لیست کاراموزان بیهوشی

لیست کاراموزان بیهوشی

14 3 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تاریخ پایانتاریخ شروعنام بخشمرکز درمانیگروه درمانیدورهرشته تحصیلینام و نام خانوادگیکدآموزشیردیف
1397/03/251397/03/12بيهوشي بيمارستان امام خمينيبيمارستان امام خمينيبيهوشيکارآموزيدکتراي عمومي پزشکيتقويان علي92112150271
1397/03/251397/03/12بيهوشي بيمارستان امام خمينيبيمارستان امام خمينيبيهوشيکارآموزيدکتراي عمومي پزشکيضياالديني احمد92112150582
1397/03/251397/03/12بيهوشي بيمارستان امام خمينيبيمارستان امام خمينيبيهوشيکارآموزيدکتراي عمومي پزشکيعطايي فر فربد91231010423
1397/03/251397/03/12بيهوشي بيمارستان شريعتيبيمارستان شريعتيبيهوشيکارآموزيدکتراي عمومي پزشکياسدي دلارام91231010074
1397/03/251397/03/12بيهوشي بيمارستان شريعتيبيمارستان شريعتيبيهوشيکارآموزيدکتراي عمومي پزشکيانصاري داود91112150335
1397/03/251397/03/12بيهوشي بيمارستان شريعتيبيمارستان شريعتيبيهوشيکارآموزيدکتراي عمومي پزشکيسيدفرشي سيدعلي92131019246
1397/03/251397/03/12بيهوشي بيمارستان شريعتيبيمارستان شريعتيبيهوشيکارآموزيدکتراي عمومي پزشکيسيروسي عليرضا91231010327
1397/03/251397/03/12بيهوشي بيمارستان شريعتيبيمارستان شريعتيبيهوشيکارآموزيدکتراي عمومي پزشکيمنصوريان بابک92112150948
1397/03/251397/03/12بيهوشي بيمارستان سينابيمارستان سينابيهوشيکارآموزيدکتراي عمومي پزشکيدهقان نصيري محمدصادق92112150409
1397/03/251397/03/12بيهوشي بيمارستان سينابيمارستان سينابيهوشيکارآموزيدکتراي عمومي پزشکيسخايي سيدمحمدحسين921121505310
1397/03/251397/03/12بيهوشي بيمارستان سينابيمارستان سينابيهوشيکارآموزيدکتراي عمومي پزشکيعبدلي محمدصادق921121506211
1397/03/251397/03/12بيهوشي بيمارستان سينابيمارستان سينابيهوشيکارآموزيدکتراي عمومي پزشکيکشاورز محمدحسن921121593212
1397/03/251397/03/12بيهوشي بيمارستان سينابيمارستان سينابيهوشيکارآموزيدکتراي عمومي پزشکينوري احمدابادي محمدحسين921121510513
1397/03/251397/03/12بيهوشي بيمارستان امام خمينيبيمارستان امام خمينيبيهوشيکارآموزيدکتراي عمومي پزشکياخوان جهانبخش921121500314
1397/03/251397/03/12بيهوشي بيمارستان سينابيمارستان سينابيهوشيکارآموزيدکتراي عمومي پزشکيمحمدي اصل علي921121508715
منبع:گروه بیهوشی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0