#
آدرس پستی: تهران، انتهای بلوار کشاورز کد پستی: 1419733141
دفتر گروه بیهوشی
تلفن:  ۰۲۱۶۶۵۸۱۵۳۷