اعضای هیات علمی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
دکتر مهدی عباسی استاد گروه آناتومی (مدیر گروه)
دکتر علیقلی سبحانی سنجبد استاد گروه آناتومی (معاون تحصیلات تکمیلی گروه)
دکتر محمد اکبری استاد گروه آناتومی
دکتر فردین عمیدی استاد گروه آناتومی(معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی)
دکتر ایرج راگردی کاشانی استاد گروه آناتومی(معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی)
دکتر غلامرضا حسن زاده قیه قشلاقی استاد گروه آناتومی(معاون آموزشی پردیس بین الملل)
​دکتر پریچهر پاسبخش استاد گروه آناتومی(معاون پژوهشی گروه)
دکتر فرید ابولحسنی دانشیار گروه آناتومی
دکتر باقر مینایی زنگی دانشیار گروه آناتومی (مدیر بخش بافت شناسی)
دکتر نسرین تک زارع استادیار گروه آناتومی
دکتر طیبه رستگار استادیار گروه آناتومی
دکتر فاطمه ملک استادیار گروه آناتومی
دکتر سعید نکونام استادیار گروه آناتومی
دکتر کبری مهران نیا مربی گروه آناتومی(معاون آموزشی گروه)