  ﻧﺎم و اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي  بهرﻣﻨﺪي از ﺗﺴﻬﻴﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠــﻲ ﻧﺨﺒﮕــﺎن در سال تحصیلی 1398-99 ﺑﺮاي دانشجویان ﻧﻮورود در ﻗﺎﻟﺐ اطلاعیه اي ( ﻣﺘﻦ ﭘﻴﻮﺳﺖ) از ﻃﺮﻳــﻖ وﺑﮕــﺎه ﺑﻨﻴــﺎد  ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ tehran.bmn.ir اطلاع رﺳﺎﻧﻲ شده اﺳﺖ .
​جهت دریافت فراخوان  کلیک کنید


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0