اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه آناتومی
مدیر دکتر مهدی عباسی
معاون آموزشی خانم دکتر مهران نیا
معاون پژوهشی خانم دکتر پاسبخش
آدرس تهران، خ انقلاب، خ قدس، خ پورسينا، ساختمان شماره 3