لیست اعضای هیات علمی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 
 
 بیمارستان
ردیف
امامدکتر فردین یوسف شاهی
امامدکتر زاهد حسین خان
سینادکتر اتابک نجفی
سینادکتر محمدرضا خاجوی
سینادکتر رضا شریعت محرری
شریعتیدکتر علی موافق
فارابیدکتر میهن جعفری جاوید
امامدکتر خلیل پسته ای
امامدکترامیرحسین اورندی
امامدکترعطایی10 
امامدکتر سامرند فتاح قاضی11 
امامدکتر سیدعلی امام میبدی12 
امامدکتر محمود غلام آل احمد13 
امامدکتر امیرپویا زنجانی14 
امامدکتر اصغر حاجی پور15 
امامدکتر امید نبویان16 
امامدکتر افشین جعفراده17 
امامدکتر مازیار مقصودلو18 
امامدکتر نگار افتخار19 
امیراعلمدکتر افشار اعتمادی آل آقا20 
امیراعلمدکتر مهرداد بهزادی21 
امیراعلمدکتر ابوالقاسم یوسفی22 
امیراعلمدکتر آرش جعفریه23 
آرشدکتر نسرین فریدی24 
آرشدکتر نتاج فر25 
بهارلودکتر حسین نژاد26 
بهرامیدکتر ابراهیم اسپهبدی27 
بهرامیدکتر میترا آذرشاهین28 
بهرامیدکتر یاقوتی29 
رازیدکتر محمد شهریاری30 
سینادکتر آرزو احمدی31 
سینادکتر پژمان پورفخر32 
شریعتیدکتر مصطفی صادقی33 
شریعتیدکتر گیتا شعیبی34 
شریعتیدکتر سوسن سلطانی محمدی35 
شریعتیدکتر سیدمجتبی مرعشی36 
شریعتیدکتر آرش هروابادی37
شریعتیدکتر علیرضا خواجه نصیری38 
شریعتیدکتر رضا عاطف یکتا39 
فارابیدکتر مهرداد شروقی40 
فارابیدکتر عباس استادعلی پور41 
فارابیدکتر عبدالحسین احمد بهبهانی42 
فارابیدکتر مهدی صنعت کار43 
فارابی-مرکز طبیدکتر علیرضا تک زارع44 
محب یاسدکتراحسان باستان حق45 
امامدکتر لعیا عموزاده46 
مرکز طبیدکتر اشکان تقی زاده47 
شریعتیدکتر  امید عظیم عراقی48 
امامدکتر پیمان صابریان49 
سینادکترحمیدرضا شریف نیا50 
مرکز طبیدکتراشکان تقی زاده51 
امامدکتر آرمان طاهری52 
امامدکترکیانوش صابری53 
امامدکتر کسری کروندیان54 
امامدکتر مژگان رحیمی55 
امامدکتر حمیدرضا امیری56 
امامدکتر علی اکبر سلیمانی57 
امامدکتر محمدتقی بیگ محمدی58 
امامدکتر مصطفی محمدی59 
امامدکتر سیدمحمد میراسکندری60 
امامدکتر شهرام صمدی61 
امامدکتر جلیل مکارم62 
امامدکتر حسین ماجدی63 
امیراعلمدکتر فاطمه حاجی محمدی64 
جامع زناندکتر ساغر صمیمی65 
سینادکتر فرساد ایمانی66 
سینادکتر فرهاد اعتضادی67 
شریعتیدکتر علیرضا سلیمی نیا68 
فارابیدکتر سیدحسین صدرالسادات69 
فارابی-مرکز طبیدکتر علیرضا ابراهیم سلطانی70 
فارابی-مرکز طبیدکتر مهرداد گودرزی71 
فارابی-مرکز طبیدکتر آناهید ملکی72 
مرکز طبیدکتربهرنگ نورعلیشاهی73 
مرکز قلبدکتر حسن سلطانی نیا74 
مرکز قلب75